ГАЛУЗЕВА УГОДА між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об

 

ГАЛУЗЕВА УГОДА між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об
 

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості

від 3 липня 2001 року

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство праці та соціальної політики України
07.08.2001 N 71

 

 

 

 

 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
від 15 лютого 2002 року (від 04.03.2002 р. N 25),
від 20 вересня 2002 року (від 07.10.2002 р. N 80),
від 10 грудня 2002 року (від 20.12.2002 р. N 89),
від 1 липня 2003 року (від 09.07.2003 р. N 63),
від 29 грудня 2003 року (від 21.01.2004 р. N 9),
від 21 квітня 2004 року (від 20.05.2004 р. N 41),
від 15 вересня 2004 року (від 04.10.2004 р. N 77),
від 6 липня 2005 року (від 28.07.2005 р. N 67),
від 21 травня 2007 року (від 05.06.2007 р. N 47),
від 15 липня 2008 року (від 04.08.2008 р. N 40),
від 24 березня 2009 року (від 13.04.2009 р. N 19),
від 4 квітня 2012 року (від 19.04.2012 р. N 16)

1. Сторони угоди

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, інші державні органи, власники чи роботодавці, їх об'єднання, або уповноважені ними органи,наведені в додатку 1, з однієї сторони (далі - Власники (роботодавці), і Профспілка працівників вугільної промисловості України та Незалежна профспілка гірників України, наведені в додатку 2 (далі - Профспілки), з іншої сторони (далі - Сторони), керуючись Законом України "Про колективні договори та угоди" уклали дану Галузеву угоду (далі - Угода).

2. Термін дії Угоди

2.1. Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї угоди.

2.2. Кожна із Сторін, що уклали Угоду, не може протягом терміну її дії, в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов'язань. Угода може бути анульована, продовжена, доповнена або змінена тільки за взаємної домовленості сторін, відповідні пропозиції можуть вноситись за ініціативою будь-якої з сторін.

3. Сфера дії Угоди

3.1. Угода поширюється на працівників, що працюють на умовах найму на підприємствах, в об'єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях і установах вугільної промисловості (видобувних, перероблювальних, шахтовуглебудівельних, вугільного машинобудування, ДВГРС, реструктуризації підприємств галузі, вуглегеології, галузевої науки, інших підприємствах виробничої та соціальної інфраструктури галузі), що належать до сфери управління Міненерговугілля України та перелічених вище підприємствах інших власників, у тому числі і тих, що знаходяться у процедурі банкрутства згідно з Законом України "Про встановлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", незалежно від форм власності та господарювання (далі - Підприємство), на виборних та найманих працівників Профспілок, на учнів, що навчаються в галузевій системі підготовки і перепідготовки кадрів, а також на непрацюючих членів профспілок - інвалідів і пенсіонерів галузі, безробітних, звільнених з підприємств галузі.

Власники Підприємств за участю Профспілок будуть сприяти входженню до Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців вугільної промисловості усіх підприємств галузі.

3.2. Положення Угоди є обов'язковими до застосування при укладанні угод, колективних договорів і індивідуальних трудових договорів для всіх Підприємств, що перебувають у сфері дії Сторін, незалежно від форм власності та господарювання (у тому числі тих, що здійснюють свою діяльність на умовах договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства), а також під час розгляду трудових спорів.

3.3. У разі реорганізації Сторін і Підприємств, що знаходяться у сфері їх управління, включаючи зміну їх форми власності або власника, виконання обов'язків переходить до правонаступника.

4. Загальні положення

4.1. Угода є юридичним документом, що містить взаємні зобов'язання Сторін, учасників Угоди, спрямованим на забезпечення ефективної діяльності галузі та задоволення економічних і соціальних інтересів і потреб трудящих.

4.2. Виключено.

4.3. У процесі реалізації Угоди сторони знаходитимуть шляхи до взаєморозуміння і конструктивного співробітництва, визнаватимуть і поважатимуть права іншої сторони, сумлінно виконуватимуть взяті на себе зобов'язання.

4.4. Учасники сторони Власників (роботодавців), в межах своєї компетенції, зобов'язані забезпечити економічно доцільну зайнятість працівників, постійно вдосконалювати умови їхньої праці, задовольняти соціальні потреби трудящих, по мірі зростання ефективності виробництва підвищувати матеріальний добробут, виявляти турботу про їхнє здоров'я, створювати умови для професійного зростання.

4.5. Угодою встановлюються додаткові гарантії з урахуванням норм і рекомендацій Міжнародної організації праці та Всесвітньої організації охорони здоров'я, ратифікованих Україною, понад гарантії, встановлені чинним законодавством України.

Чинні та прийняті нові нормативні акти, що забезпечують вищі гарантії, ніж передбачені Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями Угоди.

4.6. Сторона Власників (роботодавців) зобов'яже Підприємства, що відносяться до їх сфери управління, при укладанні колективних договорів забезпечити виконання встановлених Угодою мінімальних соціальних гарантій працівникам та їхнім сім'ям та не обмежувати права трудових колективів у розширенні цих гарантій з власних джерел.

Інші Підприємства вугільної промисловості при укладанні колективних договорів можуть застосовувати положення зазначеної Угоди.

У разі відсутності колективних договорів на окремих Підприємствах Сторони вживають необхідних заходів для їх укладання та керуються цією угодою до укладання колективного договору.

4.7. Сторони домовились, що в період дії Угоди центральні органи профспілок не будуть ініціювати і організовувати страйки з включених до неї питань за умови своєчасного виконання стороною Власника (роботодавця) своїх зобов'язань.

Сторони вживають застережних заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій на Підприємствах, а також застосовують оперативні дії щодо розгляду трудових спорів, що виникають.

4.8. Професіональні спілки представляють інтереси працівників у всіх органах влади і господарських органах.

4.9. Питання ліквідації, припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), створення нових юридичних осіб шляхом виділу, перепрофілювання, перепідпорядкування або зміни форми власності підприємств, їх структурних (виробничих) підрозділів, передачі їх майна в оренду, лізинг, концесію, чи укладання ними інших договорів в рамках державно-приватного партнерства, розглядаються з обов'язковою участю Профспілок відповідного рівня.

4.10. Органи Профспілок мають право вимагати від представників Роботодавця відповідних рівнів призупинення виконання рішень, що суперечать змісту Угоди. У випадку відмови профспілковий орган може оскаржити це рішення через суд.

4.11. В інтересах підвищення рівня життя трудящих сторони зобов'язуються:

- сприяти успішній діяльності Підприємств, необхідній для підвищення рівня заробітної плати і розширення пільг, які забезпечують належний рівень життя;

- розглядати і подавати на розгляд органам державного управління пропозиції з удосконалення взаємовідносин між державою і Підприємствами галузі в усіх сферах виробництва;

- всіляко сприяти забезпеченню зайнятості, можливості просування по службі та професійного зростання.

4.12. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується приймати галузеві нормативні та розпорядчі документи із соціально-економічних питань Підприємств після їхнього попереднього узгодження з центральними органами Профспілок (у порядку і за переліком згідно з додатком 1 розділу 4 Угоди), а також оперативно забезпечувати їх рішеннями колегії Міненерговугля, інших колегіальних органів сторін з питань роботи підприємств вугільної промисловості та прийнятою галузевою нормативною документацією з вказаного переліку питань (додаток 1 до розділу 4 Угоди), включивши Профспілки до списку обов'язкової розсилки документів.

Галузеві нормативні документи, що потребують, відповідно до чинного законодавства, погодження з профспілками, вводяться в дію після їхньої підписання профспілками - учасниками Угоди.

Сторона Власників (роботодавців) та Підприємства інформують профспілкові органи відповідного рівня про призначення або звільнення керівника Підприємства, директорів шахт та їх підрозділів, філій, структурних підрозділів, апарату Міненерговугля, шляхом надання копії наказу.

4.13. Роботодавець або уповноважений ним орган за запитом Профспілок відповідного рівня надає їм безкоштовно інформацію щодо соціально-економічної і фінансово-господарської діяльності Підприємств відповідно до чинного законодавства. Відповідний орган Профспілки несе відповідальність за розголошення наданої інформації, яка містить державну і комерційну таємниці, перелік такої інформації визначається додатком до колективного договору (угоди).

Без додаткових запитів центральному органу Профспілки інформація надається за переліком і в терміни, викладені в додатку 2 до розділу 4 Угоди. На рівні Підприємств погодження розпорядчих документів із соціально-економічних та інших питань відбувається у порядку, який визначається відповідними положеннями колективного договору.

4.14. Під час проведення перевірок контрольно-ревізійним управлінням Міненерговугля Підприємств вугільної промисловості до складу комісій можуть включатись повноважні представники Профспілок відповідних рівнів за погодженням.

4.15. Джерелами фінансування положень цієї Угоді та колективних договорів є кошти підприємств, отримані в результаті їхньої фінансово-господарської діяльності, а також кошти державної підтримки, що виділяються з державного бюджету, і позабюджетних джерел на ці цілі. Віднесення витрат з реалізації положень цієї Угоди на собівартість продукції (робіт, послуг) або на прибуток, що залишається в розпорядженні Підприємства, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Сторони будуть спільно добиватися забезпечення джерелами фінансування положень Угоди.

4.16. Власники (роботодавці) або уповноважені ними особи, в межах своєї компетенції, разом з Профспілками організують на Підприємствах і в їх відособлених підрозділах роботу з укладання колективних договорів та внесенню в них доповнень та змін.

5. Трудові відносини

5.1. Трудові відносини між Роботодавцем та працівником виникають від дня укладання трудового договору, який оформлюється наказом (розпорядженням) про приймання на роботу, а також і тоді, коли наказ не був підписаний, але працівника було допущено до роботи.

Контрактна форма трудового договору на підприємствах галузі застосовується у випадках, передбачених законами України.

Працівник повинен бути ознайомлений з колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства під розпис (в особистій картці форми П-2).

Умови, про які домовилися при укладанні індивідуальних трудових договорів, не можуть погіршувати положення, визначені даною Угодою та колективним договором.

Забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, договорами та Угодою.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Зміна істотних умов праці провадиться у порядку, визначеному статтею 32 КЗпП, за письмової згоди працівника, крім випадків, визначених законодавством.

Найменування професій і посад працівників встановлюється у відповідності з Класифікатором професій ДК 003:2010 (набирає чинності з 01.11.2010).

5.2. Адміністрація не заважатиме переведенню працівника за його заявою на інше Підприємство галузі за умови погодження такого переведення між керівниками цих Підприємств. Переведення має бути надано не пізніше 14 днів від дня подання заяви.

Переведення на роботу за тією ж професією (посадою) не потребує додаткового медичного обстеження, якщо не минув встановлений термін дії попереднього медпрофогляду.

Звільнення та прийняття працівника за особистою заявою з одного Підприємства галузі на інше, в тому числі в зв'язку з переведенням, не переривають трудовий стаж, обчислений для встановлення виплат та компенсацій відповідно до даної Угоди та колективних договорів, за умови, якщо період між звільненням з попереднього місця роботи і прийняттям на нове місце не перевищує одного місяця.

5.3. Розірвання трудового договору з працівником - членом Профспілки - за ініціативою Роботодавця здійснюється відповідно до чинного законодавства тільки після попереднього погодження з виборним органом первинної профспілкової організації Підприємства (структурного підрозділу, відокремленого підрозділу, товариства і т. д.), крім випадків повної ліквідації Підприємства. Розірвання трудового договору з працівником - членом профспілки за ініціативою Роботодавця або уповноваженого ним органу на підставах, передбачених розділом 9 Гірничого закону України, проводиться за згодою профспілкового органу Підприємства.

Після розірвання трудового договору за ініціативою Роботодавця працівник в день звільнення отримує засвідчену копію наказу про звільнення з зазначенням статті КЗпП України, за якою провадиться його звільнення.

5.4. Роботодавець або уповноважений ним орган створює умови для підвищення рівня професійної підготовки працівників протягом всього часу їхньої роботи.

5.5. Права та обов'язки працівника і Роботодавця або уповноваженого ним органу в разі тимчасового переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, регулюються статтею 33 КЗпП України.

Міненерговугілля за участю Профспілок підготує та подасть у встановленому порядку пропозиції щодо зміни законодавства, запропонував, що кількість робочих місць для інвалідів на шахті повинна складати не менше 4 % від загальної кількості робочих місць, де можуть працювати інваліди.

5.6. Керівник державного Підприємства, з яким уповноважений Роботодавцем орган уклав контракт, доводить до відома керівних органів Профспілок відповідного рівня додаткові умови найму та показники стимулювання, які не передбачені типовою формою контракту.

5.7. Контракти з керівниками Підприємств повинні передбачати положення про обов'язковість виконання ними даної Угоди.

5.8. Розірвання трудових договорів з працівниками підприємств, що приватизуються, з ініціативи Власника або уповноваженого ним органу забороняється протягом терміну, встановленого фіксованими умовами договору купівлі-продажу, але не менше 6 місяців від дня переходу до нього прав власності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та пункту 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

5.9. Сторона Роботодавців зобов'язується:

- не допускати без попередньої згоди з профспілками передачі робочих місць з робіт та професій, які мають постійний характер на вугледобувному (вуглезбагачувальному) Підприємстві, для виконання сторонніми організаціями та працівниками, які не знаходяться в трудових відносинах з Підприємством;

- у разі передачі вказаних робіт для виконання сторонніми організаціями при укладанні договорів з такими організаціями, на строк їх дії, передбачити збереження для працівників, які виконували роботу на робочих місцях вугледобувного (вуглезбагачувального) Підприємства, рівень заробітної плати та забезпечення безоплатним побутовим паливом (компенсації за нього) на рівні, не нижче діючого колективного договору Підприємства, умови безстроковості трудових відносин з працівниками.

6. У сфері виробничої діяльності

Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується:

6.1. Виключено.

6.2. З метою виконання затвердженої Концепції розвитку вугільної промисловості забезпечити:

- концентрацію науково-технічного потенціалу і фінансових засобів на розв'язанні найважливіших проблем пріоритетних напрямків розвитку підприємств галузі відповідно до Концепції розвитку вугільної промисловості, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 р. N 236-р;

- контроль за витрачанням коштів, що залучаються в галузеву науку, а також результати впровадження виконаних науково-технічних розробок;

- розробку та впровадження технологій, устаткування, машин, механізмів, інструмента, пристроїв і приладдя, що не поступаються світовому рівню з продуктивності, надійності, ремонтопридатності, ступеня автоматизації, безпеки експлуатації в умовах жорстких норм охорони праці і промсанітарії;

- розроблення та організацію виробництва засобів індивідуального захисту шахтарів, комплексу технічних засобів прогнозування і контролю шахтної атмосфери для запобігання вибухам метану і вугільного пилу.

6.3. З метою поліпшення виробничо-господарської діяльності і фінансового стану Підприємств вугільної промисловості центрального району Донбасу (ЦРД), а також зниження соціальної напруги в цьому регіоні постійно виконувати необхідні заходи та програми.

З метою стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості ЦРД включати до державної програми "Українське вугілля" відповідний комплекс заходів.

6.4. З метою підвищення професіоналізму, удосконалення знань з правил безпеки, нових технологій, працівникам, яким необхідно навчання згідно Типового положення про навчання з питань охорони праці, один раз в три роки підвищувати кваліфікацію в галузевих центрах підготовки, других навчальних закладах. Іншим категоріям працівників, які потребують періодичного підвищення кваліфікації - не рідше одного разу в 5 років. Плани професійного навчання і кошти на ці цілі обов'язково передбачати в колективних договорах.

Підприємство на умовах, передбачених у колективному договорі у порядку, визначеному законодавством за узгодженням з профкомом, може направляти працівників на навчання за спеціальностями, які необхідні Підприємству, або сплачувати за навчання за умови подальшого відпрацювання не менш трьох років на Підприємстві, або повернення витрачених на навчання коштів.

6.5. При встановленні Міненерговугіллям завдань Підприємствам на поставку вугільної продукції, виконання робіт, надання послуг Міністерство забезпечує повноту і своєчасність оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи і надані послуги.

В разі невиконання Міненерговугіллям умов абзацу першого, Підприємства мають право призупинити виконання встановлених Міністерством завдань на термін до повного розрахунку.

6.6. Використати всі передбачені чинним законодавством України можливості для запобігання банкрутству Підприємств вугільної промисловості, включаючи обов'язкову участь представників Власника на всіх стадіях розгляду справ про банкрутство вугільних Підприємств галузі, де є частка державної власності, узгодження уповноважених на проведення санації і плану проведення санації. Керівник Підприємства, проти якого розпочата справа щодо його банкрутства, повинен в триденний термін сповістити про це Власника і організацію профспілки відповідного рівня.

6.7. З метою залучення молоді на виробництво та забезпечення її першим робочим місцем включати до колективних договорів пункти:

- здійснювати обов'язкове працевлаштування випускників профільних закладів усіх рівнів акредитації, які навчались за кошти Підприємства за його направленням;

- здійснювати заходи щодо залучення кваліфікованих молодих спеціалістів і робітників на Підприємство;

- створювати умови на Підприємстві для проходження практики учнями і студентами профільних навчальних закладів;

- направляти молодь, яка бажає здобути гірничу спеціальність, в учбові заклади для навчання за рахунок Підприємства з наступним працевлаштуванням.

7. У сфері економічної діяльності

Міненерговугілля зобов'язується:

7.1. Із залученням галузевої науки проводити техніко-економічну експертизу технічних і робочих проектів будівництва та реконструкції об'єктів Підприємств вугільної промисловості з метою уникнення в проектах неефективних рішень.

7.2. З метою забезпечення стабільного функціонування і розвитку галузі при розрахунку витрат на виробництво і розміру держпідтримки незалежно від форм власності, на умовах, визначених законодавством, передбачати:

а) капітальні вкладення на реконструкцію шахтного фонду, розвиток виробничої та соціальної сфери вугільних Підприємств галузі;

б) неоднаковість у Підприємств гірничо-геологічних та технічних умов;

в) витрати на реалізацію соціальних і трудових гарантій, передбачених чинним законодавством і цією Угодою.

7.3. Вирішувати за участю всеукраїнських профспілок вугільної промисловості в Уряді для Підприємств галузі незалежно від форм власності, на умовах, визначених законодавством, питання:

- визначення обсягів державної підтримки, при цьому враховувати витрати на підтримку потужності, відновлення очисних вибоїв, придбання устаткування і соціальну сферу;

- фінансування капітального будівництва вугільних Підприємств з державного бюджету;

- фінансування з державного бюджету реконструкції промислових об'єктів на базі наукових і проектних рішень для підтримки і приросту потужності, капітального будівництва житлово-соціальних і побутових об'єктів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України;

- фінансування з державного бюджету реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості;

- надання державної підтримки на собівартість не рідше, як двічі на місяць, а саме до 7 та 23 числа;

- фінансування з державного бюджету гірничорятувальних заходів.

Сторони погодились, що:

7.4. З метою підвищення якості професійної підготовки кадрів у відповідності до колективних договорів Підприємства за узгодженням з профспілковими організаціями можуть надавати профільним технікумам і профтехучилищам матеріально-технічну та фінансову допомогу за рахунок коштів Підприємств у відповідності до законодавства.

7.5. Всі об'єкти, майнові комплекси, що перебувають на балансі Підприємства та які не належать до його основної діяльності, можуть передаватися у ведення місцевих органів самоврядування за згодою Роботодавця, профспілкових комітетів і зборів (конференції) трудового колективу відповідно до чинного законодавства.

З метою збереження медико-оздоровчої бази працівників галузі та членів їх сімей передача санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів у комунальну та іншу власність може здійснюватися тільки за попередньою згодою керівних органів Сторін, які підписали угоду.

7.6. Профспілкові органи і комітети на всіх рівнях:

- приймають участь у розгляді та захисті економічних програм діяльності Підприємств;

- беруть участь в переговорах та включаються до складу комісій з розгляду питань реформування, корпоратизації, приватизації, консервації, перепрофілювання виробництва Підприємства (структурного підрозділу), відчуженню або передачі їх майна на умовах оренди, лізингу, концесії чи застосуванні інших форм державно-приватного партнерства представляють права і інтереси працівників під час здійснення цих процедур;

- приймають участь в напрацюванні розділів Статутів Підприємств, а також змін до них з питань соціальних і трудових відносин;

- спільно з керівниками Підприємств забезпечують у колективах широку гласність проведення приватизації, організовують, із залученням спеціалістів, навчання робітників Підприємств, профспілкового активу основам приватизації;

- беруть участь у вирішенні питань продажу і здачі в оренду приміщень і об'єктів соцкультпобуту. Профспілки здійснюють громадський контроль за коштами, отриманими від продажу або здачі в оренду приміщень і об'єктів соцкультпобуту;

- здійснюють громадський контроль за розподілом безоплатно переданих або проданих на пільгових умовах акцій.

Відповідний орган Профспілки висуває на конференції (зборах) трудового колективу кандидатів для обрання до спостереженої ради акціонерного товариства з дорадчим голосом.

7.7. Члени трудового колективу Підприємства, що приватизується, мають право на першочергове пільгове придбання акцій відповідно до чинного законодавства.

7.8. Штатні працівники Профспілки мають право на придбання акцій відповідного Підприємства, яке приватизується, на умовах реалізації акцій робітникам Підприємства.

7.9. Профспілки на всіх рівнях здійснюють громадський контроль за надходженням, розподілом і цільовим використанням бюджетних коштів державної підтримки. Роботодавець і його представники сприяють у цьому Профспілкам, а керівник зобов'язаний надати необхідні документи.

У разі, коли Підприємство несвоєчасно сплачує заробітну плату або має заборгованість з неї, відповідний профспілковий орган має право перевірити надходження та використання коштів, отриманих від реалізації продукції.

7.10. У разі виникнення справи про банкрутство керівник Підприємства протягом 3-х днів доводить це до відома профкому Підприємства і при наявності заборгованості по профспілкових внесках сприяє залученню профкому до списку кредиторів (терміново надає довідку про заборгованість по профспілковим внескам та іншим обов'язковим відрахуванням тощо).

7.11. Фінансування недержавного пенсійного забезпечення працівників здійснюється за рахунок пенсійних внесків роботодавців та працівників до створеного в галузі недержавного професійного пенсійного фонду із застосуванням передбачених законодавством податкових пільг.

7.12. Мінімальний розмір внесків (відрахувань) Підприємствами коштів на недержавне пенсійне забезпечення працівників встановлюється на рівні не менше 3 % фонду оплати праці таких працівників.

7.13. Конкретні розміри внесків (відрахувань) коштів підприємств на недержавне пенсійне забезпечення працівників встановлюються колективними договорами з дотриманням вимог цієї Угоди та в межах, визначених статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Підприємства галузі та Профспілки опрацюють та внесуть відповідні зміни до колективних договорів.

7.14. Підприємства галузі всіх форм власності та Міненерговугілля щороку передбачають під час формування та затвердження фінансових планів кошти для недержавного пенсійного забезпечення працівників.

8. Робочий час, час відпочинку

Сторони погодились, що:

8.1. Трудовий розпорядок Підприємства містить:

- порядок чергування робочого часу і часу відпочинку;

- розпорядок праці структурних підрозділів Підприємства;

- внутрішній трудовий розпорядок для працівників Підприємства (час прибуття на Підприємство, на проведення нарядів, переодягнення, пересування до робочого місця тощо аж до самого вибуття з Підприємства) встановлюється відповідними правилами, які є невід'ємною частиною колективного договору;

- графік роботи і маршрут руху службового автотранспорту з доставки працівників на роботу та з роботи;

- перелік професій і посад з ненормованим робочим днем.

Порядок ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку визначається колективним договором і контролюється профспілковим комітетом Підприємства.

8.2. Тривалість робочого часу не може перевищувати:

для працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах - 30 годин на тиждень;

для майстрів гірничих - 35 годин на тиждень з урахуванням часу видачі нарядів і здавання звітів;

для інших працівників - 40 годин на тиждень.

Понадурочними вважаються роботи понад встановлену цією Угодою тривалість робочого часу.

8.3. Працівнику надаються два вихідних дні на тиждень. Загальним вихідним днем є неділя, крім робот на процесах, що забезпечують життєдіяльність Підприємства. Перелік таких робіт (дільниць, цехів, професій) узгоджується з профспілковими комітетами Підприємств та додається до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Остання неділя серпня є професійним святом працівників вугільної промисловості - Днем Шахтаря. День Шахтаря є загальним вихідним днем для всіх працівників Підприємств галузі.

За роботу в неділю згідно графіка виходів працівнику може провадиться доплата у розмірі 25 % тарифної ставки (окладу) з віднесенням даних виплат на валові витрати, якщо це передбачено колдоговором, при умові, що працівникам підприємства встановлено тарифні ставки (оклади) у розмірах, передбачених Угодою, та відсутності на підприємстві заборгованості із заробітної плати.

Оплату за роботу з 20.00 години 31 грудня провадити в подвійному розмірі, як в святковий день.

8.4. Час вимушеного неоплачуваного перебування працівників на підприємстві, поза тривалості робочого часу, за винятком перерви на відпочинок і харчування, що регламентований правилами внутрішнього трудового розпорядку (з можливістю працівником залишити робоче місце) не повинен перевищувати одну годину.

8.5. Доставка працівників на роботу і з роботи має здійснюватися службовим транспортом безоплатно за умови знаходження Підприємства на відстані більше 3 км від населеного пункту (мікрорайону) і відсутності інших видів громадського транспорту.

Питання організації перевезення працівників обумовлюється колективними договорами на Підприємствах.

Якщо час на перевезення від населеного пункту до Підприємства і назад перевищує 1,5 години, працівникам проводиться доплата згідно з п. 9.7 Угоди.

У разі відсутності можливості доставки працівників на роботу та з роботи службовим автотранспортом Підприємство може компенсувати витрати працівників на проїзд громадським транспортом. Порядок і розмір компенсації визначається колективним договором.

8.6. Щорічні відпустки трудящим Підприємств вугільної промисловості надаються тривалістю і в порядку, визначеному Законом України "Про відпустки".

Зберігається відпустка раніше встановленої загальної тривалості за працівником, який користувався відпусткою більшої тривалості ніж визначено відповідно до законів і других нормативно-правових актів, на весь час його роботи на даному Підприємстві на посадах, професіях, роботах, що давали йому право на цю відпустку і за наявності умов, за якими вона надавалася.

Такий же порядок поширюється на працівника, прийнятого на Підприємство за переведенням з іншого Підприємства, на які поширюється дія цієї угоди. При цьому тривалість відпустки цього працівника не може бути вище тривалості відпустки працівників даного Підприємства, яка була встановлена на цих роботах до прийняття Закону України "Про відпустки". Частина відпустки, яка перевищує тривалість, встановлену законодавством, оплачується за рахунок прибутку Підприємства.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість і щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість (статті 7 і 8 Закону України "Про відпустки") надається працівникам, зайнятим в несприятливих умовах праці за відповідними Списками виробництв, підприємств, цехів, професій і посад, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (додатки N 1 і N 2), від 13.05.2003 р. N 679 "Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290".

Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці (під час надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці) і часу зайнятості працівників цих умовах.

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 і 8 Закону України "Про відпустки") зараховується час перебування працівника по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з травмою на виробництві (у випадку, коли ступінь вини працівника нижча за ступінь вини Підприємства) та профзахворюванням. При цьому, загальна тривалість основної та додаткової відпусток не повинна перевищувати 69 календарних днів на рік. Ця частина додаткової відпустки надається за рахунок коштів Підприємства.

8.7. Графік відпусток складається адміністрацією з урахуванням побажань працівників, інтересів виробництва і погоджується з профспілковими комітетами до початку календарного року.

Про дату початку його відпустки працівник письмово інформується не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком його початку.

У разі порушення строків інформування про час надання відпустки або несвоєчасної сплати відпускних, за вимогою працівника Роботодавець повинен перенести відпустку на інший період за згодою працівника.

8.8. Підприємство з прибутку, що залишився в його розпорядженні на умовах, обумовлених в колективному договорі, може проводити часткову оплату відпусток за сімейними обставинами, що надаються відповідно до ст. 25 Закону України "Про відпустки".

9. У сфері нормування та оплати праці

Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується:

9.1. За погодженням з Профспілками затверджувати норми праці, обов'язкові для застосування на підприємствах галузі, встановлювати термін їхнього впровадження та застосування (Перелік галузевих нормативних матеріалів з праці, які належить централізовано розробити для підприємств вугільної промисловості України відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.03.2003 р. N 356 та Перелік галузевих норм і нормативів трудових затрат обов'язкових для застосування на підприємствах вугільної промисловості України, наведені в додатках N 32 і N 33).

Централізовано розроблені норми та нормативи з праці, непогоджені з Профспілками, вважати рекомендаційними до застосування.

Місцеві норми трудових витрат, розроблені на підприємствах методом технічного нормування на види робіт і умови, не охоплені галузевими збірниками норм і нормативів трудових затрат, подаються до головної організації з розробки нормативних документів (Донецького ЦОПу) для експертної оцінки, після цього затверджуються керівником підприємства і погоджуються з профспілковим комітетом для застосування.

9.2. Встановити наступний порядок організації нормування праці:

9.2.1. Впровадження, заміна та перегляд норм праці проводиться Роботодавцем за погодженням з відповідним профспілковим органом;

9.2.2. Основою для заміни або перегляду норм праці можуть бути:

- впровадження у виробництво за ініціативою Роботодавця організаційно-технічних і господарських заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці;

- зміна гірничотехнічних, і гірничо-геологічних, технологічних і організаційних умов, виходячи з яких були визначені норми праці;

- виявлення помилково встановлених норм праці;

- виконання норм праці менше ніж на 90 %, або їх перевиконання на 20 % (на 30 % - на індивідуальних роботах) і більше протягом двох місяців поспіль більшістю робітників відповідної професії структурного підрозділу Підприємства. При цьому досягнення високого рівня виробітку за рахунок застосування працівниками (бригадою), за власною ініціативою, нових засобів праці та передового досвіду, удосконалення своїми силами робочих місць, підвищення своєї професійної майстерності не може бути підставою для перегляду встановлених норм праці за ініціативою адміністрації.

9.2.3. В усіх випадках впровадження та зміни норм праці обов'язкове їх економічне обґрунтування.

За наявності обґрунтованих заперечень з боку профспілкового органу роботодавець, або уповноважений ним орган, не має права впроваджувати нові, заміняти або переглядати норми праці.

Сторони вирішили, що:

9.3. Трудові відносини будуються на засадах формування та регулювання ринку робочої сили. Вартість робочої сили пропонується галузевими профспілками вугільної промисловості, які захищають професійні інтереси своїх членів, і визначається в процесі переговорів між Профспілками і Роботодавцем.

Забезпечується щорічне проведення розрахунків фактичної вартості робочої сили та публікація цих даних у засобах масової інформації.

9.4. Основою організації оплати праці, передбаченою Угодою, є:

9.4.1. Умови оплати праці, міжкваліфікаційні та міжпосадові співвідношення, розміри тарифних ставок і посадових окладів працівників Підприємств і організацій, включаючи працівників загальних (наскрізних) професій та посад, їхніх структурних підрозділів, що виконують роботи, які відповідають основній діяльності Підприємств вугільної галузі та шахтного будівництва, визначаються Додатком до розділу 9 Угоди (далі - Додаток), чинним законодавством і впроваджуються в порядку та терміни, встановлені законодавством, під контролем Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, яке забезпечує реалізацію державної політики щодо оплати праці та соціального захисту працівників вугільної промисловості.

Тарифні сітки (схеми посадових окладів) на підприємствах формуються на основі тарифних ставок робітників першого розряду, які встановлюються в розмірах, що перевищують законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), визначених у таблицях додатків до Умов оплати праці (Додаток до розділу 9), якими враховані міжгалузеві, міжкваліфікаційні та міжпосадові співвідношення в оплаті праці. Тарифні ставки (оклади, посадові оклади) розраховуються шляхом множення мінімальної годинної тарифної ставки (мінімального місячного окладу), розрахованої згідно з п. 9.4.2 цієї Угоди, на коефіцієнти співвідношень розмірів годинних тарифних ставок (окладів) робітників і посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, передбачених Додатком до розділу 9 цієї Угоди. При цьому, мінімальними гарантіями в оплаті праці, обов'язковими для всіх підприємств галузі, які знаходяться у сфері дії Угоди, є розмір тарифної ставки (мінімального окладу) робітників першого розряду, що розраховується із встановленого розміру мінімальної годинної тарифної ставки, яка розраховується із законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, збільшеної на коефіцієнти:

- 3,234 на підземних роботах;

- 1,514 на роботах на поверхні шахт.

Для підприємств, які використовують інші системи оплати праці (оплата за грейдами тощо), коефіцієнти, що визначені у додатках до Умов оплати праці (додатки до розділу 9), починаючи з другого розряду, при самостійному встановленні у колективних договорах конкретних розмірів оплати праці (окладів, посадових окладів) - є рекомендованими, з урахуванням викладених у попередньому абзаці мінімальних гарантій для робітників першого розряду. На таких Підприємствах у виключних випадках внаслідок фінансових труднощів на умовах, попередньо узгоджених з профспілками, мінімальною гарантією з оплати праці для робітників будь-якого розряду є досягнутий рівень заробітної плати кожного працівника, за умови виконання основних виробничих показників.

Сторони домовились забезпечити:

- темпи зростання реальної заробітної плати не нижче темпів зростання реального валового продукту за відповідний рік;

- підвищення середньомісячної заробітної плати працівників по галузі у 2012 році не менш ніж на 16 відсотків.

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених Генеральною, Галузевою угодами, але не нижче від державних соціальних гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово, на період подолання фінансових труднощів Підприємства, терміном не більше як шість місяців.

9.4.2. Перегляд діючих і введення нових тарифних ставок (окладів), посадових окладів працівників Підприємств проводиться самостійно в порядку і терміни, встановлені діючою на підприємстві системою оплати праці, з дотриманням соціальних норм і гарантій, передбачених діючим законодавством та цією Угодою. При цьому, мінімальна годинна тарифна ставка розраховується виходячи з середньомісячної норми робочого часу за період з 2004 р. по 2013 р. - 167 годин.

9.4.3. Для працівників виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів Підприємств, які виконують роботи (надають послуги), що не належать до основної діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці можуть встановлюватись в залежності від наявних фінансових можливостей у колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, або регіональними угодами, відповідно до чинного законодавства.

9.4.4. За ініціативою однієї з сторін проводяться консультації щодо рівнів тарифів і окладів з метою встановлення їх на рівні, що забезпечує:

- співвідношення в 1,9 раза між середньою у галузі зарплатою та середньою зарплатою у промисловості України;

- зберігання або підвищення існуючої частки витрат на оплату праці в ціні на вугільну продукцію;

- дотримання співвідношення частки оплати за тарифами і окладами в розмірі до 70 % (з урахуванням доплат за роботу в нічний та вечірній час і пересування по шахті) до середньої зарплати.

9.4.5. Норми колективного договору, що припускають оплату нижче від норм, визначених Генеральною або Галузевою угодами, але не нижче державних норм і гарантій з оплати праці, можуть прийматися тільки тимчасово на період подолання фінансових труднощів Підприємства терміном не більше ніж на шість місяців, і з повідомленням про це вищого господарського та профспілкового органів.

9.4.6. Роботодавець гарантує мінімальний рівень зарплати працівників галузі при виконанні норм праці (часу) в розмірі встановленої (присвоєної) тарифної ставки (окладу), але не нижче мінімальних гарантій з оплати праці, встановлених цією Угодою.

Роботодавець зобов'язується вжити заходів щодо забезпечення рівня середньомісячної заробітної плати працівників по Підприємству не нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи.

9.5. Форми і системи оплати праці: норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюється Підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та цією Угодами.

Для підприємств можлива самостійна розробка системи оплати праці, преміювання та пільг, заснована на досвіді праці прогресивних вітчизняних і зарубіжних компаній, за умови збереження гарантій передбачених законодавством, Генеральною і цією Угодами.

При підвищенні державного розміру мінімальної заробітної плати розміри тарифних ставок, посадових окладів і соціальних гарантій, передбачених цією Угодою, підлягають підвищенню в установленому законодавством порядку з обов'язковим підвищенням величини планового фонду оплати праці, а на Підприємствах, які мають іншу систему оплати праці, порядок збільшення посадових окладів та фонду оплати праці встановлюється у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та цією Угодою.

У випадку підвищення тарифних ставок (окладів) Підприємства проводять відповідне коригування виплат, які нараховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 8 лютого 1995 р. N 100.

9.6. Час вимушеного перебування на Підприємстві понад установлений неоплачуваний ліміт (1 година) підлягає оплаті з розрахунку тарифної ставки робітника поверхні I розряду тарифної сітки, за якою тарифікується працівник (відповідно до Умов оплати праці), за фактичний час перевищення ліміту в порядку, встановленому пунктом 8.4 Галузевої угоди, за рахунок валових витрат.

9.7. Час перевезення від населеного пункту до Підприємства і назад, що перевищує за графіком установлений неоплачуваний ліміт (1,5 години), підлягає оплаті з розрахунку тарифної ставки робітника поверхні I розряду тарифної сітки, за якою тарифікується працівник (відповідно до Умов оплати праці), за фактичний час перевищення ліміту в порядку, встановленому пунктом 8.5 Угоди, за рахунок валових витрат. У разі зриву підвезення на роботу працівників транспортом Підприємства їм надається компенсація у розмірі та порядку, що визначаються колективним договором.

9.8. Час, оплачуваний згідно з пп. 9.6 і 9.7, визначається на підставі графіків руху службового транспорту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Якщо цей час (або його частина) може бути оплачена на інший підставі (за роз'їзний характер робіт, за вахтовий метод праці або на іншій підставі), тоді оплата проводиться за однією з підстав, а саме - за тією, що має найвищий розмір оплати.

9.9. Винагорода за вислугу років виплачується усім працівникам вугільної промисловості з віднесенням на валові витрати.

9.10. За вимушені простої, що виникли не з вини працівника (через відсутність обсягів робіт, постачання матеріальними ресурсами тощо), нарахована заробітна плата для робітників не може бути нижче встановленої ставки за відпрацьований час з віднесенням витрат на основну діяльність Підприємства.

За час простою, у випадку виникнення виробничої ситуації, небезпечної для життя або здоров'я працівника або оточуючих його людей та навколишнього середовища, не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Протягом простою працівник може бути використаний для виконання робіт не за його спеціальністю та кваліфікацією (якщо це не суперечить законодавству та правилам техніки безпеки).

У цьому випадку при виконанні встановлених норм його праця повинна бути оплачена з розрахунку середньої заробітної плати, але не нижче тарифної ставки (окладу) за місцем його основної роботи.

9.11. Праця у святковий або неробочий день оплачується у подвійному розмірі в порядку, передбаченому ст. 107 КЗпП. За бажанням працівника йому може бути наданий інший неоплачуваний день відпочинку.

Праця у вихідний день компенсується за угодою між працівником і адміністрацією оплатою у подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку.

9.12. Утримання із заробітної плати за порушення, що не стосуються виробничої діяльності, не проводяться, крім випадків, передбачених законодавством.

9.13. Заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Роботодавець зобов'язаний оплату праці працівників здійснювати в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснювати після виконання зобов'язань з оплати праці. Своєчасність і об'єми виплати заробітної плати не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів і їх черговості.

Сторони рекомендують Підприємствам переходити на більш часту періодичність виплати авансових сум.

Керівники Підприємств зобов'язані забезпечити відповідно до чинного законодавства своєчасне проведення індексації доходів працівників, нарахування і виплату ним компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів виплати.

За наявності на Підприємстві заборгованості з заробітної плати при укладанні колективних договорів повинні бути внесені конкретні зобов'язання Роботодавця щодо обсягів і термінів погашення заборгованості з заробітної плати, здійсненню контролю за їх виконанням, а також зобов'язання з надання щомісячно працівникам витягів із розрахункових відомостей (особистих рахунків) з заробітної плати з даними про дату утворення заборгованості і її розміри, а в місяці, коли здійснюється її погашення (повне або часткове), також сум погашеної заборгованості і компенсації, яка нарахована за затримку виплати заробітної плати.

9.14. У випадку виявлення недонарахування зарплати та інших, прирівняних до неї виплат, з вини Підприємства, вказані суми підлягають виплаті одночасно з виплатою заробітної плати усім працівникам підприємства за даний розрахунковий період.

9.15. Умови росту фондів оплати праці на Підприємствах

9.15.1. Відповідно до цих Умов у колективних договорах Підприємств повинні встановлюватися "Умови регулювання фондів оплати праці".

9.15.2. Планові фонди оплати праці встановлюються Підприємствами помісячно або поквартально на підставі прийнятих планових обсягів та інших показників виробництва продукції.

Сума планового фонду оплати праці по кожному Підприємству встановлюється на підставі діючих умов, положень з оплати праці, норм та нормативів, визначених Угодою та наказами Міненерговугілля.

Планові фонди оплати праці по шахтах, що отримують державну підтримку на покриття собівартості виробництва товарної вугільної продукції, а також які повинні бути підготовлені до ліквідації і передані на реструктуризацію, доводяться Міненерговугіллям на рік на підставі планових завдань з виробництва товарної продукції, видобутку вугілля, чисельності працюючих і собівартості виробництва товарної вугільної продукції.

9.15.3. Плановий фонд оплати праці Підприємства на підставі розрахунків з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди розподіляється згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати на:

- фонд основної заробітної плати;

- фонд додаткової заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Підприємства можуть передбачати резервний (страховий) фонд в розмірі до 7 відсотків від розрахункового фонду оплати праці для оплати непередбачених додаткових робіт (витрат праці) в зв'язку з тимчасовими ускладненнями, що виникли в процесі виробництва.

9.15.4. Планові фонди оплати праці по відособлених (структурних) підрозділах Підприємства затверджуються державним підприємством одночасно з установленням завдань (планів) з обсягу виробництва та інших показників і не підлягають зміні протягом планового періоду (місяця, кварталу), крім випадків зміни розмірів тарифних ставок (окладів).

9.15.5. Плановий фонд оплати праці підприємств та його відособлених (структурних) підрозділів щомісячно коригується залежно від фактичних результатів роботи Підприємства та його відособлених (структурних) підрозділів:

а) по шахтах (крім тих, які повинні бути підготовлені до ліквідації і передані на реструктуризацію), яким не виділені кошти державної підтримки на покриття витрат з собівартості виробництва товарної вугільної продукції, розрахунковий (плановий) фонд оплати праці коригується в наступному порядку:

при збільшенні фактичного місячного обсягу виробництва товарної продукції у порівнянні з установленим плановим обсягом розрахунковий фонд оплати праці за відповідний місяць збільшується на один відсоток за кожен відсоток приросту обсягу виробництва товарної вугільної продукції без обмеження.

Виробництво товарної продукції визначається в грошовому виразі.

По шахтах (крім тих, які повинні бути підготовлені до ліквідації і передані на реструктуризацію), яким виділяються кошти державної підтримки на покриття витрат з собівартості, зростання фонду оплати праці, проводиться в межах річного розрахункового фонду оплати праці на один відсоток за кожен відсоток приросту обсягу товарної продукції в грошовому виразі до 20 % на місяць без урахування можливості зростання фонду оплати праці відповідно до п. 9.15.5б.

У випадках зменшення фактичного місячного обсягу товарної вугільної продукції у порівнянні з установленим плановим обсягом, розрахунковий фонд оплати праці за відповідний місяць на шахтах 1 та 2 груп зменшується на один відсоток за кожен відсоток зменшення обсягу виробництва товарної вугільної продукції, але не більше, ніж на 30 %;

б) по шахтах (крім тих, які повинні бути підготовлені до ліквідації і передані на реструктуризацію) "Умовами регулювання фондів оплати праці" в колективному договорі Підприємства може передбачатись коригування розрахункового (планового) фонду оплати праці залежно від обсягу товарної продукції в грошовому виразі з урахуванням економії витрат із собівартості вугільної продукції за формулою:

ФСК = НФОП х ТФ + DC,

де: НФОП- норматив фонду оплати праці на 1 грн. товарної вугільної продукції:

ФОППЛ
__________
ТПЛ

;

 

ФОППЛ - фонд оплати праці за планом (грн.);

ТПЛ - обсяг товарної вугільної продукції за планом (грн.);

ТФ - фактичний обсяг товарної вугільної продукції (грн.);

DC - сума економії витрат з собівартості товарної вугільної продукції без врахування економії за статтею "заробітна плата", яка направлена на додаткове матеріальне стимулювання працівників (грн.).

Порядок нарахування додаткових винагород установлюється Підприємством і може проводитися як за місячними результатами роботи, так і результатами роботи за квартал, півріччя, рік.

Підприємство може також збільшувати скоригований фонд оплати праці на суму фактичних виплат, не віднесених на валові витрати і які проводяться за рахунок коштів прибутку, передбачених на ці цілі. При використанні шахтами, які отримують кошти державної підтримки на покриття собівартості коригування розрахункового (планового) фонду оплати праці відповідно до цього пункту, приріст фонду оплати праці залежно від обсягу товарної вугільної продукції в грошовому виразі проводиться у межах до 20 % на місяць, а з урахуванням економії витрат із собівартості і фактичних виплатах, не віднесених на валові витрати і які проводяться за рахунок коштів прибутку, передбачених на ці цілі, - без обмеження;

в) по підприємствах-монополістах регулювання фонду оплати праці здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

г) по шахтах, які повинні бути підготовлені до ліквідації і передані на реструктуризацію, збільшення розрахункового фонду оплати праці не проводиться;

д) по Підприємствах, не зазначених у пунктах 9.15.5а, 9.15.5б, 9.15.5.в, 9.15.5.г, скоригований фонд оплати праці визначається шляхом множення планової суми фонду оплати праці на індекс рівня (зростання або зниження) фактичного обсягу виробництва товарної продукції (послуг) відносно до встановленого планового обсягу.

При цьому, в разі зменшення обсягу виробництва порівняно з установленим (плановим) розрахунковий (плановий) фонд оплати праці Підприємства не може зменшуватись більше ніж на 30 відсотків;

е) для усіх Підприємств, які перевиконують установлені планові показники виробництва та мають економію витрат із собівартості, скоригований фонд оплати праці збільшується на суму додатково нарахованої премії (винагороди) за економію всіх видів ресурсів у межах економії з собівартості без урахування економії за статтею "заробітна плата";

є) на Підприємствах, які не отримують державної підтримки, можуть застосовуватись інші умови регулювання фонду оплати праці, згідно з колективним договором.

9.15.6. При підвищенні встановленого планового обсягу виробництва протягом року, в порівнянні з установленим річним плановим завданням, розрахунковий плановий фонд оплати праці Підприємства збільшується на відсоток зростання обсягу виробництва проти встановленого раніше.

9.15.7. Умови регулювання фондів оплати праці по відособлених (структурних) підрозділах, дільницях і цехах, не передбачені пунктом 9.15, визначаються колективним договором Підприємства.

9.15.8. По державному підприємству розрахунковий і скоригований фонди оплати праці визначаються як суми відповідних фондів оплати праці відособлених (структурних) підрозділів, які входять до складу державного підприємства, відокремленого апарату управління із структурними підрозділами при апараті управління державного підприємства і госпрозрахункових структурних підрозділів державного підприємства, які мають розрахункові рахунки в установах банків.

Плановий фонд оплати праці відокремленого апарату управління та структурних підрозділів при ньому, що не мають самостійних (окремих) розрахункових рахунків в установах банків, у бік збільшення не коригується, а в бік зменшення коригується пропорційно коригуванню (зменшенню) сумарної величини планових фондів оплати праці відособлених (структурних) підрозділів, які входять до складу державного підприємства.

Сума планових і скоригованих фондів оплати праці відособлених (структурних) підрозділів Підприємства не може перевищувати величину відповідного розрахункового планового і скоригованого фонду оплати праці по Підприємству (в цілому).

Умови регулювання фондів оплати праці по госпрозрахункових структурних підрозділах державного підприємства, які мають самостійні (окремі) розрахункові рахунки в установах банків, визначаються колективним договором (угодою) державного підприємства.

9.15.9. Виплата заробітної плати працівникам підприємства, відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитись у межах скоригованого розрахункового фонду оплати праці за відповідний період.

У випадках перевищення фактичного фонду оплати праці у звітному місяці над величиною скоригованого розрахункового фонду оплати праці даного місяця по вугледобувних підприємствах, відособлених (структурних) підрозділах, які мають державну підтримку на покриття витрат із собівартості товарної продукції, виплата суми перевищення може проводитись за наявності дозволу Сторони Власників (роботодавців).

Якщо виплата перевищення здійснена без дозволу Сторони Власників (роботодавців), то на цю суму зменшується скоригований фонд оплати праці наступного місяця.

Якщо в попередньому періоді з початку року Підприємство, відособлені (структурні) підрозділи мають економію скоригованого фонду оплати праці, то на цю суму зменшується перевищення скоригованого фонду оплати праці у звітному періоді.

При визначенні відхилення фактичного фонду оплати праці від розрахункового та скоригованого не враховуються витрати на безоплатне забезпечення вугіллям працівників, відповідно до Угоди, виплати за рахунок коштів Підприємства, відособленого (структурного) підрозділу, а також суми індексації та компенсації у зв'язку з порушенням термінів виплати грошових доходів, нараховані згідно з законодавством.

9.15.10. Прибуткові Підприємства, які не одержують кошти держпідтримки та не є підприємствами-монополістами, включають у розрахунковий фонд оплати праці, скоригований в установленому порядку, також частину заробітної плати, що не відноситься на валові витрати і здійснюється за рахунок коштів прибутку, передбачених на ці цілі.

9.15.11. Відповідальність за перевищення фактичного фонду оплати праці над скоригованим покладається на першого керівника та головного бухгалтера Підприємства, відособленого (структурного) підрозділу.

Керівник зобов'язаний:

- вжити додаткових заходів для погашення до кінця поточного року заборгованості із заробітної плати на Підприємстві, відособленому (структурному) підрозділі;

- не надавати в період до погашення заборгованості із заробітної плати своїм працівникам позик без погодження з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених колективним договором.

9.16. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці та узагальнювати, поширювати передовий досвід з нормування праці в галузі.

Розглядати питання про стан та основні завдання з нормування праці в галузі на нарадах (семінарах), засіданнях колегій з прийняттям відповідних рішень.

Рекомендувати Роботодавцям під час укладання колективних договорів визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

9.17. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується вживати необхідних заходів щодо забезпечення достатнім фінансуванням (зокрема бюджетним) Підприємств галузі з метою своєчасного введення тарифних ставок та посадових окладів, розрахованих з рівня мінімальної тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду і дотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

10. Питання безпеки праці і охорони навколишнього середовища

10.1. У випадку неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці, Роботодавець за участю Профспілки і за погодженням працівників, яких це стосується (наявність погодження оформлюється протоколом), розробляє програму приведення умов і безпеки праці на конкретному об'єкті, виробництві, устаткуванні, робочому місці до нормативних вимог, узгоджує з відповідними органами Профспілок і затверджує в Держгірпромнагляді. З виникненням загрози для безпеки та здоров'я трудящих керівник робіт припиняє роботи і здійснює евакуацію трудящих у безпечне місце. У випадку унеможливлення забезпечення допустимого рівня безпеки організаційно-технічними заходами робота на цьому робочому місці повинна бути заборонена.

Власник (роботодавець), керуючись "Системою управління охороною праці у вугільній промисловості України", зобов'язується:

10.2. Внести до статутів Підприємств положення, які б забезпечували єдину організаційно-технічну політику в області охорони праці, спрямовану на реалізацію Закону України "Про охорону праці".

Сприяти запровадженню страхування працівників відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Укомплектувати служби охорони праці відповідно до штатного розпису, але не нижче нормативу.

10.3. Забезпечити реалізацію Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджену постановою Кабінету Міністрів України 29.03.2006 р. N 374, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 18.05.2011 р. N 521.

10.4. Забезпечити контроль за виконанням галузевої комплексної програми підвищення безпеки праці на підприємствах вугільної промисловості, передбачивши її належне фінансування.

10.5. Сприяти профпідготовці та перепідготовці кадрів служб охорони праці на всіх рівнях управління в галузі.

10.6. Надавати методичну допомогу Підприємствам з коригування і виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану умов і безпеки праці і санітарно-оздоровчих заходів, які є невід'ємною частиною колективних договорів.

10.7. Сприяти впровадженню розробленої проектними організаціями безпечної техніки і технології для видобутку і переробки корисних копалин, проведення гірничих робіт, а також використовування в галузі машин і механізмів з ефективними способами нейтралізації шкідливих факторів.

10.8. Вжити заходів щодо впровадження в галузі розроблених Мінпромом, Мінохоронздоров'я, галузевими та академічними інститутами технічних засобів для експрес-визначення концентрації небезпечних речовин у виробничому середовищі. Здійснювати цільові перевірки технічного стану гірничошахтного обладнання і засобів захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих факторів, забороняти експлуатацію технологічного обладнання без засобів захисту.

10.9. З метою своєчасного надання медичної допомоги трудящим на кожній шахті під землею і на поверхні забезпечити умови цілодобової роботи пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), а також здійснювати періодичний контроль за укомплектуванням їх необхідним обладнанням.

З метою підвищення рівня безпечного виконання робіт Підприємство, при наявності пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), оснащених необхідним обладнанням, препаратами та укомплектованих кваліфікованим медичним персоналом, має право організовувати щоденний дозмінний та, при необхідності, післязмінний медичні огляди окремих працівників на наявність у них алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, у порядку, визначеному колективним договором.

10.11. Продовжити реалізацію Комплексної програми природоохоронних заходів у вугільній промисловості України. Впроваджувати Інструкцію по запобіганню виділення газу метану на земну поверхню в процесі ліквідації шахт.

10.12. У разі внесення змін до нормативної бази з питань техніки безпеки та охорони праці спільно з Профспілками готувати методичну розробку по розділу "Охорона праці" для колдоговорів підприємств.

10.13.; 10.14. Виключено.

10.15. Продовжити впровадження нешкідливих та безпечних засобів пилопригнічення в підземних виробках, у тому числі засобів очищення води.

10.16. Продовжити реалізацію Програми щодо вивільнення жінок з виробництв, які пов'язані з важкою фізичною працею, шкідливими виробничими умовами і обмеження використання праці жінок у нічний час, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.96 р. N 381.

10.17. З відповідними органами Профспілки, Держпромнагляду, МакНДІ в об'єднаннях, компаніях, на підприємствах галузі забезпечити роботу спеціальних комісій з перевірки на шахтах організації і здійснення вхідного контролю якості засобів індивідуального захисту, матеріалів, які надходять.

10.18. Щотижня проводити на Підприємствах розгляд стану охорони праці за участю представників профспілкових організацій, працівників місцевих органів Держгірпромнагляду.

10.19. Періодично, у терміни, визначені нормативними актами, проводити паспортизацію санітарно-технічного стану Підприємств, розробляти та впроваджувати заходи, які спрямовані на приведення санітарного стану цехів, машин, механізмів та іншого обладнання у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.

10.20. Щорічно організовувати і проводити на підприємствах разом з профспілками огляди-конкурси стану охорони праці. Кращі громадські інспектори з охорони праці і уповноважені трудового колективу за підсумками роботи за рік можуть заохочуватися на умовах і в порядку, що визначені колективними договорами.

10.21. Проводити державну екологічну експертизу проектів ліквідації шахт.

10.22. Підприємство відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" створює робочі місця для інвалідів лише в тій частині діяльності підприємства, що дозволяє гарантувати інвалідам отримувати, зберігати відповідну роботу та здійснювати трудову діяльність з урахуванням медичних рекомендацій.

Сторони погодились, що:

10.23. Разом з органами охорони здоров'я Підприємство розробляє індивідуальну програму реабілітації потерпілих на виробництві і вирішує питання з їхнього подальшого працевлаштування відповідно до законодавства.

10.24. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи або покинути небезпечну зону, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або оточуючих його людей. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці Підприємства за обов'язкової участі представників Профспілки.

10.25. Комісії підприємств за обов'язковою участю повноважних представників Профспілок не рідше 1-го разу на 5 років проводять атестацію робочих місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" для встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. Позачергова атестація проводиться у випадку корінних змін умов і характеру праці за ініціативою Роботодавця або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці за участю закладів санітарно-епідеміологічної служби охорони здоров'я.

Графік проведення атестації робочих місць є обов'язковим додатком до колдоговору на підприємствах галузі, де є умови праці, робота в яких надає працівникам право на достроковий вихід на пенсію.

10.26. Роботодавець зобов'язаний на рівні не нижчому загальногалузевих норм забезпечити працівників рушниками, туалетним милом, засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям. Гарантувати їх зберігання, прання, чищення та ремонт відповідно до загальних норм. Перелік необхідного додаткового спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, терміни їхньої експлуатації визначають колективними договорами. Термін чергової видачі необхідних засобів індивідуального захисту обчислюється з моменту закінчення терміну експлуатації раніше виданих.

Роботодавець компенсує працівнику за його заявою в місячний термін витрати на придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту та туалетного мила, якщо встановлений нормами термін видачі цих засобів порушений і працівник повинен був придбати їх за свій рахунок. Компенсацію за вказані невидані засоби Підприємство проводить за порядком, визначеним колдоговором. У випадку дострокового зношення цих засобів не з вини працівника Роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок згідно з порядком, визначеним колективним договором.

У контракті з керівником Підприємства повинні бути передбачені вимоги із забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту, рушниками, милом.

Роботодавець повинен забезпечити спрямування на придбання засобів індивідуального і колективного захисту шахтарів коштів в обсязі не менше трьох відсотків від фактичного фонду оплати праці за попередній рік (не менш трьох відсотків від планового фонду оплати праці на поточний рік для нових або реконструйованих підприємств). У тому числі, обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць тощо) повинен скласти не менше одного відсотка від фактичного фонду оплати праці за попередній рік (не менше одного відсотка від планового фонду оплати праці на поточний рік для нових або реконструйованих підприємств).

Джерелами фінансування на вказані в цьому пункті цілі є:

- кошти від реалізації вугільної продукції;

- кошти державного бюджету, які передбачені на заходи з охорони праці;

- інші не заборонені законодавством кошти.

Порядок забезпечення оперативного особового складу ДВГРС у вугільній промисловості форменим одягом, строки його носіння та норми видачі визначається Положенням про грошове забезпечення особового складу ДВГРС, затвердженим наказом Мінпаливенерго.

10.27. З метою підвищення відповідальності працівників шахт за дотриманням технологічної дисципліни та правил безпеки праці, а також з метою забезпечення повноти та об'єктивності розслідування причин аварій Міненерговугілля буде продовжувати впровадження на шахтах систем технічних засобів, які дозволяють фіксувати в часі технічні та технологічні параметри вуглевидобутку та проходження підготовчих виробок, стан вентиляційної мережі, записування переговорів службової телефонної та селекторної мережі, інші необхідні відомості.

10.28. Роботодавець зобов'язаний інформувати трудящих про небезпеку на робочому місці та поєднаних із цим факторів ризику для здоров'я, вживати заходів з їхньої ліквідації. Роботи, пов'язані з ліквідацією аварій та порушень Правил техніки безпеки, які проводяться в умовах, коли є загроза здоров'ю та життю працівників, повинні проводитись на підставі спеціальних договорів між Роботодавцем і працівником.

Головними умовами таких договорів є:

- наказ по Підприємству про виконання робіт до початку їх проведення;

- наявність технічної документації;

- заходи із забезпечення безпеки робіт;

- умови оплати праці;

- рівень компенсацій;

- режим роботи тощо.

10.29. Профспілки в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за дотриманням Роботодавцем законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту. З цією метою Профспілки можуть створювати технічну та правову інспекції праці, комісії, вибирають громадських інспекторів з охорони праці, які діють відповідно до положень, затверджених профспілковими органами.

Технічна та правова інспекція праці мають право видавати обов'язкові до розгляду Роботодавцем вимоги, викладені у поданні. Технічні інспектори праці профспілок галузевого рівня у відповідності до ст. 40 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" мають право зупиняти ведення робіт на Підприємстві, у його виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці, що створюють загрозу життю або здоров'ю працівників, на час усунення цієї загрози.

Підприємство здійснює фінансування діяльності технічної інспекції Профспілок в розмірі та на умовах, обумовлених в колективному договорі.

Профспілки в особі виборних органів, інспекцій та представників мають право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов'язань колективних договорів (Угоди), вносити Роботодавцям, державним органам управління, подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь; призупиняти роботи, якщо виникла небезпечна виробнича ситуація для життя та здоров'я трудящих.

На Підприємствах при профспілкових комітетах створюються комісії з охорони праці, обираються громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці.

Щорічно роботодавець проводить 3-денне навчання громадських (старших громадських) інспекторів зі звільненням їх від роботи і зберіганням середньої заробітної плати. Для виконання обов'язків громадськими інспекторами Профспілки та уповноваженими трудових колективів з охорони та безпеки праці Роботодавець за свої кошти на передбачених колективними договорами умовах здійснює заходи щодо їх заохочення.

Звільнення з роботи за ініціативою Роботодавця, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності громадських (старших громадських) інспекторів з охорони праці не допускається без попередньої згоди відповідного органу Профспілки, що їх обрав. Розслідування причин аварій або нещасного випадку проводиться за обов'язкової участі представника відповідного профспілкового органу.

10.30. Працівникам забезпечується збереження місця роботи та середньої заробітної плати за час припинення робіт на дільницях (робочих місцях) внаслідок порушення правил охорони праці не з їхньої вини. Відмова від виконання робіт у зв'язку з незабезпеченням безпечних умов праці не може бути підставою для приймання дисциплінарних санкцій за виключенням випадків, пов'язаних з роботами з усунення порушень техніки безпеки та аварійних ситуацій. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами Підприємства з охорони праці та представниками Профспілки.

10.31. Профспілки на відповідних рівнях заслуховують повідомлення та доповіді Роботодавця або уповноваженого ним органу про заходи, які вживаються для усунення причин нещасних випадків на виробництві, здійснюють контроль за виконанням профілактичних заходів.

Причини та обставини нещасного випадку із смертельним наслідком (у якому загинули 1 - 4 чоловіки) повинні розглядатись у холдингу (об'єднанні). Нещасний випадок з особливо важкими наслідками (у якому загинуло 5 і більше чоловік), крім того, розглядається на колегії Міненерговугілля або на засіданні постійно діючої галузевої комісії з питань охорони праці спільно з центральними органами Профспілок.

Дітям загиблих на виробництві, що поступають на навчання, або тим, що вчаться у вищих і середніх учбових закладах України (якщо на них не розповсюджується дія Указу Президента України "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах" від 19.05.99 р. N 524/99), до внесення змін до чинного законодавства оплату за навчання здійснювати за рахунок коштів підприємств на умовах, визначених в колективному договорі, незалежно від профілю навчання.

10.32. Роботодавець або уповноважений ним орган спільно з Профспілками визначає напрямок витрат фонду охорони праці Підприємства.

10.33. Роботодавець або уповноважений ним орган після виплати першочергових платежів (заробітної плати та інших, визначених державою), за участю профспілок, спрямовує кошти на придбання заходів колективного та індивідуального захисту в розмірах, визначених в абзаці 3 пункту 10.26.

10.34. Сторони зобов'язуються взяти участь в розробці нового Порядку атестації робочих місць, Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій з метою визначення оцінки психофізіологічного стану осіб, які зайняті на роботах з високим рівнем техногенної небезпеки і підвищеним ризиком.

Роботодавець за свої кошти забезпечує організацію та фінансування в повному обсязі проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних медичних оглядів (у тому числі наркологічних та психіатричних) протягом трудової діяльності працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, створює для цього необхідні умови. За результатами медичних оглядів у разі потреби роботодавець за свої кошти забезпечує проведення оздоровчих заходів, а також відповідно до чинного законодавства інших медичних досліджень у разі виявлення ознак професійного захворювання у випадку наступного його підтвердження. Про проходження цих медичних досліджень робітник попередньо повідомляє роботодавця.

10.35. Відповідно до галузевого Положення про систему управління виробництвом та охороною праці Роботодавець повинен передбачати та здійснювати заходи щодо матеріального та морального заохочення трудових колективів (бригад, ланок, дільниць, цехів), які працюють без порушень правил техніки безпеки, та де найнижчі показники щодо загальної та професійної захворюваності та травматизму.

10.36. Сторони домовились забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з проблемами, пов'язаними з ВІЛ/СНІДом, і його впливом на здоров'я та економіку, а також підвищення ефективності профілактичних заходів.

11. Питання зайнятості та соціальних гарантій в умовах реструктуризації галузі

Сторони погодились, що:

11.1. При ліквідації, припиненні юридичної особи (злитті, приєднанні, поділу, перетворенні), створенні нових юридичних осіб шляхом виділу, перепрофілювання, перепідпорядкування або зміни форми власності Підприємств, їх структурних (виробничих) підрозділів, передачі їх майна в оренду, лізинг, концесію Власник (роботодавець), його повноважні представники приймають рішення із соціально-економічних питань після обов'язкового погодження з профспілковими органами відповідного рівня. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується забезпечити фінансування закриття Підприємств, що ліквідуються, відповідно до норм чинних законодавчих і підзаконних актів та Угоди.

11.2. У випадку звільнень у зв'язку із скороченням виробництва, змінами в організації виробництва і праці (ст. 40 п. 1 КЗпП) Роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний не пізніше ніж за 3 місяці, а при реорганізації або перепрофілюванні Підприємства - не пізніше ніж за 8 місяців, попередити в письмовій формі колективи відповідних структурних підрозділів і профспілкових організацій, указуючи підставу і терміни звільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, а також вжити заходів, погоджених з Профспілками:

- переглянути структуру виробництва і управління;

- використати переведення на інші Підприємства;

- сприяти організації додаткового виробництва або підсобних промислів, допомагати розвитку індивідуальної трудової діяльності, сприяти організації одноосібних селянських і фермерських господарств, малих підприємств і кооперативів для зайнятості працівників, що вибувають з галузі.

11.3. У випадку планового закриття Підприємства трудовий колектив і Профспілки сповіщаються про це Роботодавцем у письмовій формі не менш ніж за 1 рік.

При цьому, повинна бути узгоджена з Профспілками програма, яка передбачає для тих, що вибувають:

- гарантовані виплати і компенсації;

- переведення на інші Підприємства з урахуванням їхньої професійної підготовки і спеціалізації або з подальшою професійною перепідготовкою;

- працевлаштування на підприємствах інших галузей через державну службу зайнятості;

- завершення будівництва недобудованих житлових будинків (частин житлових будинків) за наявності їх на Підприємстві або інші шляхи (відповідно до діючого законодавства) забезпечення житлом працівників та пенсіонерів, що перебувають на квартирному обліку Підприємства, що ліквідується;

- інші соціальні гарантії.

11.4. Працівники, в тому числі і профспілкові, які в період реструктуризації, реконструкції Підприємства були звільнені з нього за ст. 40 п. 1 КЗпП України, мають переважне право вступу на роботу на реконструйоване, реструктуризоване Підприємство.

11.5. У випадку загрози банкрутству Підприємства, з метою збереження робочих місць, за узгодженням з профспілковими комітетами і працівником, на визначений період часу допускається скорочення робочого тижня в порядку, передбаченому колективним договором, прийняття інших заходів із запобігання банкрутству.

11.6. З метою створення сприятливих соціальних передумов реалізації структурних перебудов галузі Сторона Власників (роботодавців) і Профспілки вугільної промисловості зобов'язуються забезпечити:

- інформування трудящих галузі про цілі і завдання реструктуризації її Підприємств, можливості перенавчання на нові професії і працевлаштування;

- навчання кадрів відповідних служб Підприємств і профспілкових працівників засобам і методам організації і проведення соціального діалогу;

- проведення постійного спостереження за зміною соціальної ситуації на тих Підприємствах, що закриваються.

11.7. Виключено.

11.8. Працівникам, звільненим з діючих Підприємств галузі за п. 1 ст. 40 КЗпП України, гарантується протягом 2 років, якщо вони пропрацювали на Підприємстві не менше 5 років, а для працівників, які працювали більше 10 років, - протягом 4-х років після звільнення, збереження черги на отримання житла (покращення житлових умов) за попереднім місцем роботи, а також можливість продовження відвідування дітьми працівників відомчих дитячих дошкільних закладів до зарахування їх в школу, якщо це обумовлено в колективному договорі.

11.9. Сторони не рекомендують користуватися правом на розірвання трудового договору за ініціативою Роботодавця в зв'язку з неявкою на роботу протягом більше чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП).

11.10. З питань, пов'язаних із соціальним захистом працівників в процесі реструктуризації, сторони керуються ст. 43 і 48 Гірничого закону України та положеннями цієї Угоди.

11.11. Сторона Власників (роботодавців), за Участю профспілок, зобов'язується розробити в 2008 році комплекс заходів щодо організації професійного навчання кадрів, в тому числі безпосередньо на виробництві з метою забезпечення підвищення якості робочої сили та її продуктивної зайнятості. У 2008 році будуть додатково додані до Угоди розроблений комплекс заходів, а також зобов'язання щодо:

- скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

- стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

- обсягів фінансування Роботодавцями витрат на підвищення кваліфікації персоналу та граничні періоди роботи для обов'язкового проходження навчання з підвищення кваліфікації в закладах освіти.

11.12. Мінвуглепром спільно з профспілками в 2008 р. підготує і в установленому порядку внесе пропозиції щодо зміни чинного законодавства з метою забезпечення фінансовими джерелами галузевих гарантій і пільг для працівників і пенсіонерів ДВГРС, підприємств вуглереструктуризації та гідрозахисту.

11.13. У випадку масового звільнення працівників підприємства (більш 10 % чисельності персоналу у сукупності на протязі до 3-х місяців) розгляд питання повинен здійснюватися за обов'язковим повідомленням представників місцевих органів влади.

11.14. У разі зміни форми власності роботодавець та органи Фонду державного майна України не рідше одного разу на рік на вимогу профкому приватизованого підприємства надають йому інформацію щодо дотримання "Фіксованих умов купівлі-продажу".

12. У сфері соціальних гарантій

Сторони погодились, що:

12.1. При розробці проектів закриття підприємств обов'язково передбачити будівництво житла в обсягах, необхідних для переселення сімей із старого (ветхого) житла, яке знаходиться на балансі Підприємства на час передачі його до ліквідації, а також аварійного житла, яке постраждало внаслідок попередньої діяльності Підприємства або внаслідок його закриття, а також проведення робот та виділення коштів на передачу в комунальну власність відомчих і дошкільних закладів.

12.2. Квартирна плата за старе (ветхе) відомче житло не береться.

12.3. Якщо при укладанні з працівником трудового договору, який містить умови про забезпечення житлом, адміністрація Підприємства не має можливості надати йому житло взагалі, або за установленою нормою, і якщо вказаний працівник наймає житло, то Підприємство виплачує працівнику компенсацію за тимчасове використання житла по найму за рахунок власних коштів Підприємства, розміри якої обумовлюються в колективному договорі.

Всі види матеріальної та фінансової допомоги, в тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру, надаються робітникам Підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором.

Сприяти молоді у вирішенні житлових проблем, придбанні товарів довгострокового користування шляхом виділення пільгових кредитів на умовах, передбачених колективними договорами і виходячи із можливостей підприємства.

Здійснювати придбання (купівлю) квартир для сімей працівників, які загинули на виробництві, якщо сім'я загиблого потребувала покращення житлових умов згідно з законодавством.

Працівники, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання за рахунок підприємства позики у розмірі, визначеному колективним договором, для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків.

Працівники - молоді спеціалісти, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове одержання за рахунок Підприємства позики у розмірі, визначеному колективним договором, для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків.

12.4. Міненерговугілля разом з Профспілками у 2012 році надасть Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації ч. 5 ст. 43 Гірничого закону України щодо порядку надання допомоги на оздоровлення та харчування працівників гірничих підприємств, які зайняті на роботах з особливим характером праці, шкідливими та важкими умовами праці, у тому числі працівникам ДВГРС.

12.5. При будівництві нових вугледобувних Підприємств проектами обов'язково передбачається будівництво об'єктів соціальної інфраструктури відповідно до діючих соціальних норм.

12.6. Жінкам, зайнятим на виробництві важкою фізичною працею, встановити скорочений (на 5 годин) робочий тиждень із збереженням заробітної плати та інших пільг за рахунок коштів Підприємства, передбачених в колективних договорах.

Особам, які мають двох і більше дітей віком до 14 років або дитину-інваліда - на одну годину на тиждень менше встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати.

12.7. Не приймати жінок на важкі роботи і роботи з шкідливими умовами праці, перелік яких установлений законодавством.

12.8. Роботодавець і профспілки будуть спільно сприяти успішній роботі існуючих державних фондів соціального страхування, контролювати додержання ними своїх зобов'язань перед трудящими галузі. З цією метою Роботодавець зобов'язується фінансувати за рахунок власних коштів роботу довірених лікарів і правових інспекторів, що перебувають у штаті органів Профспілок з розрахунку один довірений лікар і один правовий інспектор на вугільну компанію (об'єднання).

Обов'язкові види страхування, передбачені державою, але не охоплені системою фондів державного соціального страхування, здійснюються за рахунок коштів Підприємств. Вибір страховика та умови страхування визначаються спільним рішенням представника Роботодавця і профспілкових органів відповідного рівня.

12.9. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується:

- звернутися до Кабінету Міністрів України щодо надання доручення Міністерству охорони здоров'я підготувати рішення про визнання професійними захворюваннями для всіх підземних працівників галузі та респіраторників ДВГРС: хронічного радикуліту, бурситу, варикозу, онкозахворювань шкіри і дихальних шляхів, захворювань, пов'язаних з роботою в умовах підвищеної температури та фінансування дослідницьких робіт за рахунок централізованих бюджетних коштів на науково-дослідні роботи;

- дати замовлення НДІ медичної праці (м. Київ) і НДІ медико-екологічних проблем Донбасу і вугільної промисловості (м. Донецьк) на проведення дослідження з визнання професійними захворюваннями для всіх підземних робітників галузі та респіраторників ДВГРС: виразкової хвороби, геморою, ревматизму, остеохондрозу, дискової грижі, меніска, ангіодистонії, поліартриту, простатиту, ішемічної хвороби серця (ІХС).

Розробити програму збереження мережі закладів соціально-культурного призначення, що знаходяться на балансі підприємств усіх форм власності та забезпечують населення відповідними послугами за місцем роботи та проживання (клуби, будинки та палаци культури, масові бібліотеки, санаторії-профілакторії, позашкільні, фізкультурно-спортивні, дитячі оздоровчі заклади тощо), розробити програму збереження цих закладів та створення належних умов для їх ефективного функціонування. Забезпечити розробку відповідних механізмів економічного стимулювання суб'єктів господарської діяльності, які утримують на своєму балансі об'єкти соціальної сфери, для подальшого рішення питання щодо їх передачі у першу чергу профспілковим організаціям підприємств, за згодою сторін.

У разі відмови трудових колективів від приватизації об'єктів соціально-культурного призначення Підприємства створюють належні умови для передачі їх у комунальну власність громад відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 03.03.2005 р. N 2451-IV.

12.10.

12.10.1. Порядок забезпечення паливом на побутові потреби і надання компенсації витрат за спожиті електроенергію та газ працівниками і пенсіонерами Підприємств вугільної промисловості встановлюється колективними договорами на Підприємствах відповідно до Гірничого закону України, цієї Угоди, а також Переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби (постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. N 303), Порядком надання компенсації особам, які мають право на безкоштовне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з централізованим опаленням (постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. N 887), Інструкцією про порядок забезпечення трудящих виробничих одиниць підприємств і організацій вугільної промисловості паливом на побутові потреби від 11.05.76 р. у частині, що не суперечить вказаним вище нормативно-правовим актам.

12.10.2. Працівникам, які у відповідності до колективного договору мали право на пільгове побутове паливо на час затвердження Переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби (постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. N 303), але професії яких не ввійшли у вказаний перелік, Підприємство й надалі надає пільгове побутове паливо на умовах, визначених колективним договором.

12.10.3. Безоплатне забезпечення вугіллям працівників і пенсіонерів вугільної промисловості здійснюється за нормою 5,9 тонн на рік на будинок або квартиру. Списки вуглеотримувачів складаються щорічно з 1 по 15 грудня, станом на 1 грудня, підписуються за згодою з профкомом керівником підприємства, головним бухгалтером, відділом кадрів. На тих, що поступили пізніше, складаються додаткові списки.

12.10.4. Інваліди і ветерани війни, інваліди праці вугледобувних, вуглепереробних, шахтовуглебудівельних підприємств, та ветерани праці, які відпрацювали в галузі необхідний термін, обумовлений цим пунктом Угоди, сім'ї загиблих на виробництві, непрацюючі вдови померлих працівників і пенсіонерів, що мають право на отримання пенсії в зв'язку з втратою годувальника, забезпечуються вугіллям вугледобувними, вуглепереробними, шахтовуглебудівельними підприємствами безоплатно.

12.10.5. На підприємствах галузі якість побутового вугілля встановлюється колективними договорами підприємств у відповідності до ДСТУ 7146:2010 "Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб".

12.10.6. Доставка палива інвалідам праці, батькам або членам сімей загиблих, визначених відповідно до чинного законодавства, на Підприємствах вугільної промисловості проводиться безоплатно, якщо вони не працюють. Доставка палива іншим вуглеотримувачам провадиться за тарифами, встановленими підприємствами або самовивозом за бажанням вуглеотримувача.

12.10.7. Безоплатне забезпечення вугіллям поширюється на пенсіонерів, що живуть в Україні, незалежно від того, з якого Підприємства вугільної промисловості України вони вийшли на пенсію, якщо вони відпрацювали в галузі:

- на підземних роботах чоловіки не менше 10 років, жінки - 7,5 років;

- на роботах, пов'язаних з підземними умовами, чоловіки - не менше 15 років, жінки - 12,5 років;

- на роботах у технологічному ланцюжку і на поверхні діючих і тих, що будуються, шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабриках, в шахтовуглебудівельних підприємствах чоловіки не менше 20 років, жінки - 15 років.

12.10.8. Ця категорія осіб забезпечується побутовим вугіллям тим Підприємством, з якого вони вийшли на пенсію. На підприємствах, що ліквідуються, забезпечення працівників побутовим паливом здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

12.10.9. Особи, які мають право на безоплатне забезпечення побутовим вугіллям, в тому числі ті, що пішли на пенсію з підприємств інших галузей економіки України, забезпечуються паливом на побутові потреби за останнім місцем роботи на вуглевидобувному (перероблювальному) або шахтовуглебудівельному Підприємстві або їх правонаступниками.

12.10.10. Категорії осіб, яким забезпечується безоплатна доставка вугілля, установлюються колективними договорами на Підприємствах.

Безоплатно вугіллям на побутові потреби також забезпечуються працівники профспілкових органів Підприємств, пенсіонери, що вийшли на пенсію з профспілкових органів, що мають стаж роботи у вугільній промисловості, який дає право на безоплатне отримання вугілля.

12.10.11. Працівникам Підприємств з видобутку (переробки) вугілля, шахтовуглебудівельних підприємств, не працюючим пенсіонерам цих Підприємств, іншим особам, що мають право на безоплатне отримання вугілля, що відпрацювали вищевказаний термін, але живуть у будинках з центральним або іншим не пічним опаленням, компенсуються витрати з оплати за комунальні послуги (за газ і електроенергію) за фактичними витратами на один будинок або квартиру, але не більше ніж на суму вартості установленої норми відпуску вугілля на побутові потреби на рік.

12.10.12. Право на безоплатне забезпечення вугіллям і його доставку поширюється на непрацюючих інвалідів з дитинства після смерті батьків, які за життя користувались цими пільгами, якщо це передбачено колективним договором на Підприємстві.

12.10.13. Пенсіонери, інваліди праці, сім'ї загиблих і померлих, що одержували паливо на побутові потреби відповідно до діючих раніше нормативних документів до набрання чинності Гірничого закону України зберігають право на його одержання на попередніх умовах (безоплатно або за пільговими цінами) згідно із цією Угодою та Інструкцією із забезпечення побутовим паливом. Пільгова ціна побутового палива для осіб, визначених розділом II Інструкції 1976 р., встановлюється колективним договором на Підприємстві, але не може перевищувати 50 % відпускної ціни, що складається по Підприємству.

12.10.14. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 07.10.99 р. суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля на побутові потреби і компенсації за газ і електроенергію працівникам Підприємств вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, що мають вищезазначений стаж роботи, інвалідам із числа осіб, що одержали під час роботи на цих Підприємствах каліцтво, професійне захворювання, а також інвалідів загального захворювання, якщо вони користувались цим правом до настання інвалідності, сім'ям загиблих на виробництві, що одержують пенсію в зв'язку з утратою годувальника, відносяться на валові витрати Підприємств. Інші витрати з забезпечення пільговим побутовим паливом забезпечуються за рахунок власних коштів Підприємства.

12.10.15. Працівники інших Підприємств, не зазначених в цьому пункті, забезпечуються пільговим паливом на побутові потреби за рахунок власних коштів Підприємства відповідно до колективних договорів.

12.10.16. Вугільні Підприємства можуть компенсувати працівникам, непрацюючим пенсіонерам та інвалідам, сім'ям загиблих вартість комунальних послуг, не передбачених законодавством і цією Угодою, за рахунок власних коштів, якщо це передбачено в колективному договорі.

12.10.17. Виключення із списків осіб, які мають право безкоштовного отримання вугілля на побутові потреби, здійснюється спільним рішенням керівництва підприємства та профспілкового комітету з зазначенням обґрунтування.

12.10.18. Міненерговугілля за участю Профспілок підготує та внесе Уряду пропозиції щодо збереження права на отримання побутового палива пенсіонерами збанкрутілих підприємств, що не мають правонаступників, які раніше користувались правом на отримання вугілля.

12.11. Обов'язок з забезпечення паливом на побутові потреби осіб, звільнених в зв'язку з ліквідацією Підприємства, виробничої (структурної) одиниці покладається на правонаступника.

Сторона Власників (роботодавців) відповідно до вимог ст. 45 Гірничого закону України підготує і внесе на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицію про визначення правонаступника із соціальних гарантій після повної ліквідації вугільних Підприємств.

12.12. В випадку неможливості виділення пільгового палива в його товарному вигляді особам, що виїхали з вугільного регіону після виходу на пенсію і мають на новому місці проживання потребу в паливі, компенсується вартість вугілля за нормою, установленою колективним договором Підприємства.

Компенсацію вартості пільгового вугілля здійснює Підприємство, з якого працівник вийшов на пенсію, за рахунком, виданим паливно-постачальною організацією (в межах норми та ціни вугілля, діючої на Підприємствах згідно до колективних договорів), і заявою пенсіонера.

12.13. Виключено.

12.14. Працівник, що відпрацював на Підприємствах галузі безперервно 15 і більше років, при рівній кваліфікації має переважне право залишення на роботі при вирішенні питання за пунктом 1 статті 40 КЗпП України.

12.15. Працівнику, що має право на пенсію за віком чи по інвалідності (незалежно від віку), при першому звільненні з Підприємства (структурного підрозділу, відособленого підрозділу, філіалу, товариства і ін.) (незалежно від причин звільнення, крім звільнення за порушення законодавства, трудової дисципліни та правил техніки безпеки) сплачується одноразова допомога, розмір якої залежить від стажу роботи в галузі (у тому числі на Підприємствах колишнього СРСР) і середнього заробітку, але не менше:

при стажі роботи в галузі понад (років)

для жінок

для чоловіків

 

- 7,5

- 10

- одного середньомісячного заробітку;

-12,5

- 15

- двох середньомісячних заробітків;

-17,5

- 20

- трьох середньомісячних заробітків.

 

Обчислення середньої заробітної плати для виплати цієї одноразової допомоги здійснювати за аналогією до відповідного обчислення за постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100.

У випадку хвороби працівника перед виходом на пенсію за віком або по інвалідності, що триває більш ніж 4 місяці, розмір середньомісячного заробітку для виплати вказаної допомоги встановлювати відповідно до середньої заробітної плати працівника аналогічної професії, що склалася у структурному підрозділі (дільниці) Підприємства.

Ця допомога сплачується незалежно і без урахування вихідної допомоги, або інших компенсаційних виплат, на які має право працівник згідно з чинним законодавством.

Про сплату цієї допомоги робиться відповідний запис до трудової книжки.

Працівникам підземних медичних пунктів Підприємств для нарахування цієї допомоги, а також для забезпечення побутовим паливом, до стажу роботи в галузі зараховується на підставі відповідних записів у трудових книжках час роботи на вказаних здравпунктах, незалежно від відомчої приналежності (чи перебували вони на той час у штаті Підприємства чи медичного закладу).

Витрати на сплату одноразової допомоги відносяться на валові витрати Підприємства.

При звільненні працівника у зв'язку з скороченням штатів в процесі реорганізації або ліквідації Підприємства (філіалу, структурного підрозділу) ця допомога виплачується за 1 рік 6 місяців до досягнення ним пенсійного віку.

У випадку смерті працюючого пенсіонера ця одноразова допомога виплачується членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - іншим особам, які у відповідності до ст. 1227 ЦК України мають право на успадкування.

12.16. У випадку втрати здоров'я на виробництві з моменту складання акта за формою Н-1 при травмуванні або висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо професійного захворювання потерпілому надається Підприємством матеріальна підтримка на умовах, передбачених колективним договором за рахунок власних коштів.

Підприємство надає допомогу потерпілому з установлення ступеня втрати професійної працездатності.

12.17. За працівником, що втратив працездатність в зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання його в установленому порядку інвалідом. У випадку неможливості виконання потерпілим попередньої роботи Роботодавець зобов'язаний забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Якщо небезпечні та шкідливі умови праці призвели до моральної втрати, завданої потерпілому, порушенню його нормальних життєвих відношень, що потребує від нього додаткових зусиль для організації свого життя, відшкодування моральної шкоди провадиться у відповідності з діючим законодавством.

Під моральною втратою потерпілого розуміється страждання, нанесене працівнику внаслідок фізичного або психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливості реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

Відшкодування моральної шкоди можливе без втрати потерпілим працездатності.

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається чинним законодавством та відповідними нормативними документами.

12.18. У випадку смерті від загального захворювання або нещасного випадку в побуті робітника або пенсіонера, останнім місцем роботи якого було Підприємство, витрати, пов'язані з похоронами, здійснюються за рахунок коштів Підприємства, на умовах і в порядку, визначених колективним договором.

Сім'ї померлого робітника виплачується допомога в розмірі одного середньомісячного заробітку померлого, але не менше соціальної податкової пільги. Сім'ї померлого пенсіонера Підприємства виплачується допомога в розмірі соціальної податкової пільги. Ці виплати здійснюються за рахунок коштів Підприємства на умовах і в порядку, визначеному колективним договором.

12.19. У випадку загибелі працівника на виробництві Підприємство виплачує його батькові та матері (кожному), що живуть окремо від загиблого, одноразову допомогу - по три середньомісячні заробітки за рахунок валових витрат.

12.20. Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу на основі медичного висновку в зв'язку із захворюванням або догляді за хворим членом сім'ї, карантині, санаторно-курортному лікуванні та протезуванні в розмірі 100 відсотків середнього заробітку незалежно від стажу роботи, без обмеження двома тарифними ставками.

У випадках, коли розмір допомоги перевищує передбачений діючим положенням, додаткова сума виплачується за рахунок коштів Підприємства на підставі колективного договору.

12.21. Виключено.

12.22. Потерпілому або сім'ї загиблого видається на руки повний розрахунок всіх виплат з витягами з нормативних документів, угод і колективних договорів, а також протоколів комісій. Повторне засідання комісії з розглядання претензій потерпілих або сімей загиблих здійснюється не раніше, ніж через місяць, і не пізніше ніж через два місяці після вручення їм указаного пакета документів.

12.23. Сторона Власників зобов'язується не допускати прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об'єктів соціально-культурної сфери, які належать Підприємствам, без погодження з відповідними профспілковими органами.

12.24. З метою підвищення престижності шахтарської праці Власник встановлює щомісячну стипендію у розмірі не менше 15 % мінімальної законодавчо встановленої заробітної плати повним кавалерам знаків "Шахтарська доблесть" або "Шахтарська слава" і не менше 30 % від мінімальної законодавчо встановленої заробітної плати повним кавалерам знаків "Шахтарська Слава" і "Шахтарська доблесть", "Заслужений працівник ДВГРС", які працюють на підприємстві. На умовах, обумовлених колективним договором, Власник може виплачувати цю стипендію непрацюючим пенсіонерам. Почесні і заслужені шахтарі України та СРСР, Герої Соціалістичної Праці отримують від підприємства, де вони працюють, щомісячну стипендію у розмірі 60 % від мінімальної законодавчо встановленої заробітної плати.

На умовах, обумовлених колективним договором, Власник може виплачувати цю стипендію і непрацюючим пенсіонерам. Особам, які мають право на отримання кількох стипендій, встановлюється одна -найбільша.

На умовах, визначених колективним договором, Власник може встановлювати працівникам винагороду у зв'язку з ювілейними та святковими датами.

12.25. Сторона Власника з метою оздоровлення працівників, за участі профспілок, зобов'язується створювати умови для заняття працівників фізичною культурою та спортом, у тому числі і шляхом виділення приміщень та їх обладнання спортивним інвентарем.

Підприємства у порядку, визначеному колективними договорами, надають звільнення від основної роботи із збереженням середньої заробітної плати працівникам, що беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, галузевих змаганнях (спартакіадах, турнірах, фестивалях тощо), на період участі в цих заходах.

12.26. Підприємства організують суворий документальний облік щодо надання побутового палива особам, які мають право на отримання пільгового побутового палива, з визначенням невивезених протягом календарного року з вини Підприємства обсягів палива по кожному вуглеотримувачу у якості боргу Підприємства, якій належить до погашення у відповідності до узгодженого з профкомом графіку.

12.27. На умовах, визначених колективним договором, і за рахунок коштів Підприємства Власник (роботодавець) може надавати пенсіонерам, інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, право користування на рівні з робітниками усіма видами соціальних пільг.

Сторона Власників (роботодавців) з метою вирішення соціально-побутових проблем багатодітних сімей працівників підрозділів Підприємства, працівників та колишніх працівників Підприємства, які мають інвалідність внаслідок травм, які отримані на виробництві, сімей робітників, які загинули на виробництві, розробляти та впроваджувати програми, які включають надання матеріальної допомоги на:

- лікування;

- забезпечення розвитку та реалізація потенційних можливостей обдарованих дітей.

12.28. Передачу об'єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі вугледобувних підприємств, до міської комунальної власності здійснювати в технічному стані, в якому знаходиться об'єкт на момент передачі, та забезпечити бюджетне фінансування на проведення капітального ремонту тих об'єктів, що передаються.

12.29. У випадку, коли робітника смертельно травмовано у перший день роботи, роботодавець проводить одноразову доплату до страхових виплат, призначених згідно Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", у розмірі різниці між середньомісячною заробітною платою по підприємству з тієї професії і розряду, за якими працював загиблий (розраховується за 2 календарні місяці роботи, що передують цьому випадку), та його тарифною ставкою (окладом).

13. Зобов'язання галузевих Профспілок

13.1. Сприяти реалізації Угоди і виконувати пункти взятих на себе зобов'язань.

13.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на Підприємствах законодавства про оплату праці та зобов'язань за колективними договорами, взаємодіяти з цих питань з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Мінсоцполітики України, вживати заходів щодо усунення порушень в межах своїх прав та повноважень.

13.3. Здійснювати контроль за станом охорони праці та техніки безпеки на Підприємствах галузі, додержанням адміністрацією законодавства та інших нормативних актів з охорони праці.

13.4. Постійно аналізувати практичне застосування законів і підзаконних актів з охорони праці, брати участь у розробці та перегляді правил і норм в сфері охорони праці.

13.5. Проводити попередній нагляд за ходом будівництва, реконструкції та технічного переозброєння об'єктів господарського призначення з метою забезпечення додержання правил і норм охорони праці та охорони навколишнього середовища в період експлуатації.

13.6. Здійснювати контроль за вводом до експлуатації об'єктів виробничого призначення, житла і соцкультпобуту відповідно до планів і встановлених термінів, беручи участь у спільних комісіях з їхнього приймання.

13.7. Укладати договори на оздоровлення трудящих і членів їхніх сімей.

13.8. Забезпечувати виконання взятих зобов'язань та норм чинного законодавства стосовно своїх членів Профспілки.

13.9. Забезпечувати профспілкові організації галузі методичними рекомендаціями з розробки і укладання колективних договорів.

13.10. Проводити навчання профспілкового активу і надавати практичну допомогу з питань організації проведення колдоговірних компаній, а також захисту соціальних інтересів трудящих.

13.11. Сприяти розв'язанню трудових конфліктів і забезпеченню соціального партнерства.

13.12. Домагатися від профспілкових комітетів застосування ними в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням Роботодавцями зобов'язань у сфері праці, зокрема, стосовно примусового стягнення заробітної плати та розірвання на вимогу профспілкового органу трудового договору (контракту) з керівником у разі невиконання ним умов колективного договору та порушення законодавства про працю.

13.13. Надавати працівникам-членам профспілок безоплатно консультації та правову допомогу з питань законодавства про працю, соціального страхування, охорони праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом тощо, в необхідних випадках представляти інтереси працівників в судових та інших державних органах та при вирішенні спірних питань з Роботодавцями.

13.14. Інформувати Кабінет Міністрів України, Міненерговугілля та інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства, усунення яких потребує державного втручання.

13.15. Разом з органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, творчими спілками, благодійними фондами забезпечувати організацію і проведення галузевих оглядів, фестивалів самодіяльного мистецтва і народної творчості, спартакіад та масових спортивних змагань, інших заходів культурно-освітнього і фізкультурно-оздоровчого спрямування.

13.16. Разом з Стороною Власників (роботодавців), органами державної виконавчої влади, керівниками Підприємств забезпечити щорічне функціонування не менш як 45 стаціонарних дитячих оздоровчих центрів, в яких оздоровлювати влітку понад 40 тисяч дітей та учнівської молоді.

13.17. Організовувати під час зимових канікул новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді.

13.18. У разі зміни форми власності підприємства здійснювати контроль за дотриманням "Фіксованих умов купівлі-продажу".

13.19. Профспілки відповідають за своїми зобов'язаннями лише у частині, що стосується прав, інтересів та обов'язків членів профспілки.

14. Гарантії прав профспілкових органів і працівників

14.1. Зобов'язання Власника (роботодавця) й посадових осіб.

14.1.1. Власник (роботодавець) або уповноважений ним орган, державні та господарські органи і посадові особи, на своєму рівні, зобов'язані додержуватись прав Профспілок, передбачених чинним законодавством, Угодою і колдоговорами, а також:

- сприяти діяльності Профспілок і організацій Роботодавців, їхньої консолідації в об'єднання з метою формування сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин, при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування Профспілок під впливом Роботодавців чи організацій Роботодавців, або підтримання Профспілок шляхом фінансування, чи іншим шляхом з метою поставити їх під контроль Роботодавців чи організацій Роботодавців;

- створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності Профспілок та організацій Роботодавців, визначених законодавством;

- сприяти укладанню Угоди на галузевому рівні та колективних договорів на Підприємствах усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведенню їх положень у відповідність з цією Угодою.

14.1.2. Власник (роботодавець) Підприємства або їхні посадові особи, за вимогою виборних профспілкових органів відповідних рівнів, надають Профспілкам (з метою реалізації ними статутних завдань):

- інформацію, пов'язану з діяльністю Підприємств, в тому числі статистичну звітність;

- доступ на Підприємства, на яких працюють члени Профспілок;

- оперативний селекторний зв'язок між регіонами і підприємствами, що проводиться спільно з господарськими органами - безоплатно, а в решті випадків - за рахунок коштів Профспілок;

- можливість розміщувати офіційну інформацію профорганів у приміщеннях і на територіях Підприємств у доступних для людей місцях;

- профспілковому органу Підприємства без оплати - обладнані приміщення з повним обслуговуванням, засоби зв'язку і транспорт, а також для тимчасового користування комп'ютерну техніку.

14.1.3. Будівлі, приміщення, споруди, що перебувають на балансі Підприємства та призначені для ведення статутної, культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної, спортивної роботи серед працівників галузі та членів їхніх сімей, надаються в користування профспілковому органу на його прохання. Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, зв'язок, прибирання, охорона, а також обладнання будівель, приміщень і споруд, указаних вище, проводиться за рахунок Підприємств.

На вимогу профспілкового органу за рішенням сторін ці об'єкти передаються в оренду профспілковому органу або створеному ним підприємству в установленому законом порядку.

У дитячих оздоровчих таборах (центрах), що знаходяться на балансі або в управлінні Підприємства, господарські витрати на його утримання здійснюються за рахунок Підприємства.

14.1.4. Підприємства і організації у відповідності до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" зобов'язані щомісяця відраховувати грошові кошти профспілковим органам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, а також на утримання оздоровчих установ, культури і спорту, у розмірах та на умовах, визначених колективними договорами, але не менше 0,6 % фонду оплати праці, з віднесенням всіх сум на валові витрати, а для установ, що фінансуються з бюджету - за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, на тих же підставах додатково проводяться відрахування на здійснення галузевих оздоровчих, спортивних та культурно-масових програм, в розмірі не менше 0,15 % фонду оплати праці, з віднесенням всіх сум на валові витрати, а для установ, що фінансуються з бюджету - за рахунок бюджетних коштів. Сторони щорічно спільно затверджують галузеві оздоровчі, спортивні та культурно-масові програми з визначенням необхідних для цього коштів.

Профспілки на запит сторони власників надають інформацію щодо витрачання вказаних коштів. При відображенні вказаних заходів у ЗМІ сторони подають відомості щодо організаторів цих заходів та джерел їх фінансування.

Власники разом з Профспілками будуть здійснювати постійний контроль дотримання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" відносно відрахування Підприємствами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше обумовленого в даній Угоді.

14.1.5. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих або службових обов'язків, надається на умовах, визначених колективним договором, вільний від роботи час зі збереженням середньомісячної заробітної плати для участі у консультаціях, переговорах, виконанні інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі у роботі виборних профспілкових органів та профспілкового навчання.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 днів із збереженням середньомісячної заробітної плати за рахунок роботодавця.

14.1.6. Роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний надавати допомогу (представляти запитувані необхідні довідки, документи, локальні нормативні акти) правовій інспекції праці, профспілковій юридичній консультації, громадським захисникам і уповноваженим Профспілок, діяльність яких спрямована на захист громадянських і трудових прав членів Профспілок.

14.1.7. Роботодавець сприяє профспілковій організації в питаннях безготівкового збирання профспілкових внесків у відповідності до статутів Профспілок і перерахування їх на розрахунковий рахунок профспілкової організації Підприємства в порядку і на умовах, визначених колективним договором, пропорційно сплаченій заробітній платі. У випадку невиконання зазначених обов'язків Підприємство виплачує, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, штрафні санкції профспілковому комітету за кожен прострочений день перерахування профспілкових внесків на розрахунковий рахунок профспілкового комітету у розмірі облікової ставки Національного банку України. Профспілковий комітет Підприємства має право звернутися до суду з питань, пов'язаних з невиконанням Роботодавцем цих зобов'язань.

14.1.8. Сторона Власників (роботодавців), Підприємства надають допомогу в питаннях реалізації Профспілками своїх статутних, програмних завдань і наданих законодавством прав, у тому числі і шляхом залучення повноважних представників Профспілок до участі в засіданнях колегії Міненерговугілля, радах директорів компаній і об'єднань, селекторних нарадах тощо.

14.2. Гарантії для обраних до органів Профспілок трудящих, не звільнених від виробничої діяльності (роботи):

14.2.1. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності (роботи), не можуть бути притягнуті до дисциплінарного стягнення без попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є, керівники профспілкових органів у підрозділах Підприємства - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу на Підприємстві, а керівники профспілкових органів на Підприємстві, профорганізатори - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу.

14.2.2. Звільнення за ініціативою Роботодавця або уповноваженого ним органу осіб, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від роботи, допускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише після попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є, а голів і членів профспілкових органів на Підприємстві (об'єднанні) - за згодою відповідного об'єднання Профспілок.

Такий порядок звільнення за указаними особами зберігається протягом 2-х років після виходу з профспілкового органу внаслідок закінчення терміну обрання.

14.2.3. Члени виборних профспілкових органів звільняються від виробничої діяльності зі збереженням середньомісячної заробітної плати за рахунок роботодавця, на час участі делегатом в роботі виборних органів профспілок (з'їздів, конференцій, Пленумів, Президій, Ради голів, комітетів).

14.3. Гарантії для обраних до профспілкових органів трудящих, звільнених від виробничої діяльності (роботи):

14.3.1. Працівникам, звільненим від роботи на виробництві внаслідок обрання на виборні посади в профспілкові органи, за їхньою вимогою, надається після закінчення їхніх виборних повноважень попередня робота (посада) або рівнозначна їй на тому ж або, за згодою працівника, іншому Підприємстві.

14.3.2. Для указаних працівників установлюється порядок звільнення, обумовлений п. 14.2.2. цієї Угоди, протягом 3 років після виходу з профспілкового органу внаслідок закінчення терміну обрання.

14.4. Угода в повній мірі поширюється на виборних і найманих працівників профспілкових організацій. Вони користуються всіма правами працівників галузі, у тому числі бути учасником господарського товариства, що утворюється трудовим колективом, і за ними зберігаються всі соціальні гарантії та пільги, що передбачено ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", у порядку і на умовах, визначених колективним договором.

До проекту ліквідації Підприємства включаються погашення заборгованості з профспілкових внесків та витрати, пов'язані із забезпеченням соціального захисту працівників Профспілкових органів даного підприємства відповідно до цієї Угоди і законодавства.

Забезпечення побутовим паливом або виплата компенсації за спожиту електроенергію та газ працівникам профспілкових комітетів підприємств встановлюється колективними договорами на підприємствах, працівникам територіальних комітетів і рад - договорами між ними і холдинговими компаніями і об'єднаннями, працівникам керівних органів профспілок галузі - колективними договорами підприємств з видобутку (переробки) вугілля та вуглешахтобудівних підприємств, на яких вони працювали востаннє.

14.5. Посадові особи, що винні в порушенні прав Профспілок або перешкоджають їхнім законним діям, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

14.6. Працівникам Профспілок, що відвідують (для виконання своїх службових обов'язків) робочі місця на Підприємствах, у випадках одержання ними при цьому трудового каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, проводяться виплати і компенсації, передбачені цією Угодою, за рахунок коштів Підприємства, на якому одержане пошкодження, згідно з Актом розслідування нещасного випадку.

14.7. Пропозиції трудящих, що стосуються зміни трудових і соціальних відношень з Роботодавцем, розглядаються адміністрацією Підприємства або Власником (роботодавцем) після погодження з відповідним профспілковим органом.

14.8. Органи Профспілок мають право вимагати призупинки виконання рішень органів управління відповідних рівнів, якщо вони суперечать змісту цієї Угоди. Орган управління, що допустив прийняття такого рішення, зобов'язаний у триденний термін або привести своє рішення у відповідність з Угодою, з обов'язковим повідомленням про це в такі ж терміни органів Профспілок і нижчих органів управління Роботодавця, пов'язаних з реалізацією цього рішення, або аргументовано відхилити з оскарженням у вищих органах управління і Профспілок. В іншому випадку Профспілки мають право звернутись до вищих органів управління, до судових органів, а також вжити інших дій, передбачених цією Угодою і чинним законодавством.

14.9. Власники (роботодавці) зобов'язуються сприяти в проведенні з'їздів, конференцій, пленумів, інших загальногалузевих заходів, надавати поліграфічну базу для друкування і розмноження матеріалів за рахунок коштів Профспілок.

14.10. Сторони домовились з метою підвищення рівня підготовки сторін колективних договорів, угод, ефективності контролю за їх виконанням щорічно, за спільно затвердженим планом, проводити для представників Власників і Профспілок навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

15. Відповідальність Сторін за виконання взятих зобов'язань

15.1. Кожна із Сторін здійснює контроль за виконанням Угоди самостійно. У випадку необхідності перевірки виконання конкретних пунктів Угоди Сторони в тижневий термін надають запрошуваній стороні потрібні матеріали.

Підприємства два рази на рік аналізують хід виконання колективних договорів та Угоди і надають відповідну інформацію Сторонам в визначений ними термін.

Сторони раз у півроку розглядають стан виконання Угоди на засіданні спільної робочої комісії та інформують трудові колективи.

15.2. Персональна відповідальність за організацію контролю за ходом реалізації Угоди покладається на перших керівників Сторін Угоди.

15.3. Сторони зобов'язуються щорічно на спільному засіданні колегії Міненерговугілля, керівних органів всеукраїнських профспілок та за участю інших зацікавлених сторін заслуховувати та обговорювати підсумки поточного виконання Угоди. Сторони спільно визначають дату проведення засідання, готують звіти про виконання Угоди, обмінюються текстами доповідей та пропозиціями щодо проекту протокольного рішення.

У випадку необхідності розглядають результати виконання колдоговорів окремих Підприємств, які відносяться до сфери управління Міненерговугілля, на спільних засіданнях колегії Міненерговугілля і керівних органів Профспілок.

15.4. Особи, винні в порушенні (невиконанні) зобов'язань, зафіксованих Угодою, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством. На вимогу Профспілок Власник (роботодавець) зобов'язаний вжити заходів до керівника Підприємства або до інших керівних працівників, винних у невиконанні ними зобов'язань Угоди і доповнень до неї.

15.5. За вимогою профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, Роботодавець або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з керівником або усунути його від займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язання з колективного договору. Якщо роботодавець або уповноважений ним орган, або працівник, по відношенню до якого пред'явлена вимога про розірвання договору, не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її в суді в двотижневий термін. В цьому випадку виконання вимоги про розірвання трудового договору призупиняється до винесення судом рішення.

15.6. На Підприємствах, в яких є відповідні частки (акції), що перебувають у державній власності, у випадку порушення або невиконання положень Угоди, колективних договорів, Власник (роботодавець) державної частки зобов'язаний у місячний термін від дня подачі відповідного подання профспілкового органу скликати загальні збори акціонерів Підприємства і поставити питання про розірвання трудового договору (контракту) з керівником Підприємства, який допустив дані порушення.

15.7. Сторона, що взяла на себе зобов'язання з Угоди, забезпечує ме- ханізми їхньої реалізації шляхом видання (за власною ініціативою або за зверненням другої Сторони) відповідних нормативних актів, а також шляхом вирішення питань створення механізмів реалізації через повноважні державні або профспілкові органи.

16. Порядок укладання і зміни Угоди. Заключні положення

16.1. Для ведення переговорів і підготовки проекту Угоди створюються комісії представників Сторін. Сторони, що ведуть переговори, наділяють своїх представників повноваженнями для ведення цих переговорів.

16.2. Члени комісії на період переговорів з проекту Угоди звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку за основним місцем роботи з включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов'язані з відрядженням членів комісії на ці цілі, несуть відповідні організації, що забезпечують ці відрядження.

16.3. Проект Угоди направляється державним органам і територіальним профоб'єднанням, які в 25-денний термін організовують його обговорення в трудових колективах.

16.4. Підготовлений остаточний проект Угоди в десятиденний термін розглядається на спільному засіданні керівних органів Сторін, після чого він узгоджується в терміни, установлені законом (10 днів).

16.5. Якщо на стадії укладання Угоди або при внесенні до неї змін і доповнень між Сторонами виникли розбіжності з окремих її статей і розділів, їхнє врегулювання здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

При цьому, Профспілки мають право вести серед трудящих роз'яснювальну роботу різними законними формами, а у випадку, коли вичерпані всі можливості, продовжувати переговори, оголошувати страйки.

16.6. За виникнення умов, що вимагають доповнення або зміни Угоди, зацікавлена Сторона вносить відповідні подання в письмовій формі другій Стороні. У цьому випадку друга Сторона зобов'язана не пізніше семиденного терміну з моменту одержання подання розпочати переговори. Угода, а також Доповнення та зміни до неї, підписуються уповноваженими представниками Сторін не пізніше, як через 10 днів після завершення колективних переговорів.

16.7. Міненерговугілля в місячний термін після набрання чинності Угоди, а також Доповнень та змін до неї, доводить її текст до Підприємств і профспілкових організацій (у тому числі центральних і територіальних органів).

16.8. Сторони в тримісячний термін після реєстрації Угоди підготують коментар до неї.

16.9. Сторони у тримісячний термін з дня підписання Угоди (Доповнень та змін до неї) підготують необхідні для реалізації положень проекти нормативних і розпорядчих актів.

16.10. З питань, що потребують внесення змін до чинного законодавства, сторони Угоди солідарно будуть пропонувати відповідні положення до Генеральної угоди, а також в установленому порядку через суб'єкти законодавчої ініціативи (Кабінет Міністрів України, народних депутатів) вносити відповідні пропозиції на розгляд Верховної Ради України.

 

Додаток 1
до розділу 1 Угоди

 

Перелік суб'єктів сторони власників (роботодавців), учасників Угоди

N
з/п

Повна назва учасника Угоди

Скорочена назва за текстом Угоди

Уповноважена особа

Підстави, що визначають повноваження

1.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міненерговугілля

Міністр

Положення, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 382/2011

2.

Фонд державного майна України

ФДМУ

Голова Фонду

Тимчасове положення, затверджене Постановою Верховної Ради України від 07.07.92 р. N 2558-XII

3.

Всеукраїнське галузеве об'єднання організацій роботодавців вугільної промисловості

ВГООРВП

Голова

Статут, затверджений установчою конференцією Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців вугільної промисловості 12.02.2007 р.

4.

Відкрите акціонерне товариство "Авдієвський КХЗ"

Авдієвський КХЗ

Генеральний директор

Статут, затверджений Виконкомом Авдієвської міськради Донецької обл., 20.09.2004 р.

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаська паливно-енергетична компанія"

ДПЕК

Генеральний директор

Статут, затверджений загальними зборами учасників ТОВ "ДПЕК" протоколом від 16.08.2006 р.

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Гірничі машини"

ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ"

Генеральний директор

Статут, затверджений загальними зборами учасників ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" протоколом від 28.10.2010 р. N 4

 

 

Додаток 2
до розділу 1 Угоди

 

Перелік суб'єктів сторони Профспілок, учасників Угоди

N
з/п

Повна назва учасника Угоди

Скорочена назва за текстом Угоди

Уповноважена особа

Підстави, що визначають повноваження

1.

Професійна спілка працівників вугільної промисловості України

ППВПУ

Голова профспілки

Статут, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.03.2000 р. N 1355

2.

Незалежна професійна спілка гірників України

НПГУ

Голова профспілки

Статут, легалізований в Міністерстві юстиції України 11.11.2003 р. N 1992

 

 

Додаток 1
до розділу 4 Угоди

 

Порядок узгодження
з центральними органами профспілок - учасників Угоди нормативно-розпорядчих документів Сторони Власників

1. Узгодженню підлягають нормативно-розпорядчі документи (накази, положення, інструкції, програми тощо) з наведеного нижче переліку питань, які Сторона Власників направляє Підприємствам галузі.

2. Проекти цих документів направляються відповідним виконавцем до центральних органів Профспілок на погодження.

3. Для ознайомлення з документом, що підготовлюється, вироблення своєї позиції, підготовлення зауважень і пропозицій Профспілкам надається до 10 днів, для окремих складних і об'ємних документів (проекти галузевих норм, програм, положень, інструкцій) - до 30 днів.

4. Відлік часу ведеться з дня реєстрації надходження документа.

5. У процесі узгодження документа сторони зобов'язані консультуватися між собою, для чого на документи або в супровідній записці до нього мають бути зазначені номери телефонів, прізвище, ім'я, по батькові відповідальних виконавців даного документа.

Перелік
питань, за якими нормативно-розпорядчі документи Сторони Власників повинні погоджуватися з Профспілками

1. Введення нових форм і систем оплати праці, нових нормативів і скасування старих, установлення (зміни) тарифних ставок (окладів) і посадових окладів, систем преміювання, доплат, винагороди за вислугу років.

2. Організація трудових відносин, укладання трудових договорів.

3. Галузеві нормативні акти з охорони праці; комплексна програма поліпшення стану безпеки і гігієни праці; галузеві положення, рекомендації, інструкції з питань охорони і гігієни праці.

4. Ліквідація, припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення), створення нових юридичних осіб шляхом виділу, перепрофілювання, перепідпорядкування, зміни форми власності (приватизація, корпоратизація, акціонування і т. п.) підприємств, їх структурних (виробничих) підрозділів, передача їх майна в оренду, лізинг, концесію, чи укладання ними інших договорів в рамках державно-приватного партнерства.

5. Тривалість додаткових відпусток.

6. Розвиток соціальної сфери, програми розвитку шахтарських міст і селищ.

7. Забезпечення трудящих, пенсіонерів і інвалідів побутовим паливом.

8. Розвиток страхування, страхової медицини, додаткового соціального страхування.

9. Питання екології.

10. Медичне обслуговування працівників галузі (підземні оздоровпункти, профілакторії, цехові служби), оздоровлення їх та членів їхніх сімей.

11. Дотримання прав профспілкових органів та їхніх працівників.

 

Додаток 2
до розділу 4 Угоди

 

Перелік
статистичної і галузевої звітності, яка надається Стороною Власників Профспілкам

1. Виконання плану видобутку вугілля (форма Д0 90) - щодоби.

2. Основні показники роботи вугільної промисловості України - щомісяця.

3. Оперативні дані про середню заробітну плату працівників і деяких основних професій (посад) по об'єднаннях (підприємствах) - щомісяця.

4. Оперативна інформація про заборгованість з виплати заробітної плати з нарахуваннями по підприємствах - двічі на місяць.

5. Про стан умов і безпеки праці (форма N 1-УБ) - щорічно, копія галузевого звіту.

6. Про травматизм на виробництві та матеріальні наслідки (форма N 7-ТНВ) - щорічно, копія галузевого звіту.

7. Оперативна інформація про аварії, нещасні випадки (за телефоном).

8. Звітність про відпуск палива на побутові потреби працівників (вуглеотримувачів) (N 4 МТП) - щокварталу.

 

Додаток
до розділу 9 Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості

 

Умови оплати праці
працівників підприємств, на які розповсюджується дія Угоди

1. Умови оплати праці працівників підприємств, включаючи працівників загальних (наскрізних) професій і посад, їхніх підрозділів, визначаються діючим законодавством і даним додатком до Угоди.

Коефіцієнти співвідношень, тарифні ставки (оклади) робітників, схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємств установлюються відповідно до додатків 1 - 22 та 30, 31. Застосування підвищених тарифних ставок робітників на підземних роботах з шкідливими і важкими умовами праці проводиться відповідно до порядку застосування для робітників на підземних роботах в діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах з шкідливими і важкими, особливо шкідливими і важкими умовами праці підвищення годинних тарифних ставок згідно з додатком 23.

Оплата праці працівників Межрегіональної державної компанії з реструктуризації підприємств вугільної та торф'яної промисловості "Вуглеторфреструктуризація" здійснюється згідно з додатком 31.

Розрахунок тарифних ставок (посадових окладів) проводиться шляхом множення мінімальної годинної тарифної ставки (мінімального місячного окладу) на коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів.

2. Підприємствам, які не мають заборгованості з заробітної плати і в відповідності до затверджених планових показників не отримують коштів Державного бюджету, дозволяється установлювати в колективних договорах тарифні ставки, оклади, посадові оклади, надбавки, премії і винагородження вищевизначених галузевою Угодою.

3. Керівники підприємств за узгодженням з вищестоящою організацією і профспілковими органами можуть встановлювати за рахунок і в межах розрахункового фонду оплати праці окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, місячні оклади замість тарифних ставок в наступних розмірах:

до 4,73 мінімального місячного окладу - на підземних роботах;
 
до 3,11 мінімального місячного окладу - на інших роботах.

4. Доплати і надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників, до посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців встановлюються відповідно до тарифних ставок, окладів і посадових окладів цих працівників (додаток 24).

Перелік робіт, на яких проводиться доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах праці працівникам підприємств вугільної промисловості додається (додаток 29).

5. Форми і системи оплати праці встановлюються колективними договорами підприємств згідно з "Положенням організації оплати праці на підприємствах вугільної промисловості" (додаток 25).

6. Відповідно до статті 14 Закону України "Про оплату праці", яка передбачає договірне регулювання оплати праці з метою недопущення перевитрати фонду оплати праці по підприємству (дільниці, цеху), керівник підприємства за згодою з профспілками може приймати рішення про резервування на строк до погашення перевитрати належних працівникам премій згідно з додатком 26 до Умов оплати праці, а також надбавок за високі досягнення в праці керівникам, спеціалістам і службовцям.

7. Посадові оклади заступникам керівників, головним бухгалтерам і заступникам головних інженерів установлюються на 10 - 30 відсотків, а помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче окладу відповідного керівника, якщо вони не приведені в схемі посадових окладів даних Умов оплати праці.

8. Преміювання працівників підприємств проводиться відповідно до "Положення про преміювання працівників..." (додаток 26).

9. Нарахування винагороди за вислугу років..." (додаток 27).

10. Віднесення підприємств, їхніх структурних підрозділів до груп з оплати праці проводиться в порядку згідно з додатком 28.

З дозволу Міненерговугілля можуть підвищуватись на 15 відсотків посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців (оклади яких залежать від групи з оплати праці), передбачені даними Умовами оплати праці, при перевищенні показників, затверджених для компаній, об'єднань, підприємств і організацій, їхніх структурних підрозділів першої групи з оплати праці не менше ніж в два рази.

11. Посадові оклади перших керівників Підприємств, їх відокремлених (структурних) підрозділів установлюються за приведеними в таблицях схемами посадових окладів у випадку, коли цей керівник працює не за контрактом.

12. Майстрам, начальникам дільниць і цехів, іншим працівникам, крім зайнятих на підземних роботах, за їхньої постійної зайнятості (не менше 50 відсотків робочого часу) на дільницях, в цехах і на виробництвах, де більше половини робітників одержують доплати за шкідливі умови праці, установлюються аналогічні доплати в розмірі до 12 відсотків, а за особливо шкідливі умови праці - до 24 відсотків.

Конкретний розмір доплат визначається виходячи з атестації робочого місця указаних працівників за умовами праці і з урахуванням розмірів доплат, установлених робітникам на даній дільниці, в цеху, виробництві.

13. Оплата праці особового складу ДВГРС здійснюється у відповідності до Положення про оплату праці особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (додаток 30).

 

Додаток 1
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників вугільної промисловості і працівників, зайнятих на гірничих роботах з будівництва шахт і розрізів

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 14 даного додатка.

2. Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців автотранспортних цехів підприємств (організацій) вугільної промисловості, що виконують технологічні перевезення в обсязі 50 відсотків і більше за річним планом, установлюються без пониження групи з оплати праці, передбачених пунктом 6 додатка 4 Умов оплат праці.

3. Оплата праці робітників стаціонарних компресорних і вентиляційно-зволожувальних установок і паросилового господарства на поверхні діючих і тих, що будуються, шахт (розрізів) проводиться за тарифними ставками, передбаченими таблицею 1 даного додатка для робіт на поверхні шахт (розрізів).

4. Оплата праці робітників, зайнятих в ремонтно-будівельних цехах (на роботах з поточного ремонту), на станціях водозабезпечення і водоочищення, очисних спорудах, підстанціях і інших допоміжних роботах, проводиться за коефіцієнтами співвідношень, передбаченими в підпункті "а" пункту 1 таблиці 1 додатка 8 до Умов оплати праці.

Таблиця 1 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів годинних тарифних ставок для робітників підприємств і організацій вугільної промисловості і робітників, зайнятих на гірничо-капітальних роботах з будівництва (реконструкції, технічного переозброєння) вугільних шахт і розрізів і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

На підземних роботах (в тому числі на гірничо-капітальних роботах, капітальному ремонті гірничих виробок): На підземних роботах (в тому числі на гірничо-капітальних роботах, капітальному ремонті гірничих виробок) з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці:

3,234

3,523

3,883

4,369

5,009

5,820

I група ставок

3,577

3,901

4,288

4,829

5,541

6,441

II група ставок

3,883

4,234

4,658

5,243

6,018

6,991

На роботах в діючих і тих, що будуються, розрізах і на відвалах цих розрізів (в тому числі на гірничо-капітальних роботах, на рекультивації земель), на підвісних канатних дорогах

1,640

1,784

1,964

2,216

2,541

2,955

Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються, ліквідуються і експлуатуються в водовідливному режимі шахт і розрізів; на діючих збагачувальних (зневоднювальних) і брикетних фабриках, установках і сортувалках; на фабриках гранульованого вугільного порошку; на центральних лісових складах; на поверхневих роботах з попередження і гасіння підземних пожеж; на териконах і породних відвалах, з дегазації вугільних пластів, підземної газифікації вугілля, осушенні шахтових полів, рекультивації земель, перероблення вугілля, з видобутку, переробки і транспортування закладного матеріалу; на конвеєрному і гідравлічному транспорті вугілля, на виробництві інертного пилу (на фабриках і в кар'єрах):

1,514

1,649

1,820

2,045

2,342

2,721

 

Примітка:

1. Оплата праці робітників, зайнятих на роботах з монтажу, демонтажу, ремонту і налагодження технологічного обладнання в основному виробництві добувних і перероблювальних підприємств вугільної промисловості та на гірничо-капітальних роботах з будівництва шахт і розрізів, проводиться за коефіцієнтами співвідношень, передбаченими цією таблицею для відповідних видів робіт.

2. Оплата праці робітників підприємств, будов і організацій (незалежно від відомчої підпорядкованості) за період залучення їх на підземні роботи в діючих і тих, що будуються, шахтах, на роботах з монтажу, демонтажу, ремонту, налагодження і обслуговування машин, агрегатів і обладнання, а також на роботи, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням основних технологічних процесів в розрізах, на поверхні шахт і розрізів, збагачувальних і брикетних фабриках інших підприємств вугільної промисловості, проводиться за коефіцієнтами співвідношень, передбаченими даною таблицею для відповідних видів робіт.

3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням потужних і високопродуктивних машин і агрегатів, Міненерговугіллям за погодженням з профспілкою установлюються годинні ставки в розмірі 3,090 і 3,468 мінімальної годинної тарифної ставки, на роботах з особливо важкими і з особливо шкідливими умовами праці 3,369 і 3,820 мінімальної годинної тарифної ставки.

4. Коефіцієнти співвідношень розмірів годинних тарифних ставок розраховані з урахуванням умов праці.

Таблиця 2 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних окладів машиністів підіймальних машин, зайнятих обслуговуванням підйомів на підприємствах вугільної промисловості і мінімального місячного посадового окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Час роботи підіймальної машини за добу (в % до загальної тривалості змін за графіком роботи підіймальної машини за добу)

По групах підйомів

I

II

III

до 60

 

 

 

на поверхні

2,30 - 2,57

2,16 - 2,43

2,03 - 2,30

на підземних роботах

2,97 - 3,24

2,84 - 3,11

2,70 - 2,97

понад 60

 

 

 

на поверхні

2,70 - 2,97

2,57 - 2,84

2,43 - 2,70

на підземних роботах

3,24 - 3,51

3,11 - 3,38

2,97 - 3,24

 

Примітка:

1. Конкретні розміри місячних окладів машиністів встановлюються залежно від їх кваліфікації, складності роботи та умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.

2. До першої групи підйомів відносяться:

вантажні підйоми з добовим плановим навантаженням понад 1250 т вугілля, породи та іншої сировини; вантажнолюдські (людські) підйоми з добовим плановим навантаженням понад 750 т або при спуску та підйомі понад 1000 чоловік на добу (за списковою чисельністю); підйоми на шахтах, що будуються.

3. До другої групи підйомів відносяться:

вантажні підйоми з добовим плановим навантаженням від 750 до 1250 т вугілля, породи та іншої сировини; вантажнолюдські (людські) підйоми з добовим плановим навантаженням від 500 до 750 т або при спуску та підйомі від 500 до 1000 чоловік на добу (за списковою чисельністю); підйоми для спуску та підйому матеріалів та обладнання.

4. До третьої групи підйомів відносяться:

вантажні підйоми з добовим плановим навантаженням до 750 т вугілля, породи та іншої сировини; вантажнолюдські (людські) підйоми з добовим плановим навантаженням до 500 т або при спуску та підйомі до 500 чоловік на добу (за списковою чисельністю); підйоми для спуску та підйому матеріалів та обладнання.

5. Встановлені машиністам підіймальних машин місячні оклади у випадках, коли внаслідок підвищення продуктивності праці зменшується чисельність працівників, які спускаються по даному стовбуру (за списковою чисельністю), зберігаються без змін на час роботи на даному стовбурі.

Таблиця 3 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців вугільних шахт і шахтоуправлінь і мінімального місячного посадового окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах шахт, шахтоуправлінь

I

II

III

IV

Директор

6,49

6,22

5,41 - 5,95

4,86 - 5,54

Головний інженер, начальник (завідувач) шахти у складі шахтоуправління

5,95 - 6,22

5,68 - 5,95

5,14 - 5,68

4,59 - 5,27

Головний механік

5,14 - 5,90

4,86 - 5,62

4,32 - 5,34

4,05 - 4,91

Головний технолог

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,92 - 4,46

3,65 - 4,32

Головний енергетик

4,19 - 5,30

3,92 - 4,99

3,78 - 4,83

3,51 - 4,69

Головний маркшейдер

4,43 - 5,60

4,21 - 5,36

4,00 - 5,11

3,55 - 4,74

Головний бухгалтер

4,59 - 5,68

4,32 - 5,41

3,78 - 5,14

3,38 - 4,73

Головний геолог

3,86 - 4,82

3,71 - 4,65

3,57 - 4,54

3,42 - 4,21

Механік старший

3,86 - 4,43

3,71 - 4,28

3,57 - 4,14

3,42 - 3,99

Начальник зміни, завідувач гірничих робіт

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

Начальник бюро проектного

2,97 - 3,51

-

-

-

Начальник відділу: планово-економічного

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,65 - 4,19

-

Начальник відділу організації праці та заробітної плати

4,43 - 5,28

4,21 - 4,97

4,00 - 4,82

-

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

-

4,00 - 4,82

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, комерційного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальники відділів: капітального будівництва, реструктуризації (технічного переозброєння), охорони праці

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,65 - 4,19

3,38 - 4,05

Начальники відділів: кадрів, спеціального

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник штабу цивільної оборони

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Начальники відділів: технічного контролю якості вугілля, стандартизації

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Начальник сектора розрахункового

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,70 - 3,38

Диспетчери: гірничий, внутрішньо-шахтового (шахтового) транспорту

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Дільничні: маркшейдер, нормувальник гірничий

3,68 - 4,35

3,68 - 4,35

3,68 - 4,35

3,68 - 4,35

Дільничний геолог

3,37 - 4,04

3,37 - 4,04

3,37 - 4,04

3,37 - 4,04

Хронометражист на підземних роботах

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Начальники дільниць: з видобування вугілля, підготовчих, гірничо-капітальних:

 

 

 

 

I групи

4,86 - 5,41

4,86 - 5,41

4,86 - 5,41

4,86 - 5,41

II групи

4,59 - 5,14

4,59 - 5,14

4,59 - 5,14

4,59 - 5,14

III групи

4,32 - 4,86

4,32 - 4,86

4,32 - 4,86

4,32 - 4,86

Начальники дільниць: вентиляції та охорони праці, шахтового транспорту

4,46 - 5,00

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,65 - 4,32

Начальники інших підземних дільниць:

 

 

 

 

I групи

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

II групи

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

III групи

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

Майстри гірничі дільниць: з видобування вугілля, підготовчих, гірничо-капітальних робіт:

 

 

 

 

I групи

4,19 - 4,59

4,19 - 4,59

4,19 - 4,59

4,19 - 4,59

II групи

4,05 - 4,46

4,05 - 4,46

4,05 - 4,46

4,05 - 4,46

III групи

3,92 - 4,32

3,92 - 4,32

3,92 - 4,32

3,92 - 4,32

Майстри гірничі дільниць вентиляції та охорони праці

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстри гірничі (майстри) інших підземних дільниць:

 

 

 

 

I групи

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

II групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Механік з підйому

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Завідувач підземного складу вибухових матеріалів

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні:

 

 

 

 

- при наявності на дільниці збагачувальної установки або сортувалки

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

- при відсутності на дільниці збагачувальної установки або сортувалки

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники дільниць шахтової поверхні:

 

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

-

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстри дільниць та служб шахтової поверхні, майстер контрольний:

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Механіки, енергетики, теплотехніки дільниць та служб шахтової поверхні

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Завідувач складу (лісового)

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальник цеху електромеханічного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

Примітка:

1. Посадові оклади заступникам начальників, механікам та помічникам начальників дільниць установлюються з підвищенням до 10 % посадових окладів гірничих майстрів (майстрів) відповідних дільниць, а заступникам механіків на дільницях з видобування вугілля, підготовчих та гірничо-капітальних робіт - на рівні окладу майстрів гірничих цих дільниць.

2. На шахтах, небезпечних з раптових викидів, надкатегорійних та III категорії з газу, підвищуються на 10 % посадові оклади керівникам та фахівцям дільниць з видобування вугілля, підготовчих та гірничо-капітальних робіт, вентиляції та охорони праці, БВР, профробіт з ТБ, директорам, головним інженерам, їхнім заступникам з виробництва, начальникам шахт, які відносяться до складу шахтоуправлінь, заступникам директора шахти з виробництва і охорони праці, головним механікам, головним енергетикам, їхнім заступникам, головним технологам, начальникам змін, старшим механікам з забійного стаціонарного обладнання і з автоматизації на підземних роботах.

Керівникам та фахівцям дільниць, де є забої, робота в яких оплачується за 2 групою тарифних ставок, а також іншим керівникам та фахівцям шахти, вказаним в першому абзаці цієї примітки, якщо на шахті є 30 і більше відсотків забоїв, робота в яких оплачується за 2 групою тарифних ставок, посадові оклади збільшуються на 20 %.

3. Розміри коефіцієнтів співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, зайнятих на відкритих гірничих роботах на шахтах, установлюються на рівні коефіцієнтів співвідношень, передбачених таблицею 4 даного додатка для відповідних посад працівників вугільних розрізів.

4. Розміри коефіцієнтів співвідношень окладів керівників, професіоналів, фахівців дільниць з видобування вугілля, підготовчих і гірничо-капітальних робіт з обсягом виробництва нижче показників, передбачених для дільниць нижчої групи, установлюються в мінімальних розмірах, передбачених для керівників, професіоналів, фахівців дільниць.

Таблиця 4 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців вугільних розрізів і мінімального місячного посадового окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах розрізів, розрізоуправлінь та їхніх дільниць

I

II

III

Директор

5,68

5,27

4,46 - 4,86

Головний інженер, начальник розрізу - технічної одиниці

5,00 - 5,41

4,59 - 5,00

4,19 - 4,59

Головний механік

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,65 - 4,32

Головний технолог

4,05 - 4,46

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

Головний бухгалтер

4,05 - 4,86

3,65 - 4,59

3,11 - 4,32

Головні: маркшейдер, енергетик

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

Головний геолог, механік старший

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальник зміни

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

 

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

3,24 - 3,78

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, комерційного

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння), реструктуризації, охорони праці

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальник сектора розрахункового

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Дільничні: маркшейдер, нормувальник гірничий

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Геолог дільничний

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Хронометражист

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Диспетчер гірничий

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Диспетчери: транспортний, енергопостачання

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Диспетчер автомобільного транспорту

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Начальник цеху гірничого

4,32 - 4,86

-

-

Начальники дільниць: з видобування вугілля, розкривної, змішаної, відвальної, бурильної, вибухової (буровибухової), гірничо-капітальних робіт, рекультивації земель:

 

 

 

I групи

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

II групи

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

III групи

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

Начальники інших дільниць в розрізі:

 

 

 

I групи

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

II групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

Майстри гірничі дільниць: з видобування вугілля, розкривної, змішаної, відвальної, бурильної, вибухової (буровибухової), гірничо-капітальних робіт, рекультивації земель:

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

II групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстри гірничі та майстри інших дільниць, цехів та служб в розрізах:

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Механік і майстер гірничий дренажної шахти

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник цеху транспортного

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальник дільниці технологічного комплексу:

 

 

 

- при наявності на дільниці збагачувальної установки, сортувалки або усереднювально-навантажувального комплексу

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

- при наявності на дільниці збагачувальної установки або сортувалки

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник цеху електромеханічного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник дільниці на поверхні:

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

-

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник служби гірничо-транспортної дільниці

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Майстри дільниць та служб поверхневого комплексу розрізу, майстер контрольний

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Механіки, електромеханіки, енергетики, теплотехніки дільниць та служб поверхневого комплексу розрізу

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Завідувач складу вибухових матеріалів

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

Примітка:

Посадові оклади заступникам начальників дільниць (цехів), механікам і електромеханікам дільниць (цехів) установлюються з перевищенням до 10 відсотків посадових окладів майстрів гірничих (майстрів) відповідних дільниць (цехів).

Таблиця 5 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців збагачувальних та брикетних фабрик (установок), фабрик гранульованого вугільного порошку, центральних та групових сортувалень, установок з переробки вугілля і мінімального місячного посадового окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах фабрик (установок) і сортувалень

I

II

III

Директор

4,86

4,59

4,32

Головний інженер

4,19 - 4,46

3,92 - 4,19

3,78 - 3,92

Головний механік

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

Начальник основного виробництва

3,38 - 4,39

3,18 - 3,99

3,04 - 3,78

Головний бухгалтер

3,51 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

Головні: енергетик, теплотехнік

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники цехів (відділень), корпусів основного виробництва

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальники: зміни, дільниці навантажування, відділу охорони праці

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Механіки цехів (відділень), корпусів основного виробництва

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальник цеху електромеханічного

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагодження обладнання

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

-

Начальники дільниць: пароводопостачання, електропостачання, пиловентиляції

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Диспетчер

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Майстер старший цеху (відділення), корпусу основного виробництва

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Майстер цеху (відділення), корпусу, дільниці, майстер контрольний

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

Примітка: 1. Посадові оклади заступникам начальників цехів (відділень, відділів), корпусів, дільниць установлюються з перевищенням до 10 відсотків посадових окладів відповідних майстрів.

2. Коефіцієнти співвідношень даної таблиці установлюються на фабриках (установках) і сортувальнях при шахтах і розрізах, якщо вони виділені зі складу дільниці технологічного комплексу в самостійний структурний підрозділ.

Таблиця 6 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств з видобування вугілля (відкриті акціонерні товариства, створені на базі державних підприємств і виробничих об'єднань), які мають у своєму складі діючі шахти, і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах державних підприємств з видобування вугілля

Генеральний директор

7,88 - 8,17

7,44 - 7,73

Директор технічний

7,44 - 7,73

7,14 - 7,44

Директори, заступники генерального директора: з виробництва, з капітального будівництва, з економіки

6,55 - 7,14

6,09 - 6,69

Директори, заступники генерального директора з інших видів діяльності

6,09 - 6,69

5,65 - 6,25

Головний механік

6,09 - 7,14

5,65 - 6,69

Головний бухгалтер

5,50 - 6,69

5,20 - 6,25

Начальник управління матеріально-технічного постачання

5,28 - 5,95

4,97 - 5,63

Головні: енергетик, маркшейдер, геолог, головний інженер дирекції з капітального будівництва

5,05 - 5,65

4,75 - 5,35

Начальники відділів: планово-економічного, з питань трудових відносин, оплати і нормування праці, фінансового, юридичного, матеріально-технічного постачання, охорони праці

5,05 - 5,65

4,75 - 5,35

Начальник контрольно-ревізійного відділу

5,05 - 5,65

4,75 - 5,35

Головні: гірник, технолог

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

Головний збагачувач

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Головний економіст

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Начальники відділів: капітального будівництва (при відсутності дирекції з капітального будівництва), реструктуризації

4,75 - 5,35

4,46 - 5,05

Начальник відділу в управлінні матеріально-технічного постачання

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Завідувачі: бази (центральної бази) матеріально-технічного постачання, базисного складу вибухових матеріалів, центрального лісового складу

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Начальники та головні інженери бюро:

 

 

проектно-конструкторського, спеціалізованих маркшейдерських робіт

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

Начальник управління технічного контролю якості вугілля та стандартів

4,46 - 5,05

4,16 - 4,75

Начальники відділів: організації управління та приватизації, комерційного, кадрів, кошторисно-договірної роботи, тендерних закупівель, робіт та послуг

4,46 - 5,05

4,16 - 4,75

Начальники відділів: дирекції з капітального будівництва; дирекції з кадрів і соціальних питань, спец. відділу; аналізу виробничо-господарської діяльності

4,02 - 4,60

3,86 - 4,46

Начальник та головний інженер нормативно-дослідної станції з питань праці

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

Начальник відділу нормативно-дослідної станції з питань праці

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальник сектора

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник відділу з контролю виконання та діловодства

2,97 - 3,24

2,70 - 3,24

Начальник господарського відділу

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Диспетчер старший дирекції з виробництва

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Диспетчер дирекції з виробництва

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Хронометражист нормативно-дослідної станції на підземних роботах

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

 

Примітки:

1. Посадові оклади установлюються: начальникам обліково-контрольних груп, їхнім заступникам і начальникам розрахункових секторів головної бухгалтерії державного підприємства (холдингової компанії) з видобутку вугілля (за відсутності бухгалтерії в структурних підрозділах) відповідно на рівні окладів головних бухгалтерів, їхніх заступників і начальників розрахункових секторів шахт, розрізів і структурних одиниць.

2. Посадові оклади начальників відділів технічного контролю якості вугілля і стандартів установлюються на рівні окладів заступників директорів обслуговуваних шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик (установок), сортувалень.

3. Коефіцієнти співвідношень даної таблиці застосовуються для державних підприємств (холдингових компаній), утворених замість виробничих об'єднань (холдингових компаній).

4. Державні Підприємства з видобування вугілля, які у своєму складі не мають шахт - відокремлених підрозділів, повинні керуватися таблицею 3 цього Додатка.

Таблиця 7 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств, управлінь, партій та контор з буріння технічних свердловин, підземної газифікації вугілля, дегазації вугільних родовищ, профілактики і гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах, осушення шахтових полів, буровибухових робіт, рекультивації земель, видобування, переробки і транспортування закладного матеріалу і фабрик інертного пилу, підприємства з виготовлення засобів пилопригнічення і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств, управлінь, партій і контор

 
 

I

II

III

 

Директор, начальник

4,59

4,32

4,05

 

Головний інженер

3,92 - 4,32

3,65 - 4,05

3,38 - 3,78

 

Головний механік

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

 

Головний бухгалтер

3,24 - 4,19

2,97 - 3,92

2,84 - 3,65

 

Начальники відділів: виробничого, технічного (виробничо-технічного), гідрогеологічного, охорони праці

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

-

 

Головні: маркшейдер, геолог, гідрогеолог

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

-

 

Головні: енергетик, геофізик, керівник групи з буровибухових робіт

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

 

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

2,97 - 3,51

 

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

 

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

 

Дільничні: маркшейдер та нормувальник гірничий на підземних роботах та в управлінні з рекультивації земель на розрізах

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

 

Дільничні: геолог та гідрогеолог

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

Начальник дільниці підземної

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

 

Майстер буровий на підземних роботах

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

 

Начальники інших дільниць:

 

 

 

 

I групи

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

 

II групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

 

III групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

 

Начальники цехів: електромеханічного, дробильного, транспортного; начальник зміни

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Майстри гірничі, майстри, майстри бурові дільниць, цехів, служб:

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

 

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

 

Примітка:

1. Посадові оклади установлюються заступникам начальників і механікам дільниць з підвищенням до 10 відсотків посадових окладів майстрів гірничих (майстрів) відповідних дільниць.

2. Посадові оклади директору фабрики інертного пилу (підприємство з виготовлення засобів пилопригнічення) установлюється в розмірі 3,24 мінімального місячного окладу, механіку - 2,57 - 3,11 мінімального місячного окладу.

Таблиця 8 додатка 1
до Умов оплати праці

Схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців державного підприємства "Укрвуглеякість"

Найменування посад

 

Директор

5,54 - 5,95

Головний інженер, заступник директора з виробництва, економіки, з питань метрології, стандартизації, сертифікації, охорони праці, головний бухгалтер

4,61 - 5,34

Помічник директора з кадрів та соціальних питань

3,66 - 4,16

Начальники відділів: з хімічного аналізу випробування вугілля; метрології; стандартизації та сертифікації; технічного; економічного

3,78 - 4,32

Начальник відділу матеріально-технічного постачання та автотранспорту, юридичного та інших

3,08 - 3,51

Начальник управління з контролю якості вугільної продукції

4,22 - 4,80

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

2,97 - 3,38

Начальник метрологічної лабораторії

2,29 - 3,60

Начальник випробувального пункту

3,08 - 3,51

Майстер

2,49 - 2,84

 

Таблиця 9 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців Української державної компанії з реструктуризації підприємств вугільної промисловості "Укрвуглереструктуризація" і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

Генеральний директор

7,16 - 7,43

6,76 - 7,03

Головний інженер

6,76 - 7,03

6,49 - 6,76

Головний механік

5,54 - 6,49

5,14 - 6,08

Головний бухгалтер

5,00 - 6,08

4,73 - 5,68

Головні: енергетик, маркшейдер, геолог

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Головний технолог

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

Начальники відділів: реструктуризації підприємств, геолого-маркшейдерського, реалізації проекту МБРР, технічного, капітального будівництва, створення робочих місць та працевлаштування, охорони праці, техніки безпеки та екології

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Начальники відділів: тендерного, фінансово-інвестиційного, кошторисно-договірного, комплектації обладнання, економічного, організації праці та заробітної плати

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Начальники інших відділів

3,37 - 3,92

3,24 - 3,78

Головний економіст

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

 

Таблиця 10 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців управлінь з монтажу, демонтажу та ремонту обладнання на шахтах, розрізах, збагачувальних (брикетних) фабриках і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах управлінь

I

II

III

I. При виконанні робіт на вугільних шахтах

Начальник

5,68

5,41

5,00

Головний інженер

5,14 - 5,41

4,86 - 5,14

4,32 - 4,73

Головний механік

4,46 - 5,00

4,19 - 4,73

3,92 - 4,46

Головний бухгалтер

3,92 - 5,00

3,78 - 4,73

3,51 - 4,46

Начальник відділу виробничо-технічного

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

Головний енергетик

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

Начальник відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

-

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

3,38 - 3,92

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, комерційного

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Нормувальник гірничий дільничний

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Начальники дільниць підземних:

 

 

 

I групи

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

II групи

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

Майстри гірничі підземних дільниць:

 

 

 

I групи

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

II групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Начальники виробничих дільниць на поверхні:

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник цеху електромеханічного

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Майстри дільниць, цехів та служб на поверхні:

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

II. При виконанні робіт у вугільних розрізах

Начальник

5,27

4,86

4,46

Головний інженер

4,73 - 5,00

4,32 - 4,59

3,92 - 4,19

Головний механік

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

Головний бухгалтер

3,65 - 4,59

3,38 - 4,32

3,11 - 3,92

Начальник відділу виробничо-технічного

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Головний енергетик

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

-

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

3,11 - 3,65

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, комерційного

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Нормувальник гірничий дільничний

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагодження обладнання в розрізах

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

Майстер дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагодження обладнання в розрізах

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Начальники виробничих дільниць на поверхні:

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник цеху електромеханічного (начальник майстерні)

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Майстри дільниць, цехів та служб на поверхні:

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

III. При виконанні робіт на збагачувальних та брикетних фабриках, поверхні шахт та розрізів

Начальник

4,73

4,46

4,19

Головний інженер

4,19 - 4,46

3,92 - 4,19

3,65 - 3,92

Головний механік

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

Головний бухгалтер

3,24 - 4,05

3,11 - 3,92

2,97 - 3,78

Начальник відділу виробничо-технічного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

Головний енергетик

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

-

Начальник відділу організації праці, заробітної плати та планування

-

-

3,11 - 3,65

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, комерційного

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник виробничих дільниць на поверхні:

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник цеху електромеханічного (начальник майстерні)

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Майстри дільниць, цехів та служб на поверхні:

 

 

 

I групи

2,97 - 3,24

2,97 - 3,24

2,97 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

Примітки

1. Посадові оклади заступникам начальників дільниць, механікам і електромеханікам дільниць установлюються з перевищенням до 10 відсотків посадових окладів майстрів гірничих (майстрів) відповідних дільниць.

2. Коефіцієнти співвідношень даної таблиці керівникам, професіоналам і фахівцям управлінь з монтажу, демонтажу і ремонту обладнання застосовуються при обсязі монтажних і ремонтних робіт за річним планом не менше 75 відсотків в підземних умовах по розділу I та в підземних умовах і в розрізах по розділу II цієї таблиці. В управліннях, у яких обсяг вказаних робіт складає менше 75 відсотків, коефіцієнти співвідношень відповідно до розділів I і II даної таблиці застосовуються тільки для лінійних керівників, професіоналів, фахівців, зайнятих на підземних роботах або роботах в розрізах, а для решти працівників - відповідно до розділу III цієї таблиці.

Таблиця 11 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців вуглезбутових підприємств, організацій та галузевого інформаційно-обчислювального центру і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах вуглезбутових підприємств, організацій та служб

I

II

III

Директор, начальник

5,54 - 5,95

5,14 - 5,68

4,59 - 5,27

Головний інженер

3,85 - 5,34

3,58 - 5,07

3,24 - 4,73

Головний бухгалтер

3,85 - 5,41

3,58 - 5,14

3,24 - 4,73

Начальники основних відділів: виробничого, планово-економічного, комерційно-договірного (маркетингу), залізничних перевезень, поставок, фінансового, юридичного

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальники інших відділів

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,84 - 3,51

Головні економісти в основних відділах

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,84 - 3,51

Провідний диспетчер

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Диспетчер

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

 

Таблиця 12 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців холдингових компаній (виробничих об'єднань) з збагачення вугілля і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах холдингових компаній (об'єднань)

I

II

Генеральний директор

5,68

5,27

Директор технічний, головний інженер

5,41

5,00

Директор з виробництва

5,14

4,73

Директори з інших видів діяльності

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Головний механік

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

Головний бухгалтер

3,92 - 5,14

3,65 - 4,73

Головний збагачувач

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Головний енергетик

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, юридичного, фінансового, комерційно-договірного (маркетингу), залізничних перевезень, поставок

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальник управління (відділу) матеріально-технічного постачання

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальники відділів: організації управління, контрольно-ревізійного; проектно-конструкторського бюро

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Начальник відділу кадрів

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальники: випробувальної станції, сектора

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальник господарського відділу

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Завідувачі: центральної хімічної лабораторії, центральної бази матеріально-технічного постачання

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Майстер, механік

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

 

Примітка:

Посадові оклади начальникам відділів технічного контролю якості вугілля і стандартів установлюються на рівні окладів заступників директорів обслуговуваних збагачувальних та брикетних фабрик (установок), сортувалень.

Таблиця 13 додатка 1
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців Українського державного підприємства з водовідливу, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню підтоплення територій після закриття шахт ("Укршахтгідрозахист") та його структурних підрозділів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

1. Українське державне підприємство з водовідливу, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню підтоплення територій після закриття шахт

Генеральний директор

7,44 - 7,73

7,03 - 7,31

Директор технічний

7,07 - 7,34

6,79 - 7,06

Заступники генерального директора з: економіки та фінансів; охорони праці та надзвичайних ситуацій; тендерних закупівель; моніторингу цін; юридичної та договірної роботи, головний механік

6,09 - 6,69

5,67 - 6,27

Головний бухгалтер

5,20 - 6,25

4,92 - 5,84

Головні:енергетик, маркшейдер

5,05 - 5,65

4,75 - 5,35

Начальники відділів: виробничо-технічного, кошторисів та нормативно-технологічного забезпечення, гідрогеолого-маркшейдерського, екології та охорони навколишнього середовища, охорони праці та надзвичайних ситуацій, економічного, організації праці і заробітної плати, тендерного

4,75 - 5,35

4,45 - 5,05

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання; юридичного; транспорту; кадрів

4,46 - 5,05

4,16 - 4,75

Головні: технолог, гірник

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

Головний економіст

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

2. Територіальні дирекції

Директор

5,05 - 5,65

4,78 - 5,37

Головний інженер

4,59 - 5,27

4,46 - 5,00

Заступник директора з питань охорони праці та екології; головний механік

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Головні: енергетик, маркшейдер

3,51 - 4,19

3,38 - 3,91

Диспетчер

1,89 - 2,26

1,89 - 2,26

 

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

3. Водовідливні комплекси з виконанням підземних робіт

Головний інженер

4,59 - 5,27

4,46 - 5,00

4,13 - 4,74

Заступник головного інженера з охорони праці, техніки безпеки та екології

4,10 - 4,63

3,92 - 4,50

3,87 - 4,27

Начальник дільниці вентиляції та техніки безпеки

4,01 - 4,50

3,88 - 4,41

3,77 - 4,19

Старші: механік, енергетик

4,05 - 4,73

4,05 - 4,73

4,05 - 4,73

Майстер гірничий

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Диспетчер гірничий

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Майстер поверхневого комплексу

2,70 - 3,24

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

Майстер з газового контролю

2,79 - 3,35

2,79 - 3,35

2,79 - 3,35

4. Водовідливні комплекси з виконанням поверхневих робіт

Начальник технологічного комплексу поверхні

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

Старший механік технологічного комплексу поверхні

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстер з газового контролю

2,79 - 3,35

2,79 - 3,35

2,79 - 3,35

 

Примітка:

Посадові оклади заступникам керівників за посадами, приведеними вище, установлюються на 10 - 30 відсотків, а помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче окладу відповідного керівника.

Таблиця 14 додатка 1
до Умов оплати праці

Схеми посадових окладів керівників, професіоналів та фахівців обласних дирекцій з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств та їх структурних підрозділів

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

1. Обласні дирекції з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

Генеральний директор

7,16 - 7,43

6,76 - 7,03

Головний інженер

6,76 - 7,03

6,49 - 6,76

Головний механік

5,54 - 6,49

5,14 - 6,08

Головний бухгалтер

5,00 - 6,08

4,73 - 5,68

Головні: енергетик, маркшейдер, геолог, гідрогеолог

3,51 - 4,86

3,38 - 4,59

Головні: технолог, гірник

3,51 - 4,05

3,48 - 3,98

Начальники відділів: реструктуризації, охорони праці та екології, капітального будівництва, технічного, тендерного, кошторисно-договірного, геолого-маркшейдерського, комплектування обладнання

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Начальники відділів: економічного, фінансового, організації праці та заробітної плати

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

Начальники інших відділів

3,37 - 3,92

3,24 - 3,78

Диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Майстер служби

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2. Дирекції з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

Директор

5,00 - 5,54

4,73 - 5,27

Головний інженер

4,59 - 5,27

4,46 - 5,00

Головний механік

4,05 - 4,73

3,91 - 4,46

Головний енергетик, маркшейдер

3,51 - 4,19

3,38 - 3,91

Головний бухгалтер

3,38 - 4,73

3,38 - 4,46

Головний: геолог, гідрогеолог

3,38 - 3,78

3,24 - 3,65

Начальники відділів: реструктуризації, економічного, охорони праці та екології

3,65 - 4,05

3,38 - 3,91

Начальники інших відділів

2,97 - 3,51

2,97 - 3,24

 

3. Шахти (підприємства), які підлягають реструктуризації

3,11 - 3,65

Найменування посад

По групах шахт (підприємств)

I

II

III

IV

3.1. Шахти, які мають комплекс підземних робіт

Головний інженер

4,05 - 4,86

3,92 - 4,73

3,78 - 4,46

3,65 - 4,33

Головний механік

3,51 - 4,19

3,38 - 4,05

3,24 - 3,91

3,24 - 3,78

Головний енергетик

2,97 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,84 - 3,24

Начальник дільниці, начальник служби (дільниці) вентиляції та охорони праці

3,38 - 4,05

3,38 - 3,91

3,24 - 3,78

Маркшейдер

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Геолог, гідрогеолог

2,40 - 3,30

2,40 - 3,30

2,40 - 3,30

2,40 - 3,30

Начальник технологічного комплексу поверхні

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,11

2,57 - 2,97

Старший механік

2,97 - 3,60

2,97 - 3,45

2,87 - 3,30

2,87 - 3,20

Теплотехнік

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,65 - 3,18

2,65 - 3,18

Майстер гірничий, диспетчер гірничий

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстер служби

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер з контролю та замірювання газу

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

3.2. Шахти (підприємства), які мають тільки комплекс поверхневих робіт

Головний інженер

3,92 - 4,46

3,78 - 4,33

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

Головний механік

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Головний енергетик

2,84 - 3,38

2,70 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник служби з охорони праці та екології

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,51

Начальник технологічного комплексу поверхні

2,84 - 3,24

2,57 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Майстер служби

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер з контролю та замірювання газу

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

3.3. Шахти (підприємства), на яких здійснюються тільки соціальні виплати

Головний інженер

3,78 - 4,33

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

Майстер служби

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер з контролю та замірювання газу

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

Примітка:

1. Посадові оклади заступникам керівників встановлюються на 10 - 30 відсотків, а помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

2. Посадові оклади керівників та спеціалістів дирекцій та шахт, не передбачені даними таблицями, встановлюються згідно з схемами посадових окладів для керівників та спеціалістів вугільних шахт не вище окладів для шахт 4-ї групи.

 

Додаток 2
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників машинобудівної та металообробної промисловості

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. На підприємствах I - III груп машинобудівної та металообробної промисловості за значних обсягів металургійних і зварних робіт в загальному обсязі виробництва посадові оклади головним металургам і головним зварникам, де вони введені, можуть установлюватись на рівні посадових окладів головних технологів.

Таблиця 1 додатка 2
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників підприємств машинобудування і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1. Слюсарі-інструментальники та верстатники широкого профілю, зайняті на універсальному обладнанні інструментальних та інших цехів підготовки виробництва при виготовленні особливо точних, відповідальних і складних прес-форм, штампів, пристроїв, інструменту, приладів і обладнання; верстатники на унікальному обладнанні, зайняті виготовленням особливо складної продукції; слюсарі-ремонтники, електромонтери і налагоджувальники, зайняті ремонтом, налагодженням і обслуговуванням особливо складного і унікального обладнання:

 

 

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,468

1,586

1,748

1,973

2,243

2,631

2,766

2,937

для почасовиків

1,369

1,486

1,640

1,838

2,117

2,441

2,586

2,766

2. Верстатні роботи з обробки металів та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи з холодного штампування металу та інших матеріалів, роботи з виготовлення і ремонту інструменту і технологічної оснастки:

 

 

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,342

1,468

1,622

1,820

2,072

2,396

-

-

для почасовиків

1,261

1,369

1,514

1,685

1,937

2,243

-

-

3. На інших роботах:

 

 

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

-

-

для почасовиків

1,126

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

-

-

 

Таблиця 2 додатка 2
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств машинобудування та з ремонту машин і обладнання і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

Генеральний директор об'єднання (компанії)

5,81

5,41

5,00

4,59

Директор технічний, головний інженер об'єднання

4,80 - 5,68

4,46 - 5,27

4,12 - 4,86

3,78 - 4,46

Директор підприємства

4,80 - 5,41

4,46 - 5,00

4,19 - 4,73

3,92 - 4,32

Головний інженер

4,32 - 5,14

3,99 - 4,73

3,38 - 4,32

3,11 - 3,92

Головний бухгалтер

3,78 - 4,86

3,51 - 4,46

3,38 - 4,26

3,11 - 3,92

Головні: конструктор, технолог, економіст

4,05 - 4,73

3,78 - 4,46

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

Головні: механік, енергетик, металург, зварник, метролог; начальники відділів: виробничо-диспетчерського, автоматизованої системи проектування та управління виробництвом; начальник виробництва

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Головний архітектор

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Начальники відділів: технічного (при відсутності самостійних відділів головного конструктора і головного технолога), енергомеханічного (при відсутності самостійних відділів головного механіка і головного технолога), планово-виробничого (при відсутності самостійних виробничо-диспетчерського і планово-економічного відділів), охорони праці

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Начальники відділів: механізації та автоматизації виробничих процесів, інструментального, технічного (гарантійного) обслуговування продукції, що випускається

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальник центральної заводської лабораторії

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальник (завідувач) лабораторії у складі центральної заводської лабораторії

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

Начальник відділу стандартизації

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальник відділу патентної та винахідницької роботи

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

-

-

Начальник бюро: конструкторського, технічного (технологічного), виробничого (планово-виробничого)

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники інших бюро

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальник відділу науково-технічної інформації

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальник бюро: патентної та винахідницької роботи, науково-технічної інформації, охорони праці

-

-

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, наукової організації праці та управління виробництвом, організації систем і процесів управління

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники бюро: організації праці та заробітної плати цеху, нормування, планово-економічного, бухгалтерського обліку

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник фінансового відділу

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

-

Начальник, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальники відділів: збуту (маркетингу), комерційного

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальник фінансово-збутового відділу

-

-

-

2,97 - 3,24

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, зовнішньої кооперації

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Завідувач цеховою бухгалтерією, начальник сектору (бюро) в складі центральної заводської бухгалтерії

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

-

Начальники відділів: охорони навколишнього середовища, підсобного сільського господарства

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

-

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальник юридичного відділу

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

-

Начальник відділу соціального розвитку

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальники відділів: кадрів, підготовки кадрів

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,57 - 3,11

Начальник відділу спеціального

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Начальник бюро юридичного

-

-

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Начальник господарського відділу

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

-

Начальник цеху:

 

 

 

 

I групи

3,38 - 4,05

3,38 - 4,05

3,38 - 4,05

-

II групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Начальники: дільниці (зміни), випробувальної станції:

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Механік, енергетик цеху:

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

III групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Старші: майстер, майстер контрольний дільниці:

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Майстер, майстер контрольний дільниці:

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Диспетчер старший

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

 

Примітка:

На дільницях, де застосовується 8-розрядна тарифна сітка робітників, посадові оклади майстрам, старшим майстрам та начальникам дільниць можуть підвищуватися на 10 відсотків.

 

Додаток 3
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників залізничного транспорту

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. Для телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, робітників інших масових професій зв'язку застосовуються Умови оплати праці, передбачені для відповідних професій зв'язку.

3. Посадові оклади помічникам майстрів установлюються на 15 - 20 відсотків нижче посадових окладів майстрів відповідних дільниць.

4. При виконанні робіт на відкритому повітрі під час особливо складних метеорологічних умов (морози, хуртовини, заноси) установлені норми виробітку робітникам-відрядникам знижуються на 10 відсотків і підвищуються на 10 відсотків тарифні ставки (оклади) робітникам-почасовикам.

5. Машиністам локомотивів, що мають клас кваліфікації, та помічникам машиністів локомотивів, що мають право управління локомотивом, виплачується щомісячна надбавка в розмірах (у відсотках до тарифної ставки):

 

За наявності права управління локомотивами

одного виду тяги

двох видів тяги

трьох видів тяги

Машиністу локомотива

 

 

 

I класу

15

20

25

II класу

10

15

20

III класу

5

10

15

Помічнику машиніста локомотива

5

10

10

 

Надбавки за клас кваліфікації обчислюються з розрахунку тарифної ставки за фактично відпрацьований час.

Робітникам локомотивних бригад промислового залізничного транспорту вказані надбавки виплачуються в розмірах, установлених для машиністів і помічників машиністів локомотивів, які мають право управління локомотивом одного виду тяги.

6. При переведенні машиністів локомотивів I і II класів на посади машиніста-інструктора локомотивних бригад, чергового по локомотивному депо (електродепо) заступника начальника локомотивного депо (електродепо) з експлуатації, виплата надбавки за кваліфікацію зберігається.

Таблиця 1 додатка 3
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників підприємств і цехів залізничного транспорту і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

1. Для робітників локомотивних бригад, що обслуговують локомотиви (електровози, тепловози, паровози, тягові агрегати) і моторвагонний рухомий склад (електропоїзди, дизель-поїзди)

 

Машиністи локомотивів

Помічники машиністів локомотивів

для відрядників

для почасовиків

для відрядників

для почасовиків

1. На роботах в кар'єрах (розрізах):

 

 

 

 

а) на вивезенні вугілля, породи:

 

 

 

 

тяговими агрегатами

3,333

3,063

2,441

2,288

локомотивами

2,937

2,766

2,234

2,072

б) на маневрових та інших роботах

2,766

2,586

2,072

1,937

2. На підприємствах промислового залізничного транспорту і в залізничних цехах вугільних підприємств:

 

 

 

 

а) при виконанні робіт з вантажними поїздами, включаючи підштовхування

2,766

2,586

2,072

1,937

б) при виконанні маневрової роботи:

 

 

 

 

на вирішальних дільницях виробництва і в напружених маневрових районах

2,631

2,441

1,973

1,838

на інших дільницях виробництва і в решті маневрових районів

2,441

2,288

1,838

1,721

3. В залізничних цехах інших підприємств і організацій:

 

 

 

 

а) при виконанні роботи з вантажними поїздами, включаючи підштовхування

2,631

2,441

1,973

1,838

б) при виконанні маневрової роботи:

 

 

 

 

на вирішальних дільницях виробництва і в напружених маневрових районах

2,441

2,288

1,838

1,721

на інших дільницях виробництв і в решті маневрових районів

2,288

2,135

1,721

1,622

 

2. Для робітників, зайнятих на експлуатаційній роботі, на ремонті, налагодженні та обслуговуванні рухомого складу, колії, штучних споруд та інших технічних засобів промислового залізничного транспорту

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

1. На підприємствах промислового залізничного транспорту і в залізничних цехах вугільних підприємств:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

для почасовиків

1,126

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

2. В залізничних цехах решти підприємств і організацій:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,973

3. На роботах з ремонту і налагодження: основного технологічного обладнання, рухомого складу (широкої колії), пристроїв сигналізації, централізації, блокування, механізованих сортувальних гірок, контактної мережі, машин і механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, електронно-обчислювальної техніки:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,342

1,468

1,622

1,820

2,072

2,396

для почасовиків

1,261

1,369

1,514

1,685

1,937

2,243

4. На роботах з поточного утримання і ремонту колії (широкої), на ремонті та налагодженні не вказаних в пункті 3 даного розділу технологічного устаткування та технічних засобів залізничного транспорту:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,297

1,423

1,550

1,748

2,009

2,333

для почасовиків

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

 

Таблиця 2 додатка 3
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств залізничного промислового транспорту і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

Начальник

4,59 - 5,28

4,32 - 4,97

4,05 - 4,65

3,65 - 4,20

Головний інженер

3,51 - 4,19

3,24 - 3,92

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

Начальник цеху залізничного

3,78 - 4,46

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,11 - 3,65

Головний бухгалтер

3,38 - 4,05

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

Начальник відділу виробничо-технічного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники служб (відділів): експлуатації, рухомого складу, руху, вантажної роботи, підіймально-транспортного обладнання, сигналізації та зв'язку, електропостачання, охорони праці

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальники відділів: технічного, комерційно-претензійного; планово-економічного, організації праці і заробітної плати, кадрів, матеріально-технічного постачання; начальник проектно-конструкторського бюро; головний механік

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальник зміни, диспетчер старший підприємства

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

Диспетчер

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

1,76 - 2,16

Начальник відновного поїзда

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

-

Начальник району:

 

 

 

 

I групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

-

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

III групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

Диспетчер району:

 

 

 

 

I групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

II групи

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

-

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

-

Начальник депо рухомого складу:

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

II групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

III групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Черговий по депо рухомого складу:

 

 

 

 

I групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

Начальники дільниць: виробничої, ремонтно-механічної, колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання; начальники: вагоноремонтного депо, мостовипробувальної станції, лабораторії:

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Начальник залізничної станції:

 

 

 

 

позакласної

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

-

I класу

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II класу

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

III класу

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

IV класу

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Начальник роз'їзду

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

Чергові: по залізничній станції, по сортувальній гірці залізничної станції; диспетчер маневровий залізничної станції:

 

 

 

 

позакласної

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

 

 

I класу

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

II класу

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

III класу

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

IV класу

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

Черговий по роз'їзду

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

1,62 - 2,03

Диспетчер поіздної дільниці:

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Начальник тягової підстанції; старші: майстри, майстер шляховий, електромеханік, механік дільниці:

 

 

 

 

I групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Майстер, майстер шляховий, електромеханік, механік дільниці:

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Ревізор з безпеки руху

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

 

Додаток 4
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників автомобільного транспорту

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. Тарифні ставки водіїв підвищуються:

водіям вантажних автомобілів, за час роботи в технологічному процесі на діючих і тих, що будуються, шахтах (на вивезенні породи у відвали), відкритих гірничих роботах, розкривних роботах, на вивезенні вибухових речовин до 15 відсотків; на автомобілях з причіпами (для водіїв-почасовиків) - до 20 відсотків.

3. Керівники підприємств і організацій за узгодженням з профспілковими організаціями можуть установлювати:

доплати для водіїв легкових автомобілів і автомобілів експедицій і пошукових партій в період роботи в польових умовах за ненормований робочий день в розмірі до 25 відсотків тарифної ставки;

надбавки для водіїв легкових і вантажних автомобілів, автобусів за класність - водіям 2 класу - 10 відсотків і водіям 1 класу - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. В випадках, коли вантажні автомобілі їдуть без вантажу, водіям, що забезпечили перевезення вантажу в попутному напрямі, оформлене через організації автотранспорту загального користування, оплата за це перевезення проводиться за відрядними розцінками, збільшеними до 25 відсотків, а при почасовій оплаті проводиться доплата в розмірі, визначеному відповідноПомічники машиністів локомотивів до виконаного обсягу робіт, виходячи з відрядних розцінок, підвищених до 25 відсотків.

5. Водіям-почасовикам, зайнятим централізованою доставкою своїм ходом вантажних автомобілів з заводів-постачальників і авторемонтних підприємств, при завантаженні їх вантажами (в тому числі автомобілями), що перевозяться в попутному напрямі, проводиться доплата до 25 відсотків тарифної ставки за час, витрачений на доставку вантажів до місця призначення.

6. Посадові оклади керівників, спеціалістів і службовців автотранспортних цехів підприємств, установ і організацій установлюються на одну групу нижче, ніж передбачено для автотранспортних підприємств, але не нижче V групи.

Таблиця 1 додатка 4
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників підприємств і організацій автомобільного транспорту і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

1. Водії автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)

Вантажність автомобілів (в тоннах)

I група

II група

III група

Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з напівпричепами і баластні тягачі з причепами

Автомобілі з перевезень цементу, ядохімікатів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів

До 0,5

-

1,423

1,468

Більше 0,5 до 1,5

1,423

1,468

1,523

Більше 1,5 до 3

1,468

1,523

1,622

Більше 3 до 5

1,523

1,622

1,685

Більше 5 до 7

1,622

1,685

1,775

Більше 7 до 10

1,685

1,775

1,910

Більше 10 до 20

1,775

1,910

2,117

Більше 20 до 40

1,910

2,117

2,333

Більше 40 до 60

2,117

2,333

-

Більше 60 до 100

-

2,586

-

Більше 100 до 140

-

2,937

-

Більше 140

-

3,378

-

 

Примітка:

Годинні тарифні ставки водіям вантажних автомобілів за час роботи на технологічних перевезеннях на діючих і тих, що будуються, підприємствах і організаціях вугільної промисловості підвищуються до 15 відсотків.

Годинні тарифні ставки водіїв самоскидів БІЛАЗ-548, автокранів установлюються на пункт вище з вантажності.

2. Водії автотранспортних засобів (легкових автомобілів, в тому числі спеціальних)

Клас автомобілів

Робочий об'єм двигуна (в літрах)

Загальні

При роботі на легкових таксі в містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

1,423

1,523

Середній

більше 1,8 до 3,5

1,468

1,622

Великий

більше 3,5

1,523

1,685

 

3. Водії автотранспортних засобів (автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативних автомобілів з спеціальним звуковим сигналом типу "Сирена")

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (в літрах)

 

Особливо малий і малий

до 1,8

1,622

Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)

більше 1,8 до 3,5

1,685

Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)

більше 3,5

1,775

 

4. Водії автотранспортних засобів (автобусів, в тому числі спеціальних)

Клас автобуса

Габаритна довжина автобусів (в метрах)

Загальні

При роботі на міських і екскурсійних маршрутах в містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий

до 5

1,486

1,622

Малий

а) більше 5 до 6,5

1,550

1,721

б) більше 6,5 до 7,5

1,721

1,910

Середній

більше 7,5 до 9,5

1,910

2,117

Великий

а) більше 9,5 до 11

2,117

2,333

б) більше 11 до 12

2,234

2,441

в) більше 12 до 15

2,333

2,586

г) більше 15 до 18

2,441

2,730

д) більше 18

2,586

2,856

 

5. Водії мототранспортних засобів (мотоциклів, моторолерів) 1,297

6. Кондуктори громадського транспорту

I класу

1,270

II класу

1,189

 

Таблиця 2 додатка 4
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств автомобільного транспорту, транспортно-експедиційного обслуговування та вантажно-розвантажувальних робіт і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор підприємства

4,59 - 5,28

4,32 - 4,97

4,05 - 4,65

3,78 - 4,35

3,51 - 4,05

Заступник директора (начальника) з перевезень, головний інженер; начальник цеху автотранспортного

3,65 - 4,32

3,45 - 4,05

3,18 - 3,78

2,97 - 3,51

3,38

Головні: механік, енергетик

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Головний бухгалтер

3,24 - 4,05

3,04 - 3,92

2,84 - 3,65

2,64 - 3,38

-

Начальник майстерні ремонтної автотранспортного підприємства

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальники відділів автотранспортного підприємства: експлуатації, комерційної роботи, безпеки руху, охорони праці

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальники відділів автотранспортних підприємств: транспортно-експедиційної роботи, автоматизованої системи управління

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальник гаража автотранспортного підприємства

2,70 - 3,24

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

-

Начальник відділу технічного автотранспортного підприємства

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальники відділів автотранспортного підприємства: технічного контролю, централізованого управління виробництвом, планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальники відділів автотранспортного підприємства: паливно-енергетичних ресурсів, контрольно-ревізійного; капітального будівництва (технічного переозброєння), кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

-

Начальники відділів автотранспортних підприємств: спеціального, юридичного

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

-

-

Начальник господарського відділу автотранспортного підприємства

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

-

-

Начальники відділів вантажно-розвантажувального та транспортно-експедиційного, виробничо-експлуатаційного, технічного, планово-економічного, матеріально-технічного постачання, контрольно-ревізійного

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

Начальник колони:

 

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

III групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Начальник і майстер старший дільниці, механік старший колони:

 

 

 

 

 

I групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Майстри дільниць, механік колони, майстер контрольний дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Начальник вантажно-розвантажувального пункту:

 

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

-

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

III групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

-

Начальники: відділення (філії) транспортно-експедиційного підприємства, транспортно-експедиційного агентства з обслуговування населення, вантажної автостанції:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Завідувачі: товарною конторою, вантажним двором

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

1,76 - 2,30

-

-

Завідувачі: контейнерним майданчиком, платформою сортувальною, пакгаузом

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

1,62 - 2,16

-

Старші: диспетчер, ревізор автомобільного транспорту

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

Диспетчер, ревізор автомобільного транспорту

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

-

 

 

Додаток 5
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників у геологорозвідці

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. Посадові оклади керівникам, професіоналам і фахівцям, зайнятим на підземних роботах, підвищуються до 24 відсотків.

3. В геологічних експедиціях і партіях віднесення свердловин до категорій для установлення посадових окладів майстрам буровим проводиться за наступними їхніми характеристиками:

1) до першої категорії відносяться свердловини: структурно-пошукового буріння; похилонаправлені з кутом нахилу менше 80°; багатостовбурні, ті, що буряться в морі з плавучих засобів, спеціальні середнім діаметром більше 160 мм; глибиною понад 800 м.

2) до другої категорії відносяться свердловини, крім перерахованих в пунктах 1 і 3.

3) до третьої категорії відносяться свердловини: сейсморозвідувальні, ті, що буряться ручними, переносними буровими установками і комплектом "Емпайр".

Таблиця 1 додатка 5
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників, зайнятих на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних роботах, бурінні технічних свердловин на полях діючих і тих, що будуються, вугільних шахт і розрізів і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

На бурінні свердловин:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,523

1,667

1,838

2,072

2,369

2,766

для почасовиків

1,441

1,550

1,721

1,937

2,234

2,586

На пошуково-знімальних, геофізичних, топографо-геодезичних та інших геолого-розвідувальних роботах:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,423

1,523

1,685

1,910

2,171

2,541

для почасовиків

1,324

1,441

1,586

1,775

2,045

2,369

 

Таблиця 2 додатка 5
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців геологорозвідувальних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

Генеральний директор

5,81

5,41

5,00

Головний інженер

5,00 - 5,68

4,59 - 5,27

4,19 - 4,86

Головні: геолог, гідрогеолог, геофізик, геохімік, геодезист об'єднання

5,00 - 5,68

4,59 - 5,27

4,19 - 4,86

Головний бухгалтер об'єднання

4,05 - 5,14

3,78 - 4,86

3,51 - 4,46

Головні: технолог, маркшейдер, геодезист

4,05 - 4,73

3,78 - 4,46

3,38 - 4,05

Головні: механік, енергетик, економіст

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальники відділів: геологічного, гідрогеологічного, геофізичного, виробничого, технічного, фінансового

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, експертизи проектів і кошторисів, охорони праці, матеріально-технічного постачання, комерційного, капітального будівництва (технічного переозброєння)

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник відділу кадрів

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники відділів: юридичного, спеціального

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

Геологічні експедиції

 

 

 

Начальник

4,05 - 4,73

3,78 - 4,46

3,51 - 4,19

Головні: інженер, геолог, гідрогеолог, геофізик, геохімік

3,78 - 4,46

3,51 - 4,19

3,24 - 3,78

Головні: механік, енергетик

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,70 - 3,51

Головний бухгалтер

2,84 - 4,19

2,70 - 4,05

2,43 - 3,78

Начальники відділів: геологічного, гідрогеологічного, геофізичного, виробничого, технічного

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальник відділу кадрів

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

-

Геологічні партії

 

 

 

Начальник

3,65 - 4,19

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

Головні: інженер, гідрогеолог, геофізик, геохімік

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Головні: механік, енергетик

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Головний бухгалтер

2,57 - 3,78

2,43 - 3,65

2,30 - 3,38

Геологічні експедиції та партії

 

 

 

Головний інженер

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Начальники: загону, дільниці, ремонтно-механічної майстерні, ремонтно-будівельного цеху, автогаража, лабораторії; технічний керівник

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

Начальники партій: тематичної, геофізичної

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

Майстер буровий:

 

 

 

свердловин I категорії

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

свердловин II категорії

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

свердловин III категорії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Начальник центральної лабораторії

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

Начальник лабораторії спеціалізованої

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Лаборант старший

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Лаборант

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Старші: майстер, механік, диспетчер, методист

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер, механік, диспетчер, методист

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

 

 

Додаток 6
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників підприємств зв'язку

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. Розміри тарифних ставок робітникам, зайнятим ремонтом лінійних споруд телефонного зв'язку (ЛСТЗ), установлені з урахуванням доплат за умови праці.

Таблиця 1 додатка 6
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників підприємств зв'язку і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

Для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,973

Для робітників, зайнятих ремонтом ЛСТЗ:

 

 

 

 

 

 

- що беруть участь у виконанні робіт зі спаювання кабелю, виготовлення виробів із свинцю (муфт, рукавиць і т. п.):

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,261

1,369

1,523

1,685

1,964

2,243

для почасовиків

1,189

1,270

1,441

1,595

1,820

2,135

- що виконують роботи зі спаювання освинцьованого кабелю, а також зварювання кабелю в поліетиленових і поліхлорвінілових оболонках

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,297

1,441

1,586

1,748

2,036

2,360

для почасовиків

1,225

1,324

1,486

1,667

1,874

2,234

 

Таблиця 2 додатка 6
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств зв'язку і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

Генеральний директор (директор, начальник)

4,73

4,46

4,19

3,92

Головний інженер

3,78 - 4,46

3,51 - 4,19

3,31 - 3,92

3,18 - 3,78

Головні: механік, економіст

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

-

Головний бухгалтер

3,31 - 4,26

3,11 - 3,99

2,91 - 3,78

-

Начальники відділів: електрозв'язку, експлуатаційного, технічного, проектно-конструкторського, охорони праці

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальник лабораторії виробничої

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Начальники відділів: капітального будівництва, кадрів, спеціального

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

-

 

Таблиця 3 додатка 6
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств зв'язку, посадові оклади яких установлюються незалежно від групи підприємства і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування професій

 

Начальники: автоматичного вузла, центра технічної експлуатації, відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ):

 

I категорії

3,65 - 4,32

II категорії

3,38 - 4,05

III категорії

3,24 - 3,78

Начальники: бюро, зміни, сектора: автоматичного вузла, відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ):

 

I групи

2,97 - 3,51

II групи

2,84 - 3,38

III групи

2,70 - 3,24

Начальник цеху:

 

I групи

2,97 - 3,51

II групи

2,84 - 3,38

III групи

2,70 - 3,24

Начальник дільниці:

 

I групи

2,70 - 3,24

II групи

2,57 - 3,11

III групи

2,43 - 2,97

Диспетчер старший зв'язку

2,43 - 2,97

Інспектор старший електрозв'язку

2,03 - 2,57

Електромеханік старший, інспектор електрозв'язку

1,76 - 2,30

Електромеханік зв'язку

1,76 - 2,16

Інструктор (інспектор) з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

1,62 - 1,89

 

 

Додаток 7
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників, зайнятих в будівництві та на ремонтно-будівельних роботах і роботах з технічного переозброєння та реконструкції діючих виробництв

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. Передбачені таблицями коефіцієнти співвідношень застосовуються для оплати праці працівників: будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій, що здійснюють капітальне будівництво, реконструкцію, технічне переозброєння і ремонт будівель і споруд; організацій, що здійснюють ремонт і будівництво житла (квартир) за замовленням населення, підрозділів (бригад, дільниць) виробничих об'єднань, підприємств і організацій, що здійснюють будівництво і капітальний ремонт господарським способом за рахунок спеціальних асигнувань на будівництво і капітальний ремонт будівель і споруд.

3. Коефіцієнти співвідношень таблиці 3 застосовуються для керівників, професіоналів, фахівців управлінь з проведення та ремонту гірничих виробок при обсязі гірничих, підземних, монтажних і ремонтних робіт на шахтах не менше 75 відсотків загального обсягу робіт за річним планом.

Таблиця 1 додатка 7
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, зайнятих в будівництві та на ремонтно-будівельних роботах (на будівельно-монтажних роботах і в допоміжних виробництвах) і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

На будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах

1,324

1,441

1,586

1,775

2,045

2,369

На верхолазних роботах

1,640

1,775

1,973

2,234

2,541

2,937

 

Таблиця 2 додатка 7
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців будівельних та ремонтно-будівельних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах організацій

 
 

I

II

III

 

Управління (прирівняні до них організації) та управління виробничо-технологічного комплектування (УВТК)

 
 

Начальник, головний інженер

4,05 - 4,46

3,78 - 4,05

3,51 - 3,78

 

Головний механік

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

 

Головний бухгалтер

2,84 - 3,92

2,70 - 3,65

2,43 - 3,38

 

Начальники відділів: виробничо-технічного, експлуатації та ремонту машин і механізмів, оперативно-виробничого, комплектації устаткування УВТК, охорони праці

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання (при відсутності УВТК), збуту та перевезень УВТК

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

 

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

 

Виконавець робіт старший (він же начальник дільниці)

3,11 - 3,51

3,11 - 3,51

3,11 - 3,51

 

Начальник ремонтного цеху; виконавець робіт; начальники дільниць: експлуатації та улаштування підкранових колій, планово-запобіжного ремонту, перебазовування будівельних машин і механізмів; завідувач підсобним виробництвом; начальник виробничо-комплектувальної дільниці УВТК

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

 

Майстер, механік дільниці; механіки старші дільниць: експлуатації та улаштування підкранових колій, планово-запобіжного ремонту, перебазовування будівельних машин і механізмів; майстер старший дільниці, цеху управління виробничо-технологічної комплектації

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

Механіки дільниць: експлуатації та улаштування підкранових колій, планово-запобіжного ремонту, перебазовування будівельних машин і механізмів; майстер і механік дільниці, цеху УВТК

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

Начальник дільниці вантажно-розвантажувальних робіт (крім УВТК)

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

 

Майстер дільниці вантажно-розвантажувальних робіт

1,89 - 2,30

1,89 - 2,30

1,89 - 2,30

 

 

Таблиця 3 додатка 7
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців шахтобудівельних, розрізобудівельних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах організацій

 
 

I

II

III

 

I. Шахтобудівельні державні холдингові компанії

 

Генеральний директор

7,03

6,76

6,49

 

Головний інженер

6,35 - 6,62

6,08 - 6,35

5,41 - 6,08

 

Головний механік - начальник відділу механізації

4,86 - 5,41

4,59 - 5,14

4,32 - 4,86

 

Головний бухгалтер

4,86 - 6,08

4,73 - 5,68

4,59 - 5,41

 

Начальники відділів: виробничого, технічного, охорони праці

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

 

Головні: енергетик, маркшейдер, геодезист, геолог, гідрогеолог

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,65 - 4,19

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, комерційного

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

 

Начальники відділів: контрольно-ревізійного, проектування та організації виконання робіт, транспортного

3,92 - 4,46

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

 

Начальник кошторисно-договірного відділу, головний диспетчер

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

 

Начальники відділів: юридичного, зв'язку, спеціального

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

 

Головний гірник виробничого відділу

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

 

Начальник господарського відділу

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

Начальник відділу кадрів

3,38 - 3,92

3 ,24 - 3,78

3,11 - 3,65

 

II. Шахтобудівельні та шахтопрохідницькі трести

 

Керуючий трестом

6,49

6,22

5,95

 

Головний інженер

5,81 - 6,35

5,54 - 6,08

5,27 - 5,81

 

Головний механік - начальник відділу механізації

4,73 - 5,27

4,46 - 5,00

4,32 - 4,86

 

Головний бухгалтер

4,53 - 5,68

4,32 - 5,41

4,19 - 5,14

 

Начальники відділів: виробничого, технічного, охорони праці

4,19 - 4,73

3,78 - 4,32

3,65 - 4,19

 

Головні: енергетик, маркшейдер, геолог, гідрогеолог, економіст

4,19 - 4,73

3,78 - 4,32

3,65 - 4,19

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, матеріально-технічного постачання (при відсутності управління виробничо-технологічного комплектування)

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

 

Начальники відділів: кошторисно-договірного, контрольно-ревізійного, проектування та організації виконання робіт, головний диспетчер

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

 

Начальник відділу кадрів

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

Начальник спеціального відділу

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

 

Начальник господарського відділу

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

 

III. Розрізобудівельні акціонерні товариства, які мають у своєму складі управління

 

Директор

6,08

5,68

-

 

Головний інженер

5,68 - 5,95

5,00 - 5,54

-

 

Головний механік - начальник відділу механізації

4,19 - 4,73

4,05 - 4,59

-

 

Головний бухгалтер

4,05 - 4,73

3,92 - 4,59

-

 

Начальники відділів: виробничого, технічного, виробничо-технічного (при відсутності самостійних виробничого і технічного відділів), охорони праці; головний економіст

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

-

 

Головні: енергетик, маркшейдер, геодезист, геолог, гідрогеолог

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

-

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, матеріально-технічного постачання (при відсутності управління виробничо-технологічного комплектування), комерційного

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

-

 

Начальники відділів: кошторисно-договірного, контрольно-ревізійного, проектування та організації виконання робіт; головний диспетчер

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

-

 

Начальники: лабораторії економічного аналізу, будівельної лабораторії

3,11 - 3,65

2,84 - 3,38

-

 

Начальник спеціального відділу

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

 

Завідувачі: базою матеріально-технічного постачання, базовим складом вибухових матеріалів

2,70 - 3,24

2,43 - 2,97

-

 

Начальник господарського відділу

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

 

Начальник відділу кадрів

3,11 - 3,65

2,97 - 3,38

-

 

IV. Шахтобудівельні та шахтопрохідницькі управління

 

Начальник

5,68

5,41

5,00

 

Головний інженер

5,14 - 5,41

4,73 - 5,14

4,59 - 4,73

 

Головний механік

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

 

Головний бухгалтер

4,05 - 4,86

3,78 - 4,59

3,51 - 4,32

 

Начальники відділів: виробничо-технічного, охорони праці; головний маркшейдер

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

 

Головні: енергетик, геолог, гідрогеолог

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,51 - 4,05

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

 

Начальник відділу матеріально-технічного постачання (при відсутності управління виробничо-технологічного комплектування)

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

 

Дільничні: маркшейдер, нормувальник гірничий, геолог, гідрогеолог

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

 

Начальники: проходки шахти (гірничого цеху), підземних дільниць підготовчих та гірничо-капітальних робіт:

 

 

 

 

I групи

4,86 - 5,41

4,86 - 5,41

4,86 - 5,41

 

II групи

4,59 - 5,14

4,59 - 5,14

4,59 - 5,14

 

III групи

4,32 - 4,86

4,32 - 4,86

4,32 - 4,86

 

Начальник дільниці вентиляції та охорони праці

3,92 - 4,46

3,65 - 4,19

3,51 - 4,05

 

Начальники інших підземних дільниць:

 

 

 

 

I групи

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

4,19 - 4,73

 

II групи

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

 

III групи

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

 

Змінний інженер

4,05 - 4,59

4,05 - 4,59

4,05 - 4,59

 

Майстри гірничі: проходки шахти (гірничого цеху), підземних дільниць підготовчих та гірничо-капітальних робіт:

 

 

 

 

I групи

4,19 - 4,59

4,19 - 4,59

4,19 - 4,59

 

II групи

4,05 - 4,46

4,05 - 4,46

4,05 - 4,46

 

III групи

3,92 - 4,32

3,92 - 4,32

3,92 - 4,32

 

Майстри гірничі дільниці вентиляції та охорони праці

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Майстри гірничі інших підземних дільниць:

 

 

 

 

I групи

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

3,51 - 4,05

 

II групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

 

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Механік з підйому

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

Завідувач підземним складом вибухових матеріалів

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

Механіки, електромеханіки, енергетики дільниць та служб шахтової поверхні

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

Майстри дільниць та служб шахтової поверхні

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

 

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

V. Розрізобудівельні управління - акціонерні товариства

 

Начальник

5,27

4,86

4,46

 

Головний інженер

4,73 - 5,00

4,32 - 4,59

3,92 - 4,19

 

Головний механік

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

 

Головний бухгалтер

3,65 - 4,59

3,38 - 4,32

3,11 - 4,05

 

Начальники відділів: виробничо-технічного, охорони праці; головний маркшейдер

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

 

Головні: енергетик, геолог, гідрогеолог

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

 

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання (при відсутності управління виробничо-технологічного комплектування), комерційного

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

 

Дільничні: маркшейдер, нормувальник гірничий, геолог, гідрогеолог

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Начальники дільниць: розкривної, переекскавації, відвальної, буровибухових робіт, рекультивації земель:

 

 

 

 

I групи

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

3,92 - 4,46

 

II групи

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

3,65 - 4,19

 

III групи

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

 

Начальники інших дільниць у розрізах:

 

 

 

 

I групи

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

3,38 - 3,92

 

II групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

 

Начальник підсобних виробництв на поверхні

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

 

розрізу

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

 

Змінний інженер

 

 

 

 

Майстри гірничі дільниць: розкривної, переекскавації, відвальної, буровибухових робіт, рекультивації земель:

 

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

 

II групи

3,24 - 3,65

3,24 - 3,65

3,24 - 3,65

 

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Майстри гірничі та майстри інших дільниць і служб в розрізах:

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

 

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

 

Завідувач складу вибухових матеріалів

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

Механіки, електромеханіки, енергетики дільниць та служб поверхневого комплексу розрізу

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Майстри дільниць і служб поверхневого комплексу розрізу:

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

 

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

 

 

Примітка:

1. Коефіцієнти співвідношень, передбачені даною таблицею для працівників шахтобудівельних і шахтопрохідницьких акціонерних товариств і управлінь, установлюються при обсягах робіт з шахтового будівництва 50 і більше відсотків обсягів будівельно-монтажних робіт за річним планом (для акціонерних товариств і управлінь - генеральних підрядників - по обсягу будівельно-монтажних робіт, виконуваних за генеральним підрядом, для решти акціонерних товариств і управлінь - по обсягу будівельно-монтажних робіт, виконуваних власними силами), за наявності обсягів гірничих і підземних монтажних робіт у шахтобудівельних, вуглебудівельних акціонерних товариств і управлінь не менше 25 відсотків, шахтобудмонтажних, шахтомонтажних, шахтоспецбудмонтажних акціонерних товариств і управлінь не менше 15 відсотків, у шахтопрохідницьких акціонерних товариств і управлінь не менше 75 відсотків обсягів робіт з шахтового будівництва. В шахтобудівельних і шахтопрохідницьких управліннях, у яких обсяг робіт з шахтового будівництва, гірничих і підземних монтажних робіт менше вказаних, коефіцієнти співвідношень відповідно до розділу IV даної таблиці не застосовуються.

2. Коефіцієнти співвідношень, передбачені даною таблицею для працівників розрізобудівельних акціонерних товариств і управлінь, установлюються за обсягів робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння вугільних розрізів 50 і більше відсотків обсягів будівельно-монтажних робіт за річним планом (для акціонерних товариств і управлінь - генеральних підрядчиків - за обсягом будівельно-монтажних робіт, виконуваних за генеральним підрядом, для решти акціонерних товариств і управлінь - за обсягом будівельно-монтажних робіт, виконуваних власними силами), за наявності обсягів розкривних робіт і робіт з монтажу обладнання і гірничої техніки в розрізах не менше 15 відсотків обсягів будівельно-монтажних робіт з будівництва розрізів. В розрізобудівельних управліннях, в яких обсяги робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння вугільних розрізів, розкривних робіт і робіт з монтажу обладнання і гірничої техніки менше вказаних розмірів, коефіцієнти співвідношень відповідно до розділу V даної таблиці не установлюються.

 

Додаток 8
до Умов оплати праці

 

Міжгалузеві умови оплати праці

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 9 даного додатка.

Таблиця 1 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, зайнятих на ремонті обладнання, на верстатних роботах і на роботах в спеціалізованих цехах, підприємствах (з нормальними умовами праці) і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

1. Підприємства і цехи з ремонту обладнання (рухомого складу автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, жерстяно-баночні, електролітні, літографоштампувальні цехи і цехи лакування жерсті; компресорні, вентиляційно-зволожувальні та кисневі установки; очисні споруди:

 

 

 

 

 

 

а) в машинобудівній, електроенергетичній, вугільній і торфяній промисловості; чорній і кольоровій металургії; промисловості будівельних матеріалів, в будівництві, в автомобільному, міському електричному транспорті та на автомобільних дорогах; на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних роботах; в сільському господарстві; в організаціях науки і наукового обслуговування, проектних і вишукувальних організаціях і обчислювальних центрах; на ремонті та обслуговуванні водопровідних і каналізаційних систем у всіх виробничих галузях народного господарства:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

для почасовиків

1,126

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

б) в інших виробничих галузях, не названих в підпункті "а" даного пункту, і на підприємствах побутового обслуговування населення, що надають послуги виробничого характеру

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,973

2. Верстатні роботи з оброблення металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи з холодної штамповки металу та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту і технологічної оснастки:

 

 

 

 

 

 

а) в галузях і виробництвах, перерахованих в підпункті "а" пункту 1 даної таблиці:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,342

1,468

1,622

1,820

2,072

2,396

для почасовиків

1,261

1,369

1,514

1,685

1,937

2,243

б) в інших виробничих галузях, не названих в підпункті "а" пункту 1 даної таблиці, і на підприємствах побутового обслуговування населення, що надають послуги виробничого характеру:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,297

1,423

1,550

1,748

2,009

2,333

для почасовиків

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

3. Робітники в виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайнятих ремонтом і налагодженням основного технологічного, електро- і енерготехнічного, експериментального і наукового обладнання, машин, механізмів, автомобілів і іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики: а) в галузях, перерахованих в підпункті "а" пункту 1 даної таблиці:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,342

1,468

1,622

1,820

2,072

2,396

для почасовиків

1,261

1,369

1,514

1,685

1,937

2,243

б) в інших виробничих галузях і виробництвах, не названих в підпункті "а" пункту 1 даної таблиці, та на підприємствах побутового обслуговування населення, що надають послуги виробничого характеру:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,297

1,423

1,550

1,748

2,009

2,333

для почасовиків

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

 

Примітка:

1. Коефіцієнти співвідношень, передбачені в пункті 3 даної таблиці, застосовуються для оплати праці слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту електрообладнання, електромеханіків з ремонту і обслуговування лічильно-обчислювальних машин; слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; налагоджувальників верстатів і маніпуляторів з програмним управлінням; налагоджувальників контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; електромонтерів з обслуговування електрообладнання, електромонтерів з ремонту електрообладнання, електромонтерів з ремонту і обслуговування електрообладнання. Для інших робітників, зайнятих на роботах, перерахованих в пункті 3 даної таблиці, застосовуються коефіцієнти співвідношень, передбачені для робітників ремонтних заводів і цехів (пункт 1 даної таблиці).

2. Коефіцієнти співвідношень, передбачені в підпункті "а" пунктів 1 - 3 даної таблиці, можуть застосовуватися для оплати праці робітників, зайнятих на ремонті особливо складного обладнання, машин, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, в зв'язку.

Таблиця 2 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств і організацій, зайнятих монтажем, налагодженням, пуском і технічним обслуговуванням обладнання та систем управління на підприємствах, і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств і організацій

 
 

I

II

III

 

Директор (керуючий) об'єднання (компанії)

5,41

5,14

-

 

Головний інженер

5,14

4,86

-

 

Начальник управління: пусконалагоджувального, монтажно-налагоджувального, спеціалізованого, технічного обслуговування

5,00

4,59

4,19

 

Головний інженер управління

4,73

4,32

3,92

 

Головні: технолог, механік, економіст, спеціаліст з монтажу та налагоджування систем автоматизації

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

 

Головний бухгалтер управління

3,38 - 4,46

3,24 - 4,05

2,97 - 3,65

 

Начальники відділів: виробничо-диспетчерського, планово-виробничого, охорони праці

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

 

Начальники відділів: технічного, автоматизації та механізації виробничих процесів, планово-економічного, організації праці та заробітної плати

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

 

Начальник фінансового відділу

3,24 - 3,78

-

-

 

Начальники відділів матеріально-технічного постачання, комплектації устаткування, комерційного

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальник відділу капітального будівництва

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

 

Начальники відділів: кадрів, спеціального

2,84 - 3,38

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

 

Начальники бюро: кошторисно-договірного, технічного контролю, організації праці та заробітної плати, науково-технічної інформації

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

 

Начальники бюро в інших відділах

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

 

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

-

 

Начальник дільниці (виконавець робіт старший)

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Майстер дільниці (виконавець робіт)

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

Начальник дільниці ремонтно-механічної

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

 

 

Таблиця 3 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців інформаційно-обчислювальних центрів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах об'єднань та підприємств

I

II

Директор

4,59 - 5,02

4,05 - 4,70

Заступник директора

3,92 - 4,80

3,65 - 4,37

Головний бухгалтер

3,92 - 4,80

3,65 - 4,37

Головний інженер

3,92 - 4,80

3,65 - 4,37

Начальники відділів: планово-договірного, прикладних комп'ютерних систем і програмування, друку і тиражування документації, супроводження бухгалтерських задач, обробки і передавання звітності, підготовки даних

3,70 - 4,36

3,36 - 3,97

Начальники інших відділів (бюро, секторів)

2,82 - 3,47

2,65 - 3,25

 

Таблиця 4 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців вугільної промисловості, що установлюються незалежно від груп з оплати праці підприємств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

на підземних роботах

на відкритих роботах

на інших роботах

1. Інженер (гірничий) з: гірничих робіт, впровадження нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, кріплення, бурових робіт, буровибухових (вибухових) робіт, охорони праці, організації та нормування праці:

 

 

 

провідний

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

I категорії

2,97 - 3,38

2,70 - 3,24

-

II категорії

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

без категорії

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

-

2. Конструктор, технолог, механік, енергетик, маркшейдер, геолог, гідрогеолог, геофізик, геодезист, архітектор, програміст системний, інженер-програміст, інженер-електронік; інженер з: налагодження й випробувань, гірничих робіт, бурових робіт, охорони праці, кріплення, випробування свердловин, вишкобудування, організації та нормування праці

 

 

 

провідний

-

-

2,97 - 3,51

I категорії

-

-

2,97 - 3,24

II категорії

-

-

2,43 - 2,97

III категорії (без категорії)

-

-

2,16 - 2,70

3. Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт соціолог, психолог, фізіолог, перекладач, менеджер (управитель) з персоналу:

 

 

 

провідний

-

-

2,57 - 3,11

I категорії

-

-

2,43 - 2,97

II категорії

-

-

2,16 - 2,70

без категорії

-

-

1,89 - 2,43

4. а) Старший інспектор: з кадрів, з контролю за виконанням доручень, з трудової дисципліни

-

-

2,16 - 2,70

б) Інспектор: з кадрів, з контролю за виконанням доручень, з трудової дисципліни

-

-

1,89 - 2,43

5. Топограф:

 

 

 

I категорії

-

-

2,16 - 2,70

II категорії

-

-

1,89 - 2,30

без категорії

-

-

1,76 - 2,16

6. Техніки всіх спеціальностей:

 

 

 

I категорії

2,03 - 2,57

1,76 - 2,30

1,76 - 2,16

II категорії

1,89 - 2,43

1,62 - 2,16

1,62 - 2,03

без категорії

1,62 - 2,16

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

7. Начальник (завідувач) лабораторії хімічної

-

-

2,57 - 3,11

8. Лаборант старший

-

-

1,89 - 2,43

Лаборант

-

-

1,49 - 1,76

9. Математик:

 

 

 

провідний

-

-

2,97 - 3,51

I категорії

-

-

2,70 - 3,24

II категорії

-

-

2,43 - 2,97

10. Адміністратор системи

-

-

2,43 - 2,97

11. Художник-конструктор (дизайнер)

-

-

1,89 - 2,43

12. Виконавець художньо-оформлювальних робіт

-

-

1,49 - 1,84

 

Таблиця 5 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, фахівців і технічних службовців підприємств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Завідувачі: канцелярії, центрального складу; товарознавець старший

1,76 - 2,16

Завідувачка машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; товарознавець, перекладач-дактилолог, стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору

1,62 - 2,03

Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, кінного двору; стенографістка II категорії, друкарка I категорії

1,49 - 1,89

Друкарка II категорії, секретар-стенографістка, диспетчер з випуску готової продукції, експедитор з перевезень вантажів, таксувальник, табельник старший, секретар учбової частини (диспетчер), секретар незрячого викладача

1,35 - 1,76

Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, експедитор, завідувач камери схову, тарифікатор, завідувач вузла зв'язку

1,22 - 1,62

Старші: нарядник локомотивних (поїздних) бригад; агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

1,89 - 2,30

Завідувач бюро з розшуку вантажів, нарядник старший локомотивних (поїздних) бригад

1,76 - 2,16

Завідувач бюро з обліку переходу вагонів, старші: оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті; агент автотранспорту з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті), таксувальник перевізних документів I категорії, нарядник локомотивних (поїздних) бригад

1,62 - 2,03

Завідувач: бюро інформації про підхід та прибуття вантажів, таксувальник перевізних документів II категорії; комерційний агент; оператори: у локомотивному депо, диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

1,49 - 1,89

Експедитор з перевезень вантажів; чергові: диктор, оператори: вагонного депо, бюро інформації про підхід та прибуття вантажів

1,35 - 1,76

Завідувач гуртожитку, комендант

1,62 - 2,03

Черговий по гуртожитку, паспортист

1,35 - 1,76

Завідувачі: господарства, технічною бібліотекою

1,49 - 1,89

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

1,89 - 2,30

Телеграфіст, радіооператор, фотооператор, оператор електрозв'язку:

 

I класу

1,89

II класу

1,76

III класу

1,49

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку, телефоніст міжміського телефонного зв'язку, телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі

1,49 - 1,89

 

Примітка:

1. Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають вищу освіту, установлюються на рівні окладів економістів I категорії, а товарознавцям, які не мають вищої освіти, -  на рівні окладів економістів (без категорії).

Таблиця 6 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих у виробничих галузях, і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування професій

 

Вагар

1,22 - 1,35

Водій електро- та автовізка

1,35 - 1,49

Водій транспортно-прибиральних машин

1,49 - 1,62

Водій самохідних механізмів

1,35 - 1,49

Возій

1,22 - 1,35

Гардеробник

1,08

Дезінфектор

1,35 - 1,49

Опалювач

1,08 - 1,22

Комірник

1,35 - 1,49

Комірник (старший)

1,49 - 1,62

Конюх

1,22 - 1,35

Кур'єр

1,08

Кучер

1,08

Ліфтер

1,08 - 1,22

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

 

від 2,5 до 5 метрів в сек.

1,35

від 5 до 7 метрів в сек.

1,49

більше 7 метрів в сек.

1,62

Маркувальник

1,08 - 1,22

Машиніст з прання та ремонту спецодягу

1,35 - 1,62

Оператор автоматичного газового захисту

1,49 - 1,76

Оператор копіювальних та розмножувальних машин:

 

при отриманні копій на папері

1,35 - 1,62

при виготовленні печатних форм з текстових та штрихових оригіналів

1,76

Оператор електронно-обчислювальних машин

1,76 - 2,03

Оператор електронно-обчислювальних машин (старший)

1,89 - 2,16

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів

1,89 - 2,03

Контролер електронагляду

1,28 - 1,69

Контролер водопровідного господарства

1,22 - 1,35

Контролер газового господарства

1,35 - 1,49

Палітурник документів

1,35 - 1,49

Пломбувальник вагонів та контейнерів

1,22

Підсобний робітник

1,22 - 1,35

Натирач підлоги

1,22

Прийомоздавальник вантажу та багажу

1,49 - 1,89

Прийомоздавальник вантажу та багажу (старший)

1,62 - 2,03

Приймальник замовлень

1,35 - 1,49

Приймальник замовлень (при самостійному визначенні дефектів та обсягу робіт)

1,49 - 1,76

Робітник з благоустрою (на роботах з видалення нечистот вручну)

1,76 - 2,03

Робітник виробничих лазень

1,35 - 1,62

Роздавальник нафтопродуктів

1,35 - 1,49

Садівник

1,22 - 1,35

Сатураторник

1,08

Світлокопіювальник

1,22 - 1,35

Склографіст (ротаторник)

1,22 - 1,35

Прибиральник територій

1,22 - 1,35

Прибиральник службових приміщень

1,08

Прибиральник виробничих приміщень

1,22 - 1,35

Сторож

1,08 - 1,15

Взуттьовик з ремонту спецвзуття, швачка з ремонту спецодягу

1,08 - 1,22

 

Примітка:

1. Місячні оклади дезінфекторам, машиністам з прання та ремонту спецодягу, комірникам на складах кислот і хімікатів і робітникам виробничих лазень установлені з урахуванням шкідливих умов праці.

2. Місячні оклади інструкторам виробничого навчання робітників масових професій встановлюються на рівні окладів майстрів виробничого навчання професійно-технічних учбових закладів, які готують кваліфікованих робітників для відповідних галузей народного господарства.

3. Прибиральникам виробничих і службових приміщень, що використовують дезінфікуючі засоби, а також при прибиранні громадських туалетів, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 7 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних окладів робітників загальних для усіх установ і організацій науки, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, житлово-комунального господарства та інших галузей невиробничої сфери і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування професій

 

Возій, гардеробник, прасувальник, вантажник, кубівник, сатураторник, швейцар

1,00

Банщик, береговий матрос, двірник, опалювач, конюх, кочегар технологічних печей, підсобний робітник, натирач підлоги, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), прибиральник виробничих та службових приміщень

1,08

Водій машин: транспортно-прибиральних та інших; дезінфектор, швачка з ремонту спецодягу, взуттьовик з ремонту спецвзуття

1,09 - 1,15

Ліфтер при швидкості руху ліфтів

 

від 2,5 до 5 метрів в сек.

1,08

від 5 до 7 метрів в сек.

1,15

більше 7 метрів в сек.

1,22

Машиніст з прання та ремонту спецодягу

1,08 - 1,24

Настроювач музичних інструментів

1,47 - 1,59

Оператор копіювальних та розмножувальних машин:

 

при отриманні копій на папері

1,15

при виготовленні печатних форм з текстових та штрихових оригіналів

1,15 - 1,24

Офіціант

1,19

Робітник з благоустрою (при прибиранні нечистот вручну)

1,16 - 1,32

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:

 

при виконанні 2 - 5 професій

1,27 - 1,31

при виконанні 6 і більше професій

1,41 - 1,69

Сторож

1,08 - 1,15

Покоївка, портьє, черговий по базі відпочинку, гуртожитку та ін.

1,22 - 1,35

Машиніст сцени:

 

I категорії

2,03 - 2,30

II категорії

1,76 - 2,03

III категорії

1,49 - 1,76

Найменування професій

 

Монтувальник сцени

1,35 - 1,49

Уніформіст

1,49 - 1,62

Електроосвітлювач

1,35 - 1,62

Кастелянка

1,09 - 1,15

Комірник

1,22 - 1,35

Роздавальник нафтопродуктів

1,22 - 1,35

Ремонтувальник площинних спортивних споруд

1,27 - 1,31

Прибиральник територій

1,22 - 1,35

 

Примітка:

Прибиральникам виробничих і службових приміщень, що використовують дезінфікуючі засоби, а також при прибиранні громадських туалетів, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 8 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних окладів робітників загальних для усіх установ і організацій науки, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, житлово-комунального господарства та інших галузей невиробничої сфери, оплата яких проводиться в залежності від кваліфікаційних розрядів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням водопровідних і каналізаційних систем, ремонтом і виготовленням меблів та інших виробів з дерева, експлуатацією та обслуговуванням котелень

1,07

1,191

1,15

1,19

1,24

1,32

Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання

1,11

1,15

1,19

1,24

1,30

1,32

Робітники, зайняті на будівництві, на ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних роботах і робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень

1,19

1,24

1,30

1,32

1,36

1,41

 

Таблиця 9 додатка 8
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах на підприємствах і в організаціях і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

I. Вантажники

Найменування робіт

для відрядників

для почасовиків

При навантаженні (розвантажуванні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантажуванні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна і мінеральної вати, цементу

2,333

2,171

При навантаженні (розвантажуванні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, мерзлих вантажів та вантажів з вагою одного місця більше 50 кг

2,117

1,973

При навантаженні (розвантажуванні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо-складській переробці вантажів

1,865

1,748

 

II. Механізатори

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Для відрядників

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

Для почасовиків

1,126

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

 

 

Додаток 9
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників наукових установ та проектних організацій

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців установлюються відповідно до таблиці 1 даного додатка.

Таблиця 1 додатка 9
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців наукових установ та проектних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Галузеві науково-дослідні установи і організації

 

Керівники науково-дослідних установ, організацій і їхніх філіалів

3,95 - 5,81

Керівники основних науково-дослідних підрозділів

3,45 - 5,18

Керівники відділів: кадрів, матеріально-технічного постачання

2,80 - 3,39

Завідувач відділом оформлення проектних матеріалів

2,80 - 3,39

Завідувачі: відділом науково-технічної інформації, технічним архівом

2,16 - 2,71

Керівники інших підрозділів

1,55 - 2,57

Інші наукові установи і організації

 

Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації

3,95 - 5,16

Головні інженери (конструктор, технолог, архітектор) проекту

3,62 - 4,80

Керівники основних структурних підрозділів

3,45 - 4,80

Головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях, майстернях)

3,62 - 4,54

Керівники інших підрозділів

1,55 - 2,57

Наукові працівники

 

Головні, провідні, старші наукові співробітники галузевих наукових установ і організацій

3,15 - 5,16

Наукові та молодші наукові співробітники галузевих наукових установ і організацій

2,70 - 4,18

Інші працівники, що проводять наукові та науково-технічні та проектні розробки

 

Провідні фахівці

2,57 - 3,62

Фахівці

2,36 - 3,42

Техніки

2,03 - 2,36

 

 

Додаток 10
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників підприємств (об'єднань) та організацій житлово-комунального господарства

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. Коефіцієнти співвідношень для керівників виробничих житлових, ремонтно-експлуатаційних підприємств і організацій, показники яких складають не менше 70 відсотків обсягів, передбачених для підприємств VI групи, застосовуються в розмірі 2,84 - 3,38 мінімального місячного окладу, а головних інженерів - 2,70 - 3,24 мінімального місячного окладу. Іншим працівникам коефіцієнти співвідношень установлюються відповідно до коефіцієнтів співвідношень, передбачених для відповідних працівників підприємств (об'єднань), організацій VI групи. Посаду виконавця робіт рекомендується вводити в штат житлових ремонтно-експлуатаційних дільниць I, II і III груп.

Таблиця 1 додатка 10
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників житлово-комунального господарства і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

Вид робіт

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Ремонтно-будівельні, бетонні, земляні роботи, роботи з ремонту і утримання автомобільних шляхів і шляхових споруд

1,324

1,441

1,586

1,775

2,045

2,315

Ремонт, наладка і обслуговування електроенергетичного, санітарно-технічного та іншого обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, електронно-обчислювальної техніки, машин, механізмів

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,297

1,423

1,550

1,748

2,009

2,333

для почасовиків

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

Садіння, догляд за зеленими насадженнями, їх захист, інші невиробничі види робіт і послуг

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,937

 

Таблиця 2 додатка 10
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств, організацій

I

II

III

IV

V

VI

Начальник, головний інженер

5,00 - 5,54

4,32 - 4,86

4,05 - 4,59

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

Головні спеціалісти

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальники: виробничих, технічних і інших функціональних відділів

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальники служб

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

Начальники інших відділів, лабораторій

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

Начальник спеціального відділу

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

-

-

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

-

-

-

-

Начальник житлової, ремонтно-експлуатаційної дільниці:

 

 

 

 

 

 

I групи

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

3,24 - 3,78

-

-

-

II групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

-

-

III групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

IV групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

 

V групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

VI групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Виконавець робіт

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

Начальник ремонтного цеху, завідувач підсобним виробництвом

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

-

-

-

Майстер житлової ремонтно-експлуатаційної дільниці

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Майстер, механік: ремонтного цеху, підсобного виробництва

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

-

-

-

Начальники інших дільниць

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

 

Таблиця 3 додатка 10
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів вихователів гуртожитків підприємств, установ і організацій, педагогів-організаторів виховної роботи з дітьми і підлітками, вихователів кімнат школяра в житлово-експлуатаційних організаціях і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

За стажем педагогічної роботи

 
 

до 3 років

від 3 до 8 років

від 8 до 13 років

від 13 до 18 років

18 років і більше

 

Вихователі, педагоги, що мають:

 

 

 

 

 

 

вищу освіту

1,76

1,89

2,03

2,16

2,30

 

середню спеціальну освіту

1,49

1,55

1,69

1,82

1,96

 

 

Примітка:

Ставки заробітної плати педагогічних працівників, указаних в даній таблиці, що мають освіту в обсязі учительського інституту і прирівняних до нього учбових закладів, установлюються на 0,27 мінімального місячного окладу нижче ставок, передбачених для педагогічних працівників, які мають вищу освіту, а педагогічних працівників, які не мають середньої спеціальної освіти, зі стажем педагогічної роботи до 8 років - в розмірі 1,35 мінімального місячного окладу, 8 років і більше - 1,62 мінімального місячного окладу.

 

Додаток 11
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників установ охорони здоров'я

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 6 даного додатка.

2. Керівникам установ охорони здоров'я та інших структурних підрозділів з числа середнього медичного персоналу посадові оклади установлюються за таблицею 2 в залежності від кваліфікації з підвищенням їхніх розмірів: на 10 відсотків - за кількості посад середнього медичного персоналу відповідно до штатного розкладу з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - більше 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

3. Посадові оклади керівних працівників установ охорони здоров'я установлюються відповідно до показників з віднесення цих установ до груп з оплати праці з підвищенням за кваліфікаційну категорію за спеціальністю "організація і управління охорони здоров'я" в розмірах:

а) керівникам та їхнім заступникам, які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію - 110 грн.

- I кваліфікаційну категорію - 80 грн.

- II кваліфікаційну категорію - 60 грн.

б) керівникам з числа середнього медичного персоналу і головним медичним сестрам, які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію - 70 грн.

- I кваліфікаційну категорію - 40 грн.

- II кваліфікаційну категорію - 20 грн.

4. Медичним працівникам, що постійно зайняті на роботі в підземних медпунктах, посадові оклади збільшуються на 15 відсотків.

5. Старшим медичним сестрам, фельдшерам, зубним технікам та іншим посадові оклади установлюються з урахуванням визначеної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

Таблиця 1 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів лікарів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Лікарі-хірурги всіх найменувань і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, які мають:

 

- вищу кваліфікаційну категорію

3,76

- першу кваліфікаційну категорію

3,42

- другу кваліфікаційну категорію

3,16

- без категорії

2,92

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю

2,69

Зубні лікарі, які мають:

 

- вищу кваліфікаційну категорію

2,69

- першу кваліфікаційну категорію

2,54

- другу кваліфікаційну категорію

2,34

- без категорії

2,20

Лікарі інших спеціальностей, які мають:

 

- вищу кваліфікаційну категорію

3,36

- першу кваліфікаційну категорію

3,16

- другу кваліфікаційну категорію

2,92

- без категорій

2,69

Лікар-інтерн, лікар-стажист

2,54

 

Таблиця 2 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів середнього медичного персоналу і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Медичні сестри, рентгенлаборанти, інструктори, медичні статисти, зубні техніки, гіпсові техніки-ортезисти, дієтичні сестри, які мають:

 

- вищу кваліфікаційну категорію

2,34

- першу кваліфікаційну категорію

2,20

- другу кваліфікаційну категорію

2,00

- без категорії

1,91

Фельдшери, лаборанти (фельдшери-лаборанти), які мають: - вищу кваліфікаційну категорію

2,54

- першу кваліфікаційну категорію

2,34

- другу кваліфікаційну категорію

2,20

- без категорії

2,00

Медичні реєстратори, дезінфектори

1,74

 

Таблиця 3 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів молодшого медичного персоналу і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Санітарки перев'язочні, палатні, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки

1,74

Санітарки-добовички, санітарки-банщиці, санітарки-роздавальниці, няньки, санітарки-прибиральниці (палатні) та інший молодший медичний персонал

1,69

 

Таблиця 4 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, фахівців установ охорони здоров'я і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач)

3,80

3,74

3,57

3,36

3,16

Головна медична сестра

2,92

2,77

2,69

2,57

2,54

Начальник планово-економічного відділу

2,42

2,31

2,19

2,08

-

Головні спеціалісти

2,42

2,27

2,15

1,99

-

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного)

2,39

2,19

1,99

1,91

-

 

Примітка:

Керівникам лікарських пунктів посадовий оклад установлюється в розмірі 3,18 мінімального місячного окладу.

Таблиця 5 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристичних баз, профілакторіїв, дитячих оздоровчих центрів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор (начальник)

2,97

2,75

2,53

2,42

1,87

Начальник служби, відділу

2,53

2,42

-

-

-

 

Таблиця 6 додатка 11
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Фахівці, які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіаційними, радіометричними, радіологічними, дозиметричними, лазерними, плазмовими, компресорними, вакуумними апаратами, приладами, препаратами і обладнанням:

 

Інженери:

 

- I категорії

2,69

- II категорії

2,45

- без категорії

2,20

Техніки:

 

- I категорії

2,20

- II категорії

1,99

- без категорії

1,74

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер:

 

- провідний

2,23

-I категорії

2,12

- II категорії

1,95

- без категорії

1,82

Техніки всіх спеціальностей:

 

- I категорії

1,47

- II категорії

1,41

- без категорії

1,31

Завідуючий виробництвом (шеф-кухар)

1,69 - 1,95

Завідувачі:

 

- складу, канцелярії

1,59

- друкарського бюро, господарства, архіву,

1,47

клубу, пральні

1,41

- камери схову, кінного двору

1,41

Старші: товарознавець, касир, інспектор

 

Кіномеханік:

 

I категорії

1,41 - 1,47

II категорії

1,31 - 1,41

без категорії

1,24 - 1,31

Культпрацівник, музичний працівник

1,47 - 1,59

Оператор диспетчерської служби

1,24

Старший диспетчер

1,41

Диспетчер

1,27

Старші: виконавець робіт (начальник дільниці), майстер

1,82

Майстер, механік

1,69

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку:

 

I класу

1,15 - 1,24

II класу

1,14 - 1,15

Оператор електронно-обчислювальних машин (старший)

1,31 - 1,41

Оператор електронно-обчислювальних машин

1,27 - 1,31

Оператор обчислювальних машин

 

I категорії

1,27

II категорії

1,24

Фотограф

1,15 - 1,31

Вихователь дитячого оздоровчого центру

1,49 - 1,76

Вожатий дитячого оздоровчого центру

1,42 - 1,49

 

 

Додаток 12
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників установ і організацій освіти

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 4 даного додатка.

2. В таблиці 2:

____________
* Спеціалістам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), місячні посадові оклади установлюються в розмірі 1,78 - 1,89 мінімального місячного окладу.

** Місячний посадовий оклад установлюється за результатами атестації згідно з кваліфікаційними вимогами.

Таблиця 1 додатка 12
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців учбово-курсових комбінатів (центрів) та інших учбових закладів з професійного навчання робітників на виробництві і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

Число учнів, чол.

 

Директор

до 300

3,15

від 301 до 800

3,32

більше 800

3,53

Завідувач відділення

 

2,73

Завідувач виробничої практики

 

2,38

Завідувач учбово-виробничої майстерні, учбово-методичного кабінету, лабораторії

 

2,73

Начальник пункту учбового

 

2,70 - 2,34

Майстер виробничого навчання

 

2,38 - 2,89

 

Таблиця 2 додатка 12
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, педагогічних працівників дитячих дошкільних установ та учбово-курсових комбінатів і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Вихователі-методисти, викладачі, вихователі, вчителі-логопеди, вчителі дефектологи, практичні психологи, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вища або середня спеціальна):*

 

спеціаліст вищої категорії

2,89

спеціаліст 1 категорії

2,73

спеціаліст 2 категорії

2,50

спеціаліст

2,19 - 2,36**

Помічник вихователя

1,42 - 1,49**

Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вища або середня спеціальна)*

 

спеціаліст вищої категорії

2,50

спеціаліст 1 категорії

2,36

спеціаліст 2 категорії

2,20

спеціаліст

1,89 - 2,06**

 

Таблиця 3 додатка 12
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників дитячих дошкільних установ і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Кількість дітей в установі

 

до 60

2,77 - 3,39

від 61 до 120

2,82 - 3,45

від 121 до 180

2,87 - 3,51

від 181 до 240

2,91 - 3,56

 

Примітка:

1. Завідувачам дитячих дошкільних установ, які не мають вищої освіти, посадові оклади установлюються на 10 гривень нижче посадових окладів, передбачених для працівників з вищою освітою.

2. Завідувачам дитячими дошкільними установами з кількістю дітей понад 240 посадові оклади збільшуються на 10 гривень за кожні 60 дітей.

Таблиця 4 додатка 12
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів фахівців, технічних службовців установ і організацій освіти і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Провідні фахівці

2,23

Фахівці:

 

1 категорії

2,12

2 категорії

1,95

без категорії

1,81

Техніки всіх спеціальностей:

 

1 категорії

1,47

2 категорії

1,41

без категорії

1,27

Майстер, контрольний майстер, механік, виконавець робіт

1,69

Завідувач господарства, шеф-кухар

1,59

Завідувачі: гуртожитку, архіву, складу; касир, друкарка I категорії, адміністратор, інспектор, комендант

1,31

Секретар-друкарка

1,27 - 1,31

Друкарка II категорії, експедитор з перевезення вантажів

1,26

Агент з постачання, експедитор, кастелянка

1,15

Оператор електронно-обчислювальних машин (старший)

1,32 - 1,41

Оператор електронно-обчислювальних машин

1,27 - 1,31

Оператор обчислювальних машин:

 

I категорії

1,27

II категорії

1,24

Кіномеханік:

 

1 категорії

1,41 - 1,47

2 категорії

1,31 - 1,41

3 категорії

1,24 - 1,31

Оператор пульта керування кіноустановки:

 

1 категорії

1,14 - 1,15

2 категорії

1,09 - 1,12

 

 

Додаток 13
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників установ і організацій культури

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. Посадові оклади завідувачів атракціонів установлюються з урахуванням посадових окладів по групах технічної складності атракціонів:

I групи - 1,82 мінімального місячного окладу

II групи - 1,69 мінімального місячного окладу

III групи - 1,59 мінімального місячного окладу

3. Група технічної складності атракціонів визначається в установленому порядку.

4. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи установлюються на 10 відсотків нижче окладів, передбачених для аналогічних працівників установ IV групи.

5. Посадові оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій з видів мистецтва і народної творчості, самодіяльних колективів, що мають назву "народний", "зразковий", лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 1 додатка 13
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників установ і організацій культури і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах установ, організацій

I

II

III

IV

Директор (завідувач)

2,78

2,57

2,43

2,23

Керівник художній

2,57

2,43

2,23

2,12

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент, інженер

2,43

2,23

2,12

1,95

Головний адміністратор

1,95

1,82

1,69

1,59

Завідувач: філіалу, молодіжного центру

2,43

2,23

2,12

1,95

Начальники (завідувачі) відділів з головних видів діяльності

2,12

1,95

1,82

1,69

Начальники (завідувачі) секторів з головних видів діяльності, об'єктів дозвілля

1,95

1,95

1,82

1,82

Начальники (завідувачі) інших відділів, художньо-оформлювальної майстерні, майстерні виробничої, лабораторії

1,82

1,82

1,69

1,69

Завідувачі іншими секторами

1,69

1,59

1,47

1,31

 

Таблиця 2 додатка 13
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів професіоналів, фахівців, технічних службовців установ і організацій культури і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Провідний науковий співробітник

2,12

Старший науковий співробітник

1,95

Науковий співробітник

1,82

Молодший науковий співробітник

1,69

Бібліотекарі, бібліографи, методисти бібліотек, художники:

 

провідні

1,95 - 2,12

I категорії

1,69 - 1,82

II категорії

1,47 - 1,59

Бібліотекар

1,41

Методисти: клубних установ, центрів культури та дозвілля, парків культури та відпочинку:

 

провідні

1,95 - 2,12

I категорії

1,69 - 1,82

II категорії

1,47 - 1,59

Інструктор

1,59 - 1,69

Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, завідувач художньої частини, керівники студій з видів мистецтва та народної творчості, самодіяльних колективів

1,69 - 1,82

Керівники гуртків, музичної частини дискотеки

1,47 - 1,59

Керівники самодіяльних об'єднань, клубів за інтересами

1,59 - 1,69

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек, організатор екскурсій:

 

I категорії

1,59

II категорії

1,47

Режисер, художники-постановники, завідувачі художньої частини, лектор, екскурсовод, гід-перекладач:

 

I категорії

2,03 - 2,57

II категорії

1,76 - 2,03

Керівник самодіяльного об'єднання (клубу за інтересами):

 

I категорії

2,03 - 2,30

II категорії

1,76 - 2,03

Організатори подорожей (екскурсій), керівники туристських груп:

 

I категорії

1,76 - 2,03

II категорії

1,49 - 1,76

Акомпаніатори, концертмейстери:

 

I категорії

1,59

II категорії

1,47

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента,

 

балетмейстера; читець

1,28 - 1,31

Майстер

1,89 - 2,43

Адміністратор старший

1,47 - 1,57

Адміністратор

1,31 - 1,41

Касир квитковий, касир квитковий старший

1,24 - 1,27

Касир квитковий:

 

I категорії

1,15 - 1,24

II категорії

1,09 - 1,14

Контролер квитковий старший

1,24 - 1,27

Контролер квитковий:

 

I категорії

1,15 - 1,24

II категорії

1,09 - 1,14

Кіномеханік:

 

I категорії

1,41 - 1,47

II категорії

1,31 - 1,41

III категорії

1,24 - 1,31

Фотограф

1,15 - 1,31

Завідувач костюмерної

1,76 - 2,17

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку:

 

I категорії

1,15 - 1,24

II категорії

1,14 - 1,15

 

Таблиця 3 додатка 13
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, спеціалістів і редакційного персоналу редакцій газет державних підприємств, об'єднань (холдингових компаній) та багатотиражних газет підприємств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Редактор, відповідальний секретар газети державного підприємства, виробничого об'єднання (компанії)

3,38 - 4,73

Редактор богатотиражної газети підприємства

2,84 - 4,19

Кореспондент

2,11 - 3,18

Фотокореспондент

2,11 - 3,18

Коректор (коригування текстів)

1,89 - 2,43

Завідувач відділу

2,35 - 3,46

Фахівці редакційного персоналу:

 

I категорії

2,16 - 3,11

II категорії

1,89 - 2,77

Фахівці редакційного персоналу

1,49 - 2,64

 

 

Додаток 14
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників установ і організацій фізичної культури і спорту

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. В посадових окладах інструкторів-методистів врахована оплата за учбово-викладацьку роботу, яку вони проводять протягом семигодинного робочого дня за 40-годинного робочого тижня.

Таблиця 1 додатка 14
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників фізкультурно-спортивних споруд і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах організацій

I

II

III

IV

V

Генеральний директор (директор, начальник)

2,78

2,65

2,49

2,28

1,69 - 1,82

Головний інженер

2,65

2,49

2,28

2,16

-

Головний енергетик, механік, технолог

2,23 - 2,43

2,12 - 2,23

-

-

-

Начальники відділів і структурних підрозділів

2,23 - 2,43

2,12 - 2,23

1,95 - 2,12

1,82 - 2,12

-

 

Таблиця 2 додатка 14
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів інструкторів-методистів фізкультурно-спортивних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

З альпінізму, технічних і військово-прикладних видів спорту

інші

Інструктор-методист, який:

 

 

- закінчив вищий учбовий заклад I і II рівня акредитації (середнього спеціального закладу)

1,89

1,78 - 1,89

- закінчив вищий учбовий заклад III і IV рівня акредитації має:

2,07

1,89 - 2,07

другу кваліфікаційну категорію

2,19

2,09 - 2,19

першу кваліфікаційну категорію

2,36

2,19 - 2,36

вищу кваліфікаційну категорію

2,50

-

 

Таблиця 3 додатка 14
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців установ, організацій фізичної культури і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Провідні інженери, провідні фахівці

2,16

Фахівці:

 

I категорії

2,12

II категорії

1,95

без категорії

1,81

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

1,47

II категорії

1,41

Техніки, лаборант

1,27

Завідувачі:

 

- центрального складу, господарством, квитковими касами, пунктом прокату, виробництвом (шеф-кухар);

1,59

- машбюро, копіювально-множувального бюро, архіву, експедиції, складу, пральні, клубу, канцелярії, фотолабораторії;

1,24 - 1,41

- кінного двору, фототеки, камери схову

1,41

Старші: інспектор, інструктор, касир, адміністратор, архіваріус, стенографістка I категорії, диспетчер

1,41

Інші службовці: касир, стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I і II категорії, адміністратор, інспектор, інструктор, експедитор з перевезення вантажу, комендант, диктор, оператор диспетчерської служби, секретар-друкарка, діловод, агент з постачання, експедитор, секретар, кресляр, копіювальник, нарядник, таксувальник, черговий по залу (спортивному, більярдному), архіваріус, обліковець, калькулятор, рахівник, табельник

1,24 - 1,31

 

 

Додаток 15
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників підприємств торгівлі та громадського харчування

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 5 даного додатка.

2. Коефіцієнти співвідношень для оплати праці робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, ремонті обладнання, верстатних роботах і на роботах в спеціалізованих цехах (дільницях), передбачені у відповідних таблицях додатка 8 до Умов оплати праці.

3. Завідувачам виробництва (шеф-кухарям), начальникам кондитерських цехів (дільниць) і їхнім заступникам, кухарям і кондитерам підприємств громадського харчування, яким у визначеному порядку присвоєне звання "Майстер-кухар" або "Майстер-кондитер", посадові оклади підвищуються на 20 відсотків, а майстрам (старшим майстрам) плодоовочевих підприємств, яким присвоєно звання "Майстер зберігання II класу" і "Майстер зберігання I класу", посадові оклади підвищуються відповідно на 10 і 20 відсотків.

Таблиця 1 додатка 15
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів продавців, контролерів-касирів, контролерів, касирів торгового залу і комірників підприємств торгівлі та громадського харчування і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування професій

При продажу наступних товарів

технічно складних товарів і букіністичної книги

картоплі, овочів, м'яса, риби

книг

продовольчих, хіміко-
москатних, будівельних та господарських товарів

інших товарів

Продавець, контролер-касир, контролер, касир торговельного залу:

 

 

 

 

 

I категорії

1,89 - 2,30

1,89 - 2,23

1,82 - 2,16

1,76 - 2,09

1,62 - 1,96

II категорії

1,76 - 2,09

1,62 - 2,03

1,62 - 1,96

1,55 - 1,89

1,49 - 1,76

III категорії

1,62 - 1,89

1,55 - 1,82

1,49 - 1,76

1,42 - 1,69

1,28 - 1,55

 

Примітка:

Місячні оклади комірників установлюються в розмірі 1,35 - 1,76 мінімального місячного окладу, а старших комірників - 1,49 - 2,03 мінімального місячного окладу.

Таблиця 2 додатка 15
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників підприємств торгівлі та громадського харчування і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Кухарі та інші виробничі робітники підприємств торгівлі та громадського харчування

1,099

1,099 - 1,236

1,144 - 1,369

1,216 - 1,486

1,396 - 1,748

1,622 - 2,045

 

Примітка:

Годинні тарифні ставки кухарів і інших виробничих робітників підприємств громадського харчування і їхніх структурних одиниць і підрозділів націночних категорій "люкс", "вища" і "перша" підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 3 додатка 15
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників торговельних організацій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах організацій

I

II

III

IV

V

VI

Начальник

4,05 - 4,73

3,78 - 4,46

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,84 - 3,38

Головні: інженер, товарознавець, економіст, технолог (кулінар)

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Головний бухгалтер

2,84 - 4,05

2,64 - 3,78

2,36 - 3,65

2,30 - 3,38

2,16 - 3,24

2,03 - 3,04

Начальник торгово-виробничих і функціональних відділів

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

-

-

-

-

 

Таблиця 4 додатка 15
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників і фахівців підприємств оптової торгівлі та баз торговельних підприємств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах організацій

I

II

III

IV

V

VI

Директор бази

3,38 - 4,73

3,11 - 4,46

2,84 - 4,05

2,70 - 3,78

2,64 - 3,65

2,36 - 3,38

Начальники: відділів, централізованої бухгалтерії, бюро, лабораторій

2,30 - 3,24

2,03 - 2,97

1,89 - 2,84

-

-

-

Диспетчер

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

Завідувачі: складу (секції), овоче- і фруктосховищем:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

II групи

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

III групи

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

Начальник цеху компресорного

2,16 - 3,11

2,03 - 2,97

1,89 - 2,97

-

-

-

Майстер дільниці:

 

 

 

 

 

 

I групи

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

-

-

II групи

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

-

III групи

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

 

Таблиця 5 додатка 15
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників і фахівців підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

VI

VII

Директор (завідувач)

3,11 - 4,46

2,84 - 4,05

2,70 - 3,78

2,50 - 3,51

2,39 - 3,38

2,16 - 3,11

2,03 - 2,97

Завідувач виробництва (шеф-кухар)

2,70 - 3,78

2,50 - 3,51

2,36 - 3,38

2,30 - 3,24

2,16 - 3,11

2,03 - 2,97

1,89 - 2,84

Старші: адміністратор торговельного залу (метрдотель), майстер виробничого навчання, диспетчер

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

-

-

-

Адміністратор торговельного залу (метрдотель), майстер виробничого навчання, диспетчер

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

1,49 - 2,16

Начальник цеху, завідувач товарного комплексу (відділу):

 

 

 

 

 

 

 

I групи

2,30 - 3,24

2,30 - 3,24

2,30 - 3,24

-

-

-

-

II групи

2,16 - 3,11

2,16 - 3,11

2,16 - 3,11

2,16 - 3,11

-

-

-

III групи

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

-

-

Завідувач секції товарної (пункту з приймання склотари, відділу з приймання речей на комісію, відділу замовлень)

 

 

 

 

 

 

 

I групи

2,16 - 3,11

2,16 - 3,11

2,16 - 3,11

-

-

-

-

II групи

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

-

-

III групи

1,89 - 2,84

1,89 - 2,84

1,89 - 2,84

1,89 - 2,84

1,89 - 2,84

1,89 - 2,84

-

Завідувач складу:

 

 

 

 

 

 

 

I групи

2,03 - 2,97

2,03 - 2,97

-

-

-

-

-

II групи

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

1,82 - 2,70

-

-

III групи

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

1,62 - 2,43

 

 

Додаток 16
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників електроенергетичної промисловості

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 4 даного додатка.

2. Посадові оклади помічників майстрів установлюються на 10 - 30 відсотків нижче від посадового окладу відповідного майстра.

Таблиця 1 додатка 16
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних тарифних ставок електроенергетичних об'єднань, підприємств і організацій, зайнятих на експлуатації обладнання і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

VII

Теплові електростанції, електричні та теплові мережі, виробничі лабораторії енергосистем

1,35

1,49

1,62

1,80

2,10

2,40

2,60

 

Таблиця 2 додатка 16
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників теплових електростанцій і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор, начальник

5,81

5,54

5,27

4,32 - 5,00

3,92 - 4,73

Головний інженер

5,54

5,27

5,00

4,05 - 4,73

3,65 - 4,46

Начальники відділів: виробничо-технічного, охорони праці

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,78

2,84 - 3,65

Начальник відділу з підготовки та проведення ремонту

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

-

-

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання, капітального будівництва

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,38

2,70 - 3,38

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,24

2,70 - 3,11

2,57 - 2,97

2,43 - 2,84

2,43 - 2,84

Начальники цехів: котлотурбінного, електричного, централізованого ремонту обладнання

3,78 - 4,46

3,65 - 4,32

3,51 - 4,19

2,97 - 3,78

2,84 - 3,65

Начальники цехів: котельного, турбінного

3,65 - 4,32

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,70 - 3,51

2,70 - 3,38

Начальники цехів: паливо-транспортного, теплової автоматики та вимірювань

3,51 - 4,19

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

2,70 - 3,51

2,70 - 3,38

Начальник цеху хімічного

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальник цеху гідротехнічного

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

-

Начальник цеху ремонтно-будівельного

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальник цеху паливоподачі (при спалюванні твердого палива)

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

-

-

-

Начальник зміни електропідстації

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,84 - 3,38

2,70 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальники зміни цехів: котлотурбінного (газотурбінного), електричного

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,56 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальник зміни цеху теплової автоматики та вимірювання

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,56 - 3,11

-

-

Начальник зміни цеху хімічного

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Начальники зміни цехів: пилоприготування (з розмелювання палива), паливоподачі

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

Начальник цеху пилоприготування (з розмелювання палива)

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

-

Начальники зміни цехів: котельного, турбінного

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,30 - 2,84

2,16 - 2,84

Начальник зміни цеху паливно-транспортного

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,30 - 2,84

2,16 - 2,84

Начальник лабораторії з контролю виробництва

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Майстер старший виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Майстер виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

II групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

III групи

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

 

Примітка: 1. Посадовий оклад начальнику цеху, що створюється на електростанції, з ремонту обладнання ремонтного підприємства установлюється в розмірі, передбаченому для начальника цеху централізованого ремонту даної електростанції, а старшому майстру і майстру цього підприємства, які здійснюють ремонт і налагодження обладнання безпосередньо на електростанції, в розмірах, передбачених для старшого майстра і майстра виробничої дільниці.

2. Посадовий оклад начальнику електростанції з сумарною приведеною паропродуктивністю від 130 до 500 т/год. установлюється в розмірі 3,38 - 3,92 мінімального місячного окладу, а з сумарною приведеною паропродуктивністю нижче 130 т/год. - на рівні окладу старшого майстра виробничої дільниці. Посадові оклади іншим працівникам установлюються стосовно до посад, передбачених для електростанцій V групи.

Таблиця 3 додатка 16
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств електричних, теплових мереж і сітьових підприємств засобів диспетчерського та технологічного управління і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор, начальник управління

5,14

4,73

4,32

3,92

3,51

Головний інженер

4,83

4,46

4,05

3,78

3,38

Начальники відділів: виробничо-технічного, охорони праці, виробничої служби, начальники служб: підстанцій, електричних мереж

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальники інспекції підприємств теплової мережі, начальники відділів: комерційного, обліку електроенергії, юридичного

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання, капітального будівництва

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Начальники відділів: диспетчерського, енергонагляду, збуту (маркетингу), кадрів

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Начальник відділу адміністративно-господарського

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Начальник, головний інженер району:

 

 

 

 

 

I групи

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

3,11 - 3,65

-

II групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

III групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

Диспетчер району, електропідстанції:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

II групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

-

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій):

 

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

-

II групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

III групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Начальник котельні:

 

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

III групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Начальник цеху з ремонту обладнання

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Начальник лабораторії високовольтної

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

Начальник лабораторії з контролю виробництва

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

Начальники дільниць: абонентської, транспорту

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер старший виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Майстер виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

 

Примітка:

Посадові оклади директорам, головним інженерам підприємств, показники яких нижче передбачених для підприємств V групи, установлюються в розмірі 2,70 - 3,24 мінімального місячного окладу.

Іншим працівникам посадові оклади установлюються в розмірах, передбачених для працівників підприємств V групи.

Таблиця 4 додатка 16
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців енергетичних, виробничо-експлуатаційних управлінь комунального господарства і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах управлінь

 
 

I

II

 

Керуючий, головний інженер управління

4,46

4,05

 

Начальник виробничо-технічного відділу

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Начальники виробничих служб: диспетчерської, перспективного розвитку

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальники: електроінспекції, енерголабораторії

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

 

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

 

Майстер виробничої дільниці, виробничої лабораторії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

 

 

 

Додаток 17
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників комунального господарства та побутового обслуговування населення

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 4 даного додатка.

Таблиця 1 додатка 17
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, які зайняті експлуатацією та обслуговуванням самостійних побутових котелень, і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Для відрядників

1,216

1,324

1,468

1,640

1,865

2,171

Для почасовиків

1,126

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

 

Таблиця 2 додатка 17
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників побутового обслуговування населення і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди (групи кваліфікацій)

I

II

III

IV

V

VI

Ремонт і виготовлення взуття, швейних виробів, хімічна чистка, оброблення білизни, картонажних і палітурних робіт, інших видів послуг виробничого характеру:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,144

1,225

1,369

1,523

1,748

2,045

для почасовиків

1,099

1,144

1,270

1,441

1,640

1,910

 

Таблиця 3 додатка 17
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників управлінь, підприємств і організацій комунальних котелень і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор, начальник управління

4,19

3,92

3,65

3,38

3,11

Головний інженер

3,93

3,68

3,43

3,17

2,92

Головний механік

3,35 - 3,52

3,13 - 3,29

2,92 - 3,07

2,70 - 2,84

2,43 - 2,61

Заступник директора (начальника управління) з загальних питань, з економіки

2,91 - 3,78

2,74 - 3,51

2,57 - 3,28

2,36 - 3,04

2,16 - 2,77

Начальники відділів: виробничо-технічного, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації, експлуатації внутрішньодомового обладнання, охорони праці

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

-

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

-

-

Начальник відділу абонентського

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

-

-

Начальник (майстер) дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

-

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

-

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

IV групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Диспетчер

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

 

Примітка:

Посадові оклади директорам котелень, показники яких складають не менше 70 відсотків, передбачених для V групи, установлюються в розмірі 2,97 мінімального місячного окладу.

Іншим працівникам посадові оклади установлюються стосовно до посад, передбачених для працівників V групи. При більш низьких обсягах робіт самостійні комунальні котельні не створюються.

Таблиця 4 додатка 17
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, фахівців управлінь, підприємств і організацій водопровідно-каналізаційного господарства і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах управлінь, підприємств і організацій

I

II

III

IV

V

VI

Директор, начальник

4,73

4,46

4,19

3,92

3,65

3,38

Головний інженер

4,46

4,19

3,92

3,65

3,38

3,11

Начальники служб: водопровідного, каналізаційного господарства

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальники відділів: виробничого, головного механіка; начальник диспетчерської служби

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

Начальник лабораторії

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

Начальники відділів: планово-виробничого, матеріально-технічного постачання

-

-

-

-

-

2,43 - 2,97

Начальник відділу абонентського, інспекції водних ресурсів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

Начальники відділів: спеціального, охорони праці

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

-

-

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

-

-

-

Начальники: очисних споруд, цеху, району:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

-

-

-

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

-

-

III групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

IV групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Начальник станції насосної, начальник (майстер) дільниці (зміни):

 

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Диспетчер

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

 

 

Додаток 18
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників міського електричного транспорту

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. Оплата праці робітників, які виконують роботи з ремонту і реконструкції трамвайних колій, проводиться відповідно до коефіцієнтів співвідношень, установлених для робітників, які зайняті на будівництві та на ремонтно-будівельних роботах.

3. Водіям тролейбусів виплачується щомісячна надбавка за класність у відсотках від установленої тарифної ставки за відпрацьований на посаді водія час в наступних розмірах: I класу - 25 відсотків і II класу - 10 відсотків.

Таблиця 1 додатка 18
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок водіїв і кондукторів міського електричного транспорту і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

2,369

 

Габаритна довжина моторного вагона (в метрах)

Загальні при роботі

на одному вагоні по системі

багатьох одиниць з причепами

1. Тролейбуси:

 

 

 

- вантажні, учбові, спеціальні

 

1,586

1,973

- пасажирські

до 10,9

1,748

2,171

від 11 до 12

1,910

більше 12

2,117

-

2. Кондуктори:

 

 

 

I класу

 

 

1,270

II класу

 

 

1,189

 

Таблиця 2 додатка 18
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, фахівців депо міського електричного транспорту і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Начальник депо підприємства

2,97 - 3,51

Майстер, диспетчер

1,89 - 2,43

 

 

Додаток 19
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників охорони підприємств

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

2. Посадові оклади заступників начальників загону, команди (частини) установлюються на 10 - 15 відсотків нижче посадових окладів відповідних начальників.

3. Керівники підприємств за погодженням з профспілковими організаціями можуть установлювати надбавки рядовому складу охорони: старшому та I класу до 24 відсотків, II класу та охороннику - до 12 відсотків посадового окладу.

Таблиця 1 додатка 19
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників охорони підприємств і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Спорядження, ремонт і технічне обслуговування засобів автоматики та зв'язку, засобів сигналізації та іншого обладнання

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,973

 

Таблиця 2 додатка 19
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, технічних службовців, робітників воєнізованої охорони підприємства і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах

I

II

III

Начальник загону

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Головний бухгалтер: загону, кущової (об'єднаної) бухгалтерії

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

2,30 - 2,84

Начальник команди (частини), оперативний черговий, помічник начальника загону з матеріально-технічного постачання

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

Начальник команди (частини) у складі загону

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

Інструктори з організації служби загону:

 

 

 

I класу

1,89 - 2,16

1,89 - 2,16

1,89 - 2,16

II класу

1,76 - 2,03

1,76 - 2,03

1,76 - 2,03

Начальники: групи (караулу), бюро перепусток; командир відділення, майстер (збройовий), диспетчер

1,89 - 2,16

1,89 - 2,16

1,89 - 2,16

Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті:

 

 

 

I класу

1,76 - 2,03

1,76 - 2,03

1,76 - 2,03

II класу

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

Стрілець:

 

 

 

I класу

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

II класу

1,35 - 1,62

1,35 - 1,62

1,35 - 1,62

 

Таблиця 3 додатка 19
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів (окладів) робітників, працівників сторожової охорони і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

 

Начальник підрозділу охорони об'єкта

1,89 - 2,43

Начальник охорони дільниці

1,76 - 2,30

Начальник бюро перепусток, черговий пульта керування

1,62 - 1,89

Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті:

 

I класу

1,49 - 1,76

II класу

1,35 - 1,62

Охоронник

1,08 - 1,62

 

 

Додаток 20
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників об'єднань сільського господарства

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 3 даного додатка.

Таблиця 1 додатка 20
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників сільськогосподарських об'єднань, підприємств і організацій і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Трактористи-машиністи:

 

 

 

 

 

 

I групи

1,225

1,342

1,486

1,667

1,910

2,234

II групи

1,369

1,486

1,640

1,838

2,117

2,441

III групи

1,514

1,640

1,820

2,045

2,333

2,730

На ручних роботах в тваринництві

1,261

1,369

1,514

1,712

1,964

2,270

На ручних роботах в рослинництві, а також зайнятих на ремонтних роботах і верстатних роботах

1,144

1,225

1,369

1,550

1,775

2,072

Робітники, зайняті на верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах, ремонті інструменту і технологічного оснащення

1,261

1,369

1,514

1,685

1,937

2,243

 

Таблиця 2 додатка 20
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців об'єднань і підприємств сільського господарства і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

VI

1. Управління, об'єднання, підприємства

Директор

5,27

5,00

4,73

4,46

4,19

3,92

Заступник директора з господарської частини

2,43 - 2,97

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

-

-

Головні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженер, економіст; начальники відділів: виробничого, планово-економічного, охорони праці

3,92 - 4,46

3,65 - 4,19

3,38 - 3,92

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

Головний енергетик

3,78 - 4,32

3,51 - 4,05

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

-

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, диспетчер, агролісомеліоратор

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

-

Завідувач майстерні ремонтно-механічної:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

III групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Завідувач двору машинного:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Начальник відділу кадрів

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

-

-

-

Начальник штабу ЦО

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

-

-

-

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор, диспетчер:

 

 

 

 

 

 

I категорії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II категорії

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор, диспетчер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний:

 

 

 

 

 

 

I категорії

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

II категорії

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

2. Відділення, ферми, сільськогосподарські дільниці, цехи, контрольно-випробувальні станції з свинарства

Керуючий, начальник

3,38 - 4,05

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

-

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер:

 

 

 

 

 

 

I категорії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II категорії

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний:

 

 

 

 

 

 

I категорії

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

II категорії

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний

1,48 - 1,76

1,48 - 1,76

1,48 - 1,76

1,48 - 1,76

1,48 - 1,76

1,48 - 1,76

 

Таблиця 3 додатка 20
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підсобних сільських господарств і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

VI

1. Управління господарством

Директор

4,46

4,05

3,78

3,51

3,38

3,24

Головні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженер, економіст

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Головний енергетик

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, агролісомеліоратор

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

-

Завідувач майстерні ремонтно-механічної:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

0,97 - 3,51

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

III групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Завідувач двору машинного:

 

 

 

 

 

 

I групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

II групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

III групи

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

2,30 - 2,84

Заступник директора з господарської частини

2,30 - 2,84

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

1,89 - 2,43

-

-

Начальник відділу кадрів

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

-

-

Начальник штабу ЦО

2,16 - 2,70

2,03 - 2,57

-

-

-

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор, диспетчер:

 

 

 

 

 

 

I категорії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II категорії

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор, диспетчер:

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний:

 

 

 

 

 

 

I категорії

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

II категорії

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний:

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

2. Відділення ферми, сільськогосподарські дільниці, цехи

Керуючий, начальник

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

-

-

-

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер:

 

 

 

 

 

 

I категорії

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

II категорії

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

-

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний:

 

 

 

 

 

 

I категорії

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

-

II категорії

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

1,62 - 1,89

-

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

1,49 - 1,76

-

 

Примітка:

1. В підсобних сільських господарствах, де обсяг реалізації продукції однієї з основних галузей (рослинництво, тваринництво) складає менше 30 % загального обсягу реалізації сільськогосподарської продукції, посадовий оклад головному спеціалісту (агроному, зоотехніку, лікарю ветеринарному) цієї галузі установлюється на 2 - 3 групи нижче відповідної групи підприємства.

2. За наявності посади начальника відділу відповідна посада головного спеціаліста не вводиться.

 

Додаток 21
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників підприємств і об'єднань з видобування та перероблення торфу

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 5 даного додатка.

2. Розподіл областей по групах оплати праці машиністів торф'яних машин, трактористів, які зайняті видобутком торфу та болотно-підготовчими роботами:

I група - АР Крим (крім гірських і передгірських районів), Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська і Херсонська.

II група - Вінницька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька (крім гірських і передгірських районів), лісостепові райони Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.

III група - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, гірські та передгірські райони АР Крим, Львівська і Чернівецька, поліські райони Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.

Таблиця 1 додатка 21
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, які зайняті на роботах з видобування та перероблення торфу, і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Машиністи машин для видобування й перероблення фрезерного (кускового) торфу, трактористи, які зайняті видобуванням торфу та на болотнопідготовчих роботах:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

 

 

 

 

 

 

I групи

1,270

1,396

1,523

1,721

1,973

2,315

II групи

1,423

1,550

1,712

1,910

2,207

2,541

III групи

1,586

1,712

1,874

2,117

2,432

2,820

для почасовиків

 

 

 

 

 

 

I групи

1,189

1,297

1,441

1,595

1,838

2,135

II групи

1,324

1,441

1,595

1,793

2,045

2,369

III групи

1,468

1,595

1,748

1,973

2,270

2,631

Робітники, зайняті на брикетуванні торфу

1,468

1,595

1,748

1,973

2,270

2,631

Робітники, зайняті переробленням торфу, та інші робітники

1,324

1,441

1,595

1,793

2,045

2,369

 

Таблиця 2 додатка 21
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців підприємств з видобування та перероблення торфу і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

Директор

4,73

4,46

4,05

3,78

Головний інженер

4,46

4,05

3,78

3,51

Головні: механік, енергетик, технолог, гідротехнік, економіст

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

Начальники відділів: виробничого, технічного (виробничо-технічного), охорони праці

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальник конструкторського відділу

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальник відділу технологічного транспорту

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці, заробітної плати і планування, фінансового

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник матеріально-технічного постачання

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник відділу капітального будівництва

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

-

-

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції)

2,57 - 3,11

2,43 - 2,97

-

-

Начальник відділу кадрів

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

-

-

Начальник господарського відділу

1,76 - 2,30

1,76 - 2,30

-

-

Диспетчер

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

-

Начальник виробничої дільниці, цеху:

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

II групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

III групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Майстер старший, майстер контрольний виробничої дільниці, цеху:

 

 

 

 

I групи

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

Майстер, майстер контрольний виробничої дільниці, цеху:

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

III групи

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

1,89 - 2,43

Механік старший

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

2,57 - 3,11

Механік

2,43 - 2,70

2,43 - 2,70

2,43 - 2,70

2,43 - 2,70

 

Таблиця 3 додатка 21
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників і фахівців об'єднань з видобування торфу і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах об'єднань

I

II

Генеральний директор

5,14

4,73

Головний інженер

4,73

4,46

Головні: механік, енергетик, технолог, гідротехнік, економіст

3,38 - 3,92

3,24 - 3,78

Начальники відділів: виробничого, технічного (виробничо-технічного), технічного розвитку, охорони праці

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальник відділу конструкторського

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник відділу технологічного транспорту

3,24 - 3,78

3,11 - 3,65

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальники відділів: контрольно-ревізійного, виробничо-диспетчерського

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник відділу капітального будівництва, формування інвестицій та риночних відносин

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції)

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальник відділу кадрів

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

Начальник господарського відділу

1,89 - 2,43

1,76 - 2,30

Начальник центральної бази матеріально-технічного забезпечення

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

Диспетчер

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

 

 

Додаток 22
до Умов оплати праці

 

Умови оплати праці працівників промисловості будівельних матеріалів, виробництва м'якої покрівлі та деревообробної промисловості

1. Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установлюються відповідно до таблиць 1 - 2 даного додатка.

2. На підприємствах I - III групи, які мають замість цехів виробництва, які випускають закінчену продукцію, посадові оклади начальникам цих виробництв установлюються на 10 - 15 відсотків нижче посадового окладу головного інженера підприємства, а заступникам начальників виробництва - на рівні окладів головних спеціалістів підприємства.

Таблиця 1 додатка 22
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок для робітників підприємств промисловості будівельних матеріалів, виробництва м'якої покрівлі та деревообробної промисловості і мінімальної годинної тарифної ставки, передбаченої пунктом 9.4.1

 

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Підприємства з видобування і перероблення нерудних будівельних матеріалів:

 

 

 

 

 

 

- на підземних роботах (в тому числі на гірничо-капітальних) діючих та тих, що будуються, підприємствах

1,865

2,036

2,243

2,532

2,883

3,342

- на відкритих гірничих роботах та роботах на поверхні діючих та тих, що будуються, шахт, розрізів, кар'єрів, рудників, на переробленні нерудних матеріалів

1,514

1,640

1,820

2,045

2,333

2,730

Підприємства інших галузей промисловості будівельних матеріалів, з виробництва м'якої покрівлі та деревообробної промисловості:

 

 

 

 

 

 

для відрядників

1,171

1,270

1,423

1,586

1,820

2,117

для почасовиків

1,099

1,189

1,324

1,486

1,685

1,973

 

Таблиця 2 додатка 22
до Умов оплати праці

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників і фахівців підприємств з виробництва залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій, підприємств з видобування та перероблення нерудних будівельних матеріалів з виробництва м'якої покрівлі та деревообробної промисловості, і мінімального місячного окладу, передбаченого пунктом 9.4.1

Найменування посад

По групах підприємств

I

II

III

IV

V

Директор

4,73

4,46

4,05

3,78

3,51

Головний інженер

4,46

4,05

3,78

3,51

3,24

Головні: механік, маркшейдер, геолог, енергетик, теплотехнік, технолог, конструктор, метеоролог

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Головний економіст

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

-

-

-

Начальники відділів: виробничого, технічного, виробничо-технічного, охорони праці

3,11 - 3,65

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

Начальник виробництва

-

-

-

2,70 - 3,24

2,57 - 3,11

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового

2,97 - 3,51

2,89 - 3,38

2,70 - 3,24

-

-

Начальники відділів: капітального будівництва, матеріально-технічного постачання

2,97 - 3,51

2,84 - 3,38

2,70 - 3,24

-

-

Начальник відділу кадрів

2,97 - 3,51

2,70 - 3,24

2,56 - 3,11

-

-

Начальники основних виробничих цехів:

 

 

 

 

 

I групи

2,97 - 3,51

2,97 - 3,51

-

-

-

II групи

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

2,84 - 3,38

-

-

III групи

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

2,70 - 3,24

-

-

Начальники інших цехів:

 

 

 

 

 

I групи

2,56 - 3,11

2,56 - 3,11

-

-

-

II групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

-

III групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

-

Механіки і енергетики цехів:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

-

-

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

-

III групи

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

-

-

Начальники зміни, дільниці, майстер старший дільниці:

 

 

 

 

 

I групи

2,43 - 2,97

2,43 - 2,97

-

-

-

II групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

-

Майстер, майстер контрольний дільниці, цеху:

 

 

 

 

 

I групи

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

2,16 - 2,70

-

II групи

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

2,03 - 2,57

III групи

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

1,76 - 2,16

 

 

Додаток 23
до Умов оплати праці

 

Порядок
застосування для робітників на підземних роботах у діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах з шкідливими і важкими, особливо шкідливими і важкими умовами праці підвищених годинних тарифних ставок

1. Холдингові компанії, акціонерні товариства, виробничі об'єднання, шахти, підприємства й організації за узгодженням з відповідним комітетом профспілки, керуючись переліком робіт, при виконанні яких праця робітників, зайнятих у діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах, оплачується за тарифними ставками для робіт з шкідливими і важкими, особливо шкідливими і важкими умовами праці, на основі квартальної виробничої програми затверджують поіменні переліки (окремо для кожної групи тарифних ставок) очисних, підготовчих і гірничо-капітальних забоїв, а також робочих місць зі шкідливими і важкими умовами праці, для робітників яких застосовуються годинні тарифні ставки на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці (по групах ставок).

2. Годинні тарифні ставки на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці застосовуються також при визначенні оплати за роботу в нічний та вечірній час, за час простою не з вини робітника, за роботу у святкові і неробочі дні, при розрахунку місячної тарифної ставки для виплати винагороди за вислугу років за ті зміни, коли робітники працювали в очисних, підготовчих і гірничо-капітальних забоях, на робочих місцях.

3. До часу, відпрацьованого в указаних забоях, на робочих місцях і в розрізах з шкідливими і важкими умовами праці, зараховуються лише ті дні, у які робітник фактично був зайнятий у цих умовах не менше половини робочого дня.

4. Місячна тарифна ставка для підрахунку суми винагороди за вислугу років визначається пропорційно часу, відпрацьованому відповідно в звичайних умовах і в забоях і на робочих місцях з шкідливими і важкими умовами праці.

5. Оплата за період навчання робітників провадиться за годинними тарифними ставками, передбаченими для робіт з звичайними умовами праці.

6. За годинними тарифними ставками на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці оплачується праця робітників, зайнятих на підземних роботах у діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах, таких професій:

- гірничомонтажники підземні;

- гірники очисного забою;

- машиністи гірничих виїмкових машин;

- забійники на відбійних молотках;

- прохідники;

- електрослюсарі підземні;

- майстри-підривники;

- машиністи підземних установок, зайняті на обслуговуванні конвеєрів у печах, просіках, у підготовчих і гірничо-капітальних забоях, на навантажувальних пунктах;

- машиністи бурових установок, що виконують роботи безпосередньо в зазначених вище забоях.

Перелік
робіт, при виконанні яких праця робітників, зайнятих у діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах, оплачується за тарифними ставками для робіт зі шкідливими і важкими, з особливо шкідливими і важкими умовами праці

Підземні роботи на діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах:

А. За першою групою тарифних ставок оплачуються роботи, виконувані:

1. В очисних забоях на пластах:

а) небезпечних з раптових викидів вугілля і газу або гірничих ударів;

б) виймальною товщиною 0,8 метра і менше;

в) з кутом падіння 35 і більше градусів;

г) з температурою вміщуваних порід +30 градусів і вище;

д) з суфлярним виділенням метану.

2. У забоях підготовчих і гірничо-капітальних виробок:

а) проведених по пластах, небезпечних з раптових викидів вугілля, породи і газу або гірничих ударів;

б) проведених широким ходом по пласту товщиною 0,8 метра і менше;

в) з кутом падіння 35 і більше градусів;

г) з температурою вміщуваних порід +30 і вище градусів;

д) з суфлярним виділенням метану.

3. У забоях при проходженні вертикальних і похилих (з кутом падіння 35 і більше градусів) стовбурів.

Б. За другою групою тарифних ставок оплачуються роботи, виконувані:

1. В очисних забоях на пластах, небезпечних з раптових викидів вугілля і газу або гірничих ударів:

а) з температурою вміщуваних порід +30 і вище градусів;

б) виймальною товщиною 0,8 метра і менше при виділенні води.

2. У забоях підготовчих і гірничо-капітальних виробок, проведених по пластах, небезпечних з раптових викидів вугілля, породи і газу або гірничих ударів:

а) з температурою вміщуваних порід +30 і вище градусів;

б) товщиною 0,8 метра і менше (широким ходом) при виділенні води.

 

Додаток 24
до Умов оплати праці

 

ПОЛОЖЕННЯ
про установлення доплат і надбавок до тарифних ставок (окладів), посадових окладів працівників підприємств вугільної промисловості

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:

 

За суміщення професій (посад) - постійне виконання працівником разом з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором (кваліфікаційною картою, посадовою інструкцією), додаткової, конкретно обумовленої роботи відсутнього працівника, передбаченого в плані.

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт - постійне виконання працівником разом з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового, конкретно обгрунтованого обсягу робіт по одній і тій же професії (посаді), коли загальна чисельність по відповідній професії (посаді) зменшується в порівнянні з плановою, передбаченою на роботі.

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної (планової) чисельності працівників.

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника - тимчасове виконання працівником разом з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, конкретно обумовлених обов'язків іншого робітника, тимчасово відсутнього (але не менше п'яти робочих днів) в зв'язку з хворобою і з інших причин, коли згідно з діючим законодавством за ним зберігається робоче місце (посада).
Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх керівників їх штатним заступникам не проводяться.

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці. Перелік робіт, на яких провадиться доплата за шкідливі і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови праці, визначається на підприємствах галузі за результатами атестації робочих місць.

За роботу у важких і шкідливих умовах праці від 4 до 12 відсотків, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу). Конкретні розміри доплат за роботу в шкідливих і важких умовах праці визначаються на основі атестації робочих місць або спеціальних інструментальних вимірів рівнів факторів виробничого середовища за шкалою, передбаченою Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків, затверджених постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 3 жовтня 1986 р. N 387/22-78.

За інтенсивність праці робітників установлюються робітникам високопродуктивних бригад, зайнятих в очисних і підготовчих забоях, які виконують планові завдання та перевиконують галузеві нормативи з обсягів виробництва і продуктивності праці (прикладаються).

До 12 відсотків тарифної ставки.

Робітникам підприємств машинобудування, які працюють на конвеєрах, потокових і автоматичних лініях.

Загальна сума доплат за умови і інтенсивність праці не повинна перевищувати 24 відсотка тарифної ставки.

За роботу у вечірній час з 18 до 22 години.

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

За роботу в нічний час.

Від 35 до 40 відсотків годинної тарифної ставки, окладу (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час. Конкретний розмір доплат за роботу в нічний час установлюється колективним договором.

На період освоєння нових збільшених норм трудових витрат (не більше 3-х місяців).

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, тарифних ставок - до 10 відсотків.

За ненормований робочий день водіям легкових автомобілів.

До 25 % тарифної ставки за фактично відпрацьований час в межах календарного фонду робочого часу.

За непривабливість праці (типовий перелік прикладається).

До 12 % встановленої тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час.

За вчений ступінь:

 

- доктора наук

25 % посадового окладу

- кандидата наук.

15 % посадового окладу

доплата проводиться, якщо працівник зайнятий на роботах, профіль яких відповідає присвоєному ступеню.

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи).

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді:

до 10 чол. - 7 % тарифної ставки (окладу);

від 11 до 25 чоловік - 10 % тарифної ставки (окладу);

від 26 до 50 чоловік - 15 % тарифної ставки (окладу);

більше 50 чол. - 20 % тарифної ставки (окладу).

Ланковим бригад, якщо чисельність ланки перевищує 5 чол., встановлюється доплата в розмірі до 50 % відповідно до оплати бригадиру.

Доплата робітникам, зайнятим обслуговуванням і ремонтом стовбурів при виділенні води більше 10 м3 на годину.

Сума доплати - 10 % присвоєної тарифної ставки робітника за фактично відпрацьований час в цих умовах.

Доплати за нормативний час пересування в шахті до початку зміни від стовбура до робочого місця і назад після закінчення зміни проводиться з розрахунку 3,234 мінімальних годинних тарифних ставок.

 

Доплата за наставництво.

В розмірах відповідно до Положення про наставництво.

НАДБАВКИ:

 

За високу професійну майстерність.

Диференційовані надбавки до тарифних ставок:

для робітників III розряду - 12 відсотків

для робітників IV розряду - 16 відсотків

для робітників V розряду - 20 відсотків

для робітників VI розряду - 24 відсотки.

За високі досягнення в праці.

До 50 відсотків посадового окладу.

За виконання особливо важливої роботи на термін її виконання.

До 50 відсотків посадового окладу.

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам кранів автомобільних, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу.

Водіям 2 класу - 10 %, 1 класу - 25 % встановленої тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час водієм.

 

Типовий перелік
непривабливих робіт, при виконанні яких робітникам можуть установлюватися доплати до 12 % тарифної ставки

1. Навантаження вугілля і гранульованого вугільного порошку в залізничні вагони.

2. Роботи на вугільних складах з переміщенням вугілля бульдозерами.

3. Обслуговування котлів з ручним завантажуванням палива.

4. Вибирання породи та вугілля вручну.

5. Обслуговування брикетного преса з паровим двигуном.

6. Заправляння тепловозів паливними та мастильними матеріалами при відсутності дистанційного керування.

7. Вивезення нечистот, прибирання туалетів громадського користування.

8. Готування антисептиків, просочування матеріалів антисептиками, оброблення транспортних засобів КОСом або ніогрином.

9. Миття локомотивів і вагонів (немеханізоване).

10. Теплове промивання і безвогневе заправлення паровозів.

11. Очищення колосників, грат, балок і піддувайл паровозів від шлаку і попелу, прибирання шлаку і попелу з колій і шлакових конів.

12. Керування стрілочними переводами вручну.

13. Виробництво тюбінгового кріплення з вуглепласту.

14. Сланцювання галерей поверхневого комплексу.

15. Зачищування та підготовка залізничних вагонів для завантажування вугіллям.

Таблиця 1 додатка 24
до Умов оплати праці

Галузеві нормативи
з обсягів виробництва і продуктивності праці для встановлення доплат за інтенсивність праці робітників високопродуктивних бригад, що зайняті в очисних забоях

1. Для забоїв, обладнаних механізованими комплексами

Тип комплексу

Тип комбайна

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

1МКД80

1К101У

до 0,9

620

8,2

0,91 - 1,10

670

9,0

1,11 - 1,20

710

9,5

1,21 і більше

750

10,0

К103

до 1,10

800

10,0

1,11 - 1,20

900

11,3

1,21 і більше

1100

13,8

УКД200-250

до 1,10

900

11,5

1,11 і більше

1150

14,5

1МКД90

1К101У, 1К103, УКД200, 1К101У, 1ГШ68, РКУ10

до 1,10

770

11,3

1,11 - 1,30

850

16,0

1,31 і більше

1200

19,0

2МКД90

1К101У

1,00 - 1,09

700

11,0

1,10 - 1,19

800

13,8

1,20 - 1,29

900

16,0

1,30 і більше

1040

20,0

2К-52, УКД200-250

до 1,30

830

14,0

1,31 - 1,49

890

15,0

1,50 - 1,69

980

16,4

1,70 і більше

1120

18,4

2МКД90

1ГШ68, 2ГШ68Б, РКУ10, КШ1КГУ

до 1,35

900

15,0

1,36 - 1,55

1000

16,0

1,56 і більше

1200

17,2

3МКД90, "Глинник"

1ГШ68, 2ГШ68Б, РКУ10, РКУ13, КДК500

до 1,60

1200

16,5

1,61 - 1,80

1400

19,0

1,81 і більше

1600

22,0

КМК98

1К101У, УКД200-250

до 1,00

590

8,8

1,01 - 1,30

750

10,7

1,31 і більше

850

11,7

МДМ

1К101УД, РКУ10, КШ1КГУ
УКД200-250, 2ГШ68Б

до 1,10

870

15,2

1,11 - 1,30

1000

16,0

1,31 і більше

1200

19,0

КМТ-1.5, 1КМТ, 1МКДД, 2МКДД, КМК500, 2МДТ, "Фазос"

КШ1КГУ, 2ГШ68Б
1К101У, РКУ13

до 1,20

900

11,5

1,21 - 1,50

1120

15,4

1,51 і більше

1350

16,0

КМ-88, 2КМ-87УМН

1К101У

до 1,10

650

9,0

1,11 і більше

760

10,1

2К52

до 1,30

840

11,5

1,31 - 1,49

900

12,0

1,50 і більше

1000

12,5

1ГШ68, РКУ10

до 1,30

900

15,6

1,31 - 1,49

1000

16,2

1,50 і більше

1150

17,0

 

2. Для забоїв, обладнаних струговими установками з механізованим кріпленням

Тип стругової установки

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

УСТ-2М, УСТК, УСТ-4

до 0,90

530

9,2

0,91 - 1,00

580

10,0

1,01 і більше

640

11,0

 

3. Для забоїв, обладнаних струговими установками з індивідуальним кріпленням

Тип стругової установки

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

УСТ-4, УСТ-2М

до 0,80

400

7,1

0,81 - 0,90

450

8,0

0,91 і більше

500

9,0

 

4. Для забоїв, обладнаних вузькозахватними комбайнами з кріпленням "Супутник"

Тип комбайна

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

1К101У, УКД-200-250

до 0,90

415

6,0

0,91 - 1,00

445

6,3

1,01 - 1,20

480

6,6

1,21 і більше

510

7,1

 

5. Для забоїв, обладнаних вузькозахватними комбайнами з індивідуальним кріпленням (крім кріплення "Супутник")

Тип комбайна

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

УКД-200-250, 1К-101У

до 0,9

280

4,6

0,91 - 1,00

290

4,8

1,01 - 1,20

310

5,2

більше 1.21

330

5,5

 

6. Для забоїв, обладнаних широкозахватними комбайнами з індивідуальним кріпленням

Тип комбайна

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

"Кіровець", КЦТГ

до 0,90

200

4,8

0,91 і більше

220

5,0

 

7. Для забоїв, обладнаних щитовими агрегатами і комплексами на крутих і крутопохилих пластах

Тип комплексу

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

1АНЩ, АНЩ, 2АНЩ, 1АЩМГ

до 1,10

205

9,6

1,11 - 1,30

220

10,0

1,31 - 1,60

270

10,8

1,61 - 2,00

335

12,3

2,01 і більше

375

13,1

 

8. Для забоїв, обладнаних комбайнами типу "Темп 1М", "Універсал 90", "Пошук 2Р"

Виймальна потужність пласта, м

Навантаження на забій, т/доб.

Продуктивність праці, т/вихід

до 0,60

175

5,0

0,61 - 0,8

220

5,8

0,81 і більше

250

6,4

 

9. Для забоїв з вийманням вугілля відбійними молотками

Максимальна потужність пласта

Навантаження на забій, т/доб.

до 0,6

160

0,61 - 0,75

200

0,76 - 0,9

250

0,91 - 1,05

290

1,06 - 1,20

340

1,21 - 1,35

380

1,36 і більше

450

 

Примітки до таблиці 1:

1. Галузеві тимчасові нормативи навантаження на очисні забої, продуктивності праці розраховані для видобування вугілля. При вийманні антрациту нормативи збільшуються на 25 %.

2. Вказані галузеві нормативи установлені на добовий режим роботи забоїв з видобування вугілля протягом 3 змін тривалістю 6 годин. За інших режимів роботи з видобування табличні значення нормативів навантаження коригуються пропорційно зміні тривалості роботи.

3. При визначенні табличних значень нормативів навантажень на забій і продуктивності праці в лавах, де технологією передбачена присічка бічних порід, виймальна товщина пласта приймається разом з величиною присічки згідно з технологічним паспортом.

4. Добове навантаження на очисний забій і продуктивність праці робітників на вихід визначається виходячи з місячного обсягу видобутку вугілля і кількості виходів робітників основних професій на очисних роботах (машиністів гірничих виїмкових машин і гірників очисного забою).

5. Технічний директор державного підприємства (об'єднання) може дозволяти застосування до галузевих нормативів поправочних коефіцієнтів за наявності несправжньої покрівлі або виділення води в зоні забою, не менше 0,8, якщо це передбачено технологічним паспортом.

За одночасного впливу двох факторів установлюється загальний поправочний коефіцієнт не менше 0,7.

6. При вийманні вугілля в лаві двома комбайнами різних типів нормативи навантаження і продуктивності праці встановлюються для комбайна з меншою продуктивністю.

Таблиця 2 додатка 24
до Умов оплати праці

Галузеві нормативи з обсягів виробництва і продуктивності праці для встановлення доплат за інтенсивність праці робітникам високопродуктивних бригад, зайнятим в підготовчих забоях

2.1. По виробках, що проводяться комбайнами

Найменування виробок

Типи комбайнів і переріз гірничих виробок

легкого типу

важкого типу

При перерізі виробок в світлі, м2

до 8,0

8,1 - 10,0

Понад 10,0

до 10,0

10,1 - 12,0

12,1 - 14,0

понад 14,0

Горизонтальні і ті, що проводяться знизу вгору, похилі виробки:

 

 

 

 

 

 

 

швидкість проведення по вугіллю і породі з коефіцієнтом міцності до 2, м/міс.

330

290

260

-

-

-

-

продуктивність праці, м/вихід

0,53

0,47

0,40

-

-

-

-

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід, м/міс.

280

250

220

210

200

180

160

продуктивність праці, м/вихід

0,49

0,44

0,38

0,32

0,30

0,26

0,23

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід, м/міс.

260

230

200

190

175

160

145

продуктивність праці, м/вихід

0,32

0,30

0,29

0,26

0,23

0,20

0,17

Похилі виробки, що проводяться згори вниз:

 

 

 

 

 

 

 

швидкість проведення по вугіллю і породі з коефіцієнтом міцності до 2, м/міс.

280

250

220

-

-

-

-

продуктивність праці, м/вихід

0,45

0,42

0,38

-

-

-

-

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід, м/міс.

260

230

200

190

175

160

145

продуктивність праці, м/вихід

0,42

0,38

0,35

0,29

0,25

0,22

0,20

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід, м/міс.

220

200

175

170

155

140

130

продуктивність праці, м/вихід

0,29

0,24

0,21

0,18

0,16

0,14

0,13

 

2.2. По виробках, що проводяться буровибуховим способом з механізованим вантаженням

Найменування виробок

Швидкість проведення виробок (м/міс. )

За перерізу в світлі, м2

до 8,0

8,1 - 10,0

10,1 - 12,0

12,1 - 14,0

понад 14,0

Горизонтальні і ті, що проводяться знизу вгору, похилі виробки:

 

 

 

 

 

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід

155

140

135

120

115

продуктивність праці, м/вихід

0,31

0,26

0,23

0,20

0,17

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід

130

120

105

100

95

продуктивність праці, м/вихід

0,23

0,21

0,18

0,16

0,15

швидкість проведення виробок по породі

100

95

90

80

75

продуктивність праці, м/вихід

0,17

0,15

0,14

0,13

0,12

швидкість проведення квершлагів

90

80

75

70

60

продуктивність праці, м/вихід

0,25

0,21

0,18

0,16

0,14

Похилі виробки, що проводяться згори вниз:

 

 

 

 

 

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід

140

130

120

115

100

продуктивність праці, м/вихід

0,29

0,26

0,23

0,21

0,18

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід

115

105

95

85

80

продуктивність праці, м/вихід

0,25

0,22

0,20

0,17

0,16

швидкість проведення виробок по породі

90

80

75

70

60

продуктивність праці, м/вихід

0,15

0,13

0,10

0,08

0,07

 

2.3. По виробках, що проводяться буровибуховим способом без механізованого вантаження

Найменування виробок

Швидкість проведення виробок (м/міс. )

При перерізі виробок в світлі, м2

до 6,0

6,1 - 8,0

8,1 - 10,0

10,1 - 12,0

12,1 - 14,0

понад 14,0

Горизонтальні і ті, що проводяться знизу вгору, похилі виробки:

 

 

 

 

 

 

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід

130

115

110

100

95

90

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід

100

95

90

80

75

70

по породі

90

80

75

70

60

55

Похилі виробки, що проводяться згори вниз:

 

 

 

 

 

 

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою до 50 % порід

110

100

95

90

80

75

швидкість проведення змішаним забоєм з присічкою більше 50 % порід

95

90

80

75

70

60

по породі

75

70

60

55

50

45

 

Примітка до таблиці 2

1. Технічний директор державного підприємства (об'єднання) може дозволяти застосування до галузевих нормативів поправочних коефіцієнтів:

по виробках, що проводяться з виконанням спеціальних заходів з запобігання раптових викидів; при підвищеній густоті кріплення (2 і більше рам на 1 п. м.); проведенні виробок комбайнами легкого типу з присічкою бічних порід з коефіцієнтом міцності більше 4; проведенні виробок буровибуховим способом в забоях, небезпечних і особливо небезпечних з метану, по породі та змішаних забоях з коефіцієнтом міцності порід 7 і більше; при проведенні похилих виробок комбайнами і буровибуховим способом з механізованим вантаженням при нахилі 10 і більше градусів; за виймання вугілля відбійними молотками в забоях, де заборонені вибухові роботи по вугіллю; за роздільного механізованого виймання і транспортування вугілля і породи; при виділенні води з підошви або при значному капанні води на робітника.

За одночасної дії декількох факторів загальний поправочний коефіцієнт повинен бути не менше 0,8.

2. Продуктивність праці робітника на вихід для встановлення доплат за високу інтенсивність праці визначається, виходячи з передбаченого планом місячного обсягу проведення гірничих виробок і кількості виходів робітників основних професій (машиністів гірничих виїмкових машин, прохідників).

3. Для всіх способів проходження гірничих виробок і засобів механізації галузеві нормативи з обсягу виробництва встановлені на добовий режим роботи забою чотирма змінами тривалістю по 6 годин. По конкретних забоях з іншим режимом роботи табличні значення нормативів обсягу виробництва коригуються.

4. Величина галузевих нормативів з обсягу виробництва і продуктивності праці для прохідницьких бригад, що зайняті послідовним проведенням двох і більше підготовчих виробок протягом місяця, визначається виходячи з планових обсягів і продуктивності праці по кожному забою і їхньої питомої ваги (з трудомісткості) в загальному обсязі проходження гірничих виробок, встановленому бригаді на місяць, що планується.

 

Додаток 25
до Умов оплати праці

 

ПОЛОЖЕННЯ
з організації оплати праці на підприємствах вугільної промисловості

Загальні положення

На підприємствах вугільної промисловості оплата праці працівників і витрати на заробітну плату провадяться відповідно до Законів України "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди", Кодексу законів про працю України (КЗпП України), законодавчих актів, а також відповідно до цієї Галузевої угоди.

Системи і форми оплати праці

Застосовуються дві основні системи оплати праці працівників:

а) відрядна система, за якою розмір одержуваної заробітної плати визначається в залежності від фактично виробленої продукції;

б) почасова система, за якою розмір одержуваної заробітної плати визначається в залежності від кількості відпрацьованого часу: годин, днів, місяців.

Відрядна система оплати праці

Відрядна оплата праці провадиться за виконану роботу за відрядними розцінками, встановленими для даного виду робіт.

Відрядну оплату праці працівників варто застосовувати в тих випадках, коли є можливість точного обліку виконаних обсягів робіт. Види робіт, на яких може застосовуватися відрядна оплата праці, визначаються керівником підприємства за узгодженням з комітетом (комітетами) профспілки.

При відрядній системі заробітна плата працівника цілком залежить від результатів його праці, оскільки при цій системі не існує гарантії обов'язкового одержання працівником якогось твердого мінімуму заробітної плати (крім випадків невиконання норм виробітку (часу) з причин, що не залежать від працівника, оплата за які провадиться у відповідності до статті 111 КЗпП України).

При прямій відрядній формі оплати праці обсяги робіт як у межах норм, так і понад ними оплачуються за незмінними відрядними розцінками в залежності від кількості і якості виконаних робіт.

Пряма відрядна оплата праці базується на відрядній розцінці, розмір якої установлюється відповідно до норм часу або виробітку і тарифної ставки відповідного розряду робіт.

При виконанні відрядних робіт працівнику доводиться виконувати різні роботи і виконувати різноманітні операції, для яких розцінки встановлюються з урахуванням різних розрядів.

У тих випадках, коли працівник за умовами виробництва виконує роботи різних розрядів, оплата його праці здійснюється відповідно до розрядів виконуваної роботи, оскільки відрядна розцінка визначається розрядом роботи, а не розрядом працівника, що її виконує.

Якщо робітникам-відрядникам з виробничих причин доводиться виконувати окремі ненормовані роботи, то оплата за виконання цих робіт повинна провадиться за годинною тарифною ставкою. Кількість часу, необхідного для виконання цих робіт, установлюється керівником робіт (майстром), заноситься в наряд-путівку, книгу нарядів або інший документ, установлений керівником підприємства, і не враховується при підрахунку рівня виконання норм виробітку.

У залежності від організації виробництва використовуються такі форми відрядної оплати праці: індивідуальна, бригадна і акордна.

Індивідуально-відрядна форма оплати праці застосовується, коли підлягають вимірюванню результати роботи кожного робітника.

Бригадно-відрядна форма оплати праці застосовується, коли за умовами виробничого процесу робота виконується бригадою працівників або коли результат роботи кожного працівника не доцільно визначати окремо.

Бригадно-відрядну форму оплати праці на шахтах доцільно застосовувати на очисних і підготовчих роботах; роботах з монтажу і демонтажу гірничо-шахтного устаткування; ремонту, відновлення, погашення гірничих виробок; чищення водозбірників і зумпфів; збирання та переробки металобрухту.

При бригадно-відрядній оплаті праці, як правило, норми виробітку і відрядні розцінки встановлюються загальні для всієї бригади, але при необхідності може встановлюватися розцінка для кожного працівника окремо.

При бригадній оплаті праці для розподілу колективного заробітку можуть застосовуватися коефіцієнти: КТВ (трудового внеску) при визначенні оплати по змінах (ланках) і КТУ (трудової участі) для оплати окремих робітників у змінах (ланках). Порядок застосування КТВ і КТУ визначається керівником підприємства за узгодженням з профкомом.

Основна заробітна плата може визначатися щодня, наприкінці тижня, місяця або після завершення робіт.

Рекомендується визначати основну зарплату щодня для працівників, яким застосовується відрядна оплата праці. Порядок і відповідальність за організацію щоденного обліку основної зарплати встановлює керівник підприємства.

Обсяги робіт, необхідність виконання яких виникла протягом зміни, і кількість витраченого часу на їхнє виконання, а також час простоїв, у тому числі і не з вини працівника, заноситься керівником робіт (майстром) в наряд-путівку або в інший документ, установлений керівником підприємства, з указанням часу, необхідного для їхнього виконання, і затверджується посадовою особою, що приймає звіт від майстра після завершення зміни.

Час простоїв з вини працівника визначається керівником робіт (майстром) щозміни і не оплачується. Час простоїв не з вини працівника оплачується у відповідності до статті 113 КЗпП України і не враховується при підрахунку рівня виконання норм виробітку.

Роботи з ліквідації аварій, що виникли протягом зміни внаслідок допущеного робітником браку в роботі через порушення технології, правил техніки безпеки тощо, оплаті не підлягають.

Керівник робіт на підставі затвердженого положення про оплату праці робить розрахунок заробітної плати працівників у залежності від виконаних обсягів робіт. Результати цих розрахунків доводяться до відома працівників. При нарахуванні заробітної плати необхідно дотримуватися чинного положення про приймання і бракування робіт.

Акордною формою оплати праці передбачається, що розмір заробітної плати робітників установлюється діючими нормами і відрядними розцінками на весь заданий обсяг робіт в цілому.

Почасова система оплати праці

При почасовій оплаті денний або місячний заробіток робітника визначається виходячи з кількості годин, відпрацьованих ним протягом дня або місяця. Керівником робіт (майстром) щодня фіксується час роботи кожного робітника, час простоїв як з його так і не з його вини.

Почасова система оплати праці застосовується: а) на роботах, де за їхнім характером неможливо нормувати працю робітника, тобто коли робота не може бути визначена в кількості одиниць продукції, обсягу робіт за одиницю часу; б) на виробництвах з дорогим, унікальним устаткуванням, що потребує особливо дбайливого ставлення; в) коли необхідно забезпечити підвищену обережність при виконанні робіт, незважаючи на витрачений час.

Система преміювання

Почасова і відрядна системи заробітної плати застосовуються як самостійно так і разом з системами преміювання, за яких працівники понад основний заробіток одержують додаткову заробітну плату за досягнення визначених, заздалегідь установлених показників: норм праці, нормованих завдань, якості продукції та ін.

Конкретні показники, умови і розміри преміювання працівників передбачаються Положенням про преміювання підприємства, розробленим на основі Положення про преміювання працівників вугільної промисловості.

Регулювання фондів оплати праці

Умови регулювання фондів оплати праці на підприємствах передбачаються колективними договорами згідно з Умовами росту фондів оплати праці на підприємствах вугільної промисловості відповідно до галузевої Угоди.

Нормування праці

Нормування праці працівників на підприємствах здійснюється відповідно до Положення з організації нормування праці на підприємствах і в організаціях вугільної промисловості.

Розрахунок норм трудових витрат провадиться відповідно до переліку норм праці, обов'язкових для застосування на підприємствах вугільної промисловості.

 

Додаток 26
до Умов оплати праці

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості

Дане Положення має за свою мету посилення стимулювання високопродуктивної праці і забезпечення єдиного підходу до організації преміювання працівників галузі.

1. Загальні положення

1.1. На підставі даного Положення розробляються узгоджені з профспілками положення про преміювання працівників підприємств. При цьому, питання, не регламентовані даним Положенням, включаючи встановлення додаткових показників і умов преміювання, вирішуються підприємствами самостійно.

1.2. При розробці Положень з преміювання проектовані розміри премій повинні бути пов'язані з коштами, передбаченими в плані або додатково одержуваними в результаті перевиконання плану або поліпшення показників роботи.

1.3. Підставою для нарахування премії є дані статистичної і бухгалтерської звітності, оперативного обліку і лабораторного контролю, маркшейдерських замірювань і актів приймання виконаних робіт.

1.4. При визначенні показників преміювання до обліку приймаються показники обсягів робіт (продукції), виконані (вироблені) відповідно до технічних умов, чинних стандартів, а для шахт - також відповідно до "Інструкції з обліку обсягів видобутку рядового вугілля та готової вугільної продукції на шахтах, розрізах і збагачувальних (брикетних) фабриках Мінвуглепрому України".

При нарахуванні премії забраковані обсяги робіт і продукції не враховуються.

При визначенні показників обсягів видобутку рядового вугілля по шахтах до обліку приймається все видобуте вугілля, включаючи побічний видобуток, незалежно від того, у які зміни і з яких забоїв він видобутий.

1.5. Премії працівникам нараховуються на заробіток за відрядними розцінками або тарифними ставками (окладами) за фактично відпрацьований час, включаючи роботу у вихідні, святкові і неробочі дні і надурочний час (за одинарними відрядними розцінками, тарифними ставками, окладами), доплати і надбавки до тарифної ставки (окладу): за суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання особливо важливої роботи на термін її виконання, за керівництво бригадою (ланкою), виконання роботи тимчасово відсутнього працівника, роботу з важкими і шкідливими умовами праці, роботу за графіком з поділом дня на частини з перервами між ними не менше 2 годин, за ненормований робочий день водіям автомобілів, за роботу в вечірній та нічний час, високу професійну майстерність, класність, високі досягнення в праці, вчений ступінь, за виконання непривабливих робіт та доплати робітникам, зайнятим обслуговуванням та ремонтом в стовбурі, при виділенні води більше 10 м3 на годину.

1.6. Преміювання трудящих провадиться, як правило, за результатами роботи за місяць.

1.7. Працівникам, що допустили виробничі упущення, премія не нараховується або розмір її зменшується у тому періоді, за який нараховується премія.

1.8. Премії, нараховані працівникам відповідно до цього положення, відносяться на витрати виробництва і виплачуються за рахунок собівартості.

1.9. Це положення, а також положення про преміювання працівників підприємств і об'єднань не поширюються на перших керівників (генеральних директорів, директорів, голів правлінь) підприємств і об'єднань, а також інших працівників, показники, умови і розміри преміювання яких визначаються у контрактах.

1.10. Крім преміювання за основні результати господарської діяльності колективними договорами підприємств може передбачатися преміювання за впровадження нової техніки, виконання особливо важливих виробничих завдань, виконання додаткових завдань з видобування вугілля, проведення гірничих виробок, покращення якості вугілля, раціональне використання трудових ресурсів, економію матеріальних ресурсів, виконання показників охорони праці, усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Преміювання робітників

2.1. Показники й умови преміювання:

При встановленні показників і умов преміювання робітників повинні враховуватися завдання, що поставлені перед відповідним структурним підрозділом підприємства, організаційно-технічні умови виконуваних робіт, їхній безпосередній вплив на кінцеві результати роботи підприємства, можливості контролю, обліку й об'єктивної оцінки результатів робіт, поставлені до них особливі вимоги.

2.1.1. Преміювання робітників, зайнятих на основних процесах виробництва, здійснюється за результатами виконуваних робіт. Робітники, зайняті на очисних і підготовчих роботах шахт, видобувних, розкривних, відвальних роботах розрізів, гірничопрохідницьких роботах шахтобудівельних підприємств преміюються за виконання встановлених обсягів виробництва з урахуванням навантаження на забій (екскаватор) або швидкості проведення гірничих виробок і при умові обов'язкового виконання показників якості видобутого вугілля (робіт). Робітники, зайняті в забоях з бригадно-індивідуальною організацією праці (забійники на відбійних молотках і ін.) преміюються, крім того, за показником продуктивності праці (рівня виконання норм виробітку).

Показники продуктивності праці також застосовуються при преміюванні робітників, зайнятих в інших очисних і підготовчих забоях.

2.1.2. На роботах, технологічно й організаційно пов'язаних безпосередньо з основним виробництвом (шахтовому, кар'єрному транспорті, підйомі, відкочуванні, переробці рядового вугілля на поверхні шахт і розрізів і т. п.) преміювання робітників провадиться в залежності від рівня виконання плану виробництва по обслуговуваних основних дільницях або підприємству в цілому при умові обов'язкового виконання показників якості вугілля (робіт).

2.1.3. На роботах, технологічно й організаційно не пов'язаних безпосередньо з основним виробництвом, кінцеві результати яких плануються, враховуються й оцінюються відокремлено від результатів інших робіт (монтаж, демонтаж комплексів устаткування; ремонт, відновлення, погашення гірничих виробок великої довжини; чищення водозбірників і зумпфів; збирання і переробка металобрухту; ремонт, реставрація металевого кріплення; навантаження вугілля в залізничні вагони і т. п.), робітники можуть преміюватися за виконання робіт у встановлений термін, скорочення термінів виконання робіт (при фіксованому їхньому обсязі), за виконання, перевиконання встановленого обсягу робіт або виробничих (нормованих) завдань. Преміювання повинно здійснюватися з урахуванням якості виконаних робіт, що оцінюється комісією або відповідальною особою з приймання робіт, або визначається заздалегідь обумовленими показниками (наприклад, монтаж устаткування - тривалістю його безаварійної експлуатації, погашення гірничої виробки - повнотою витягання кріплення, рейок, інших матеріалів і т. п.). За відсутності терміновості виконання зазначених робіт преміювання провадиться за результатами роботи підприємства.

2.1.4. Робітники, постійно зайняті технічним і експлуатаційним обслуговуванням об'єктів, технологічно не пов'язаних з основним виробництвом (вентиляторних, водовідливних, компресорних, котельних установок, електропідстанцій, систем водопостачання і зв'язку, лампових, виробничо-побутових помешкань і т. п.), преміюються за забезпечення безаварійного, безперебійного функціонування обслуговуваних об'єктів, якісне виконання робіт з урахуванням дотримання норм обслуговування (нормативів чисельності обслуговуючого персоналу) і з урахуванням виконання плану основного виробництва по підприємству в цілому.

2.1.5. На роботах з забезпечення безпеки праці і на роботах, до яких ставляться особливі вимоги у відношенні безпечного їхнього ведення (установка й обслуговування засобів газового захисту, сейсмопрогноз, здійснення противикидових заходів, вибухові роботи), робітники можуть преміюватися за якісне і своєчасне виконання робіт з урахуванням їхніх обсягів і трудомісткості незалежно від результатів основного виробництва.

2.1.6. Робітники, зайняті на інших роботах, не зазначених у п. п. 2.1.1 - 2.1.5, преміюються за виконання виробничих (нормованих) наряд-завдань за умови виконання плану основного виробництва по дільниці, цеху або підприємству в цілому.

2.2. Розміри премій.

Розміри премій робітникам установлюються з урахуванням значимості відповідних процесів і ланок виробництва в забезпеченні ефективної роботи підприємства, напруженості режимів праці і диференціюються в залежності від рівня показників і виконання умов преміювання:

2.2.1. Розміри премій робітникам, зайнятим на очисних і підготовчих роботах шахт, видобувних, розкривних, відвальних роботах розрізів, гірничопрохідницьких роботах шахтобудівельних підприємств, диференціюються в залежності від рівня досягнутого навантаження на забій (екскаватор) або швидкості проведення підготовчої (гірничо-капітальної) виробки в порівнянні з нормативом і рівня виконання плану (норми) за показниками виробництва, продуктивності праці (виробітку). Норматив навантаження (швидкості проведення) установлюється по кожному забою (екскаватору) на весь період його роботи виходячи з конкретних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов. Встановлені нормативи додаються до положення про преміювання підприємства як його складова частина. Встановлювані по забоях (екскаваторах) нормативи повинні бути не нижче галузевих нормативів, а до розробки останніх - не нижче тимчасових нормативів, розроблюваних і затверджуваних холдинговими компаніями і державними підприємствами (об'єднаннями), а для підприємств, що не входять до складу холдингових компаній і державних підприємств (об'єднань) затверджуваних Міненерговугіллям.

2.2.2. Розміри премій робітникам, зайнятим на всіх інших роботах, диференціюються в залежності від рівня враховуваних показників преміювання або встановлюються однозначними (без диференціації).

2.2.3. Преміювання робітників за рахунок собівартості продукції (робіт) за виконання і перевиконання встановлених обсягів виробництва, а робітників, зайнятих у забоях шахт з бригадно-індивідуальною організацією праці (забійників на відбійних молотках і ін.), по показниках обсягів виробництва і продуктивності праці (рівня виконання норм виробітку) здійснюється з дотриманням наступних максимальних (граничних) розмірів премій у відсотках до заробітку, на який нараховується премія:

Групи робітників по підприємствах, видах виконуваних робіт

Максимальний (граничний) розмір премій за виконання і перевиконання плану обсягів виробництва і продуктивності праці, %

1. Робітники шахт і шахтовуглебудівельних і спецшахтомонтажних підприємств:

 

- на очисних і підготовчих (гірничо-капітальних) роботах

40

- на очисних і підготовчих (гірничо-капітальних) роботах у забоях з навантаженням, швидкістю проведення не нижче 130 % до нормативу

50

- на роботах з безпосереднього обслуговування очисних і гірничо-підготовчих забоїв (майстри-підривники, машиністи електровозів, робітники, зайняті монтажем забійного устаткування й ін.)

30

- на інших підземних роботах

20

- на шахтовій поверхні

15

- інші

10

2. Робітники розрізів і розрізобудівельних підприємств:

 

- на видобувних, розкривних, відвальних роботах і переекскавації гірничої маси

30

- на інших роботах у розрізі

20

- на поверхні розрізу

15

- інші

10

3. Робітники збагачувальних і брикетних фабрик:

 

- у технологічному ланцюзі основного виробництва

15

- інші

10

4. Робітники підприємств вугільної промисловості (крім зайнятих на видобуванні, переробці вугілля й у шахтовому будівництві):

 

- на основних і особо відповідальних роботах

15

- на інших роботах

10

 

Примітка:

По окремих високопродуктивних очисних і підготовчих вибоях за узгодженням з Міненерговугіллям Державними Підприємствами, ВАТ, ПАТ, ДХК і об'єднаннями з видобутку вугілля можуть бути встановлені більш високі розміри премій.

2.2.4. Премії робітникам за рахунок собівартості продукції (робіт) за іншими показниками - за підвищення продуктивності праці (крім премій робітникам в очисних забоях з бригадно-індивідуальною організацією праці), зниження трудомісткості, скорочення термінів виконання робіт, економію електроенергії, матеріалів (скорочення витрат), поліпшення якості продукції, повторне використання матеріальних ресурсів, за дострокове виконання річних виробничих планів і ін. максимальними розмірами не обмежуються і виплачуються в межах загальної економії витрат (зниження собівартості продукції, робіт) по структурному підрозділу (дільниці, цеху, ін.) за умови неперевищення встановленої (планової) собівартості кінцевої продукції по підприємству, відособленого (структурного) підрозділу в цілому.

Премії робітникам за зниження зольності добутого рядового вугілля та відвантаженої товарної вугільної продукції можуть виплачуватися за умови виконання плану видобутку рядового вугілля та реалізації товарної продукції.

Ця премія є додатковою і виплачується за рахунок додаткових коштів, отриманих від реалізації товарної продукції.

3. Преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

3.1. Показники й умови преміювання:

3.1.1. Керівники, професіонали, фахівці і технічні службовці апарату управління підприємств і об'єднань преміюються за виконання і перевиконання плану виробництва (видобутку вугілля, проведення підготовчих або розкривних робіт; гірничо-капітальних робіт; випуску вугільного концентрату або вугільних брикетів, товарної продукції) при умові обов'язкового виконання показників якості відвантаженої вугільної продукції, виконання плану продуктивності праці й інших показників, установлених по службах, відділах апарату.

3.1.2. Керівники дільниць основного виробництва підприємств преміюються за виконання і перевиконання плану виробництва з урахуванням якості виробленої продукції й інших показників.

3.1.3. Керівники, професіонали, фахівці і технічні службовці інших структурних підрозділів підприємств преміюються або за показниками роботи підприємства з урахуванням показників роботи підрозділу або за показниками роботи підрозділу з урахуванням показників роботи підприємства (у залежності від взаємозв'язку виконуваних ними функцій з основним виробництвом). При цьому у всіх випадках необхідно враховувати фактичну продуктивність праці або чисельність трудящих по підрозділу в порівнянні з плановою або нормативною, а також якість вугілля (робіт).

3.2. Розміри премій.

3.2.1. Розміри премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям апарату управління шахт, державних підприємств і об'єднань з видобутку вугілля (ВАТ, ПАТ, ДХК тощо), а також керівникам і спеціалістам виробничих підрозділів шахт, державних підприємств (ВАТ, ПАТ, ДХК тощо), крім зазначених у п. 3.2.2, диференціюються в залежності від рівня виробничих потужностей шахт.

3.2.2. Розміри премій керівникам і спеціалістам дільниць з видобутку вугілля, підготовчих (розкривних) робіт, гірничо-капітальних робіт шахт, розрізів, шахтобудівельних (розрізобудівельних) підприємств диференціюються в залежності від рівня навантаження на забої (екскаватори) або швидкості проведення гірничих виробок у порівнянні з нормативами, зазначеними в п. 2.2.1.

3.2.3. Преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за рахунок собівартості продукції (робіт) за показниками обсягів виробництва здійснюється з дотриманням таких максимальних (граничних) розмірів премій:

Підприємства, структурні підрозділи

Максимальний (граничний) розмір премій за виконання і перевиконання плану обсягів виробництва і продуктивності праці, %

1. Шахти, державні підприємства і об'єднання з видобутку вугілля (ВАТ, ПАТ, ДХК тощо)

 

1.1. Апарат управління і підрозділи, крім дільниць з видобутку вугілля і підготовчих робіт при фактичному рівні освоєння виробничої потужності:

 

- до 50 %

30

- від 50 % до 70 %

35

- від 70 % до 100 %

40

- 100 % і більше

50

1.2. Дільниці з видобування вугілля і підготовчих робіт

50

- у тому числі за наявності більше 50 % забоїв з навантаженням (швидкістю проведення) не нижче 130 % до нормативу

60

2. Розрізи

 

2.1. Апарат управління і підрозділи, крім видобувних і розкривних дільниць

35

2.2. Видобувні і розкривні дільниці

40

3. Шахтобудівельні (розрізобудівельні) підприємства

 

3.1. Апарат управління і підрозділи, крім дільниць гірничо-капітальних робіт

35

3.2. Дільниці гірничо-капітальних робіт

50

4. Збагачувальні і брикетні фабрики, ДХК, ВАТ з збагачення вугілля.

30

5. Підприємства вугільної промисловості (крім підприємств з видобування, переробки вугілля і шахтового будівництва):

 

- на основних і особливо відповідальних роботах

30

- на інших роботах

20

 

Примітка: Керівникам дільниць, шахт, що мають 50 і більше відсотків високопродуктивних забоїв, яким дозволено збільшити розміри премій робітникам, з дозволу Міненерговугілля можуть бути встановлені більш високі розміри премій.

3.2.4. Крім того, може проводиться преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за рахунок собівартості продукції (робіт) за дострокове виконання річних виробничих планів та за іншими показниками (крім показника поліпшення якості продукції) виробництва за рахунок одержуваної економії витрат за умови неперевищення встановленої (планової) собівартості кінцевої продукції по підприємству, відособленого (структурного) підрозділу в цілому. Премія за поліпшення якості продукції може виплачуватися понад установленого рівня преміювання, обумовленого пунктом 3.2.3 даного Положення, при виконанні плану реалізації товарної продукції по Підприємству (Підрозділу), за рахунок додатково отриманих коштів від реалізації продукції (приплат).

 

Додаток 27
до Умов оплати праці

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати працівникам винагороди за вислугу років на підприємствах вугільної промисловості

I. Загальні положення

1. Дане положення розроблене і вводиться з метою зниження текучості кадрів.

2. Винагорода за вислугу років виплачується працівникам підприємств, організацій і установ вугільної промисловості по категоріях працівників у залежності від безперервного стажу роботи в розмірах, передбачених додатком до даного Положення.

3. Винагорода за вислугу років виплачується усім працівникам вугільної промисловості з віднесенням на валові витрати.

4. Колективним договором, укладеним на підприємстві, можуть передбачатися вищі розмірі винагороди, ніж у додатку до даного Положення, з виплатою додаткових сум у межах наявних на ці цілі коштів прибутку, що залишаються в розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів.

5. Перелік професій і посад працівників, пов'язаних з підземними роботами на діючих і тих, що будуються, вугільних шахтах, встановлюється у відповідності зі Списком N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах з шкідливими і особливо шкідливими, важкими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Переліки професій і посад працівників, пов'язаних з підземними роботами на діючих і тих, що будуються і ліквідуються, вугільних шахтах, зайнятих на гірничих роботах у вугільних розрізах, зайнятих у технологічному ланцюжку на кожному підприємстві, розробляються адміністрацією за погодженням з профспілками.

При невиконанні встановлених норм відвідування підземних робіт виплата винагороди за вислугу років працівникам, пов'язаним з підземними роботами, провадиться в розмірах, передбачених пунктом 3 Додатка до даного Положення.

II. Порядок обчислення стажу роботи для визначення розміру винагороди за вислугу років

6. У стаж роботи, що дає право на одержання винагороди за вислугу років, включається час безперервної роботи на підприємствах, в об'єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях і установах вугільної промисловості (видобувних, перероблювальних, шахтовуглебудівельних, вугільного машинобудування, ДВГРС, реструктуризації підприємств галузі, вуглегеології, галузевої науки, інших підприємств виробничої та соціальної інфраструктури галузі), що належать до сфери управління Міненерговугілля та інших підприємств галузі незалежно від форм власності та господарювання.

7. При переведенні на підземні роботи виплата винагороди за вислугу років провадиться виходячи з підземного стажу працівника, але не нижче розміру винагороди, встановленої виходячи з загального стажу роботи.

8. У безперервний стаж роботи, виходячи з якого визначається розмір винагороди за вислугу років, також включається:

8.1. Час дійсної строкової військової служби, якщо працівник по звільненню з військової служби в запас влаштувався на підприємство вугільної промисловості України протягом 3-х місяців, без врахування часу переїзду до місця роботи.

8.2. Час навчання в навчальних закладах гірничим спеціальностям, якщо працівник після їхнього закінчення не пізніше трьох місяців прийнятий на роботу на підприємство вугільної промисловості за гірничою спеціальністю.

8.3. Час навчання на курсах з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з відривом від роботи, якщо працівник до вступу на навчання і після його закінчення був зайнятий на роботах, що дають право на одержання винагороди.

8.4. Час навчання в технічних і професійно-технічних училищах, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професією для виконання робіт, що дають право на одержання винагороди, якщо працівник після закінчення училища не пізніше місяця прийнятий на роботу і працював за відповідною професією.

8.5. Час відрядження за кордон, якщо перед направленням за кордон працівник був зайнятий на роботах, що дають право на одержання винагороди і влаштувався на роботу, що дає це право, протягом 2-х місяців з дня повернення з-за кордону, без врахування часу переїзду до місця роботи.

8.6. Час частково оплачуваної відпустки, наданої працівникові після народження дитини.

8.7. Час роботи жінок на роботах, що не дають права на одержання винагороди у відповідних розмірах, якщо вони були тимчасово переведені на ці роботи в зв'язку з вагітністю або годуванням немовляти і до переведення були зайняті на роботах, що дають право на одержання винагороди у більших розмірах.

8.8. Час роботи на виборних посадах профспілкових організацій галузі, державних органів управління, якщо перед і за цією роботою йшла робота, що дає право на одержання винагороди.

8.9. Час роботи в ДВГРС інших підприємств міністерств та відомств, що обслуговують вугільні підприємства.

9. Стаж роботи, виходячи з якого визначається розмір винагороди за вислугу років, не переривається, але час перерв у цей час не включається у наступних випадках:

9.1. При влаштуванні на роботу протягом місяця після закінчення інвалідності або хвороби, що продовжувалася понад 4 місяці і викликала звільнення, якщо працівник повернувся на старе місце роботи або влаштувався на інше підприємство вугільної промисловості (для працівників ДВГРС - також установи МНС) на роботу, що дає право на одержання винагороди, незалежно від місця роботи в період інвалідності.

9.2. У випадку повернення на роботу, що дає право на одержання винагороди, після переведення за висновком МСЕК, ВТЕК або ЛКК на роботу, що не давала права на одержання винагороди.

9.3. При влаштуванні на роботу, що дає право на винагороду, після звільнення з роботи в зв'язку з ліквідацією підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, якщо перерва в роботі не перевищує трьох місяців, без врахування часу переїзду до місця роботи.

9.4. У випадках, якщо працівник після звільнення з підприємств вугільної промисловості (для працівників ДВГРС - також установи МНС) до влаштування на роботу, що дає право на одержання винагороди, користувався статусом безробітного.

9.5. При влаштуванні на роботу, що дає право на одержання винагороди, після звільнення з роботи за власним бажанням працівника в зв'язку з переїздом одного з подружжя на роботу в іншу місцевість, якщо перерва в роботі не перевищує одного місяця без врахування часу переїзду до нового місця проживання.

9.6. Час роботи на виборних посадах, якщо перед і за цією роботою йшла робота, що дає право на одержання винагороди.

9.7. При поверненні на роботу, що дає право на одержання винагороди, жінок після досягнення дитиною віку, визначеного законодавством, якщо вони перейшли в зв'язку з вагітністю або народженням дитини на роботу, що не дає право на одержання винагороди, або залишили роботу з цих причин.

9.8. При влаштуванні на роботу, що дає право на одержання винагороди, пенсіонерів за віком та по інвалідності (незалежно від кількості випадків влаштування на роботу після виходу на пенсію), що перед звільненням були зайняті на роботах, що дають право на одержання винагороди.

9.9. При переході з одного підприємства вугільної промисловості (для працівників ДВГРС - також установи МНС) на інше за власним бажанням, за рішенням вищої організації, за узгодженням між керівниками підприємств, якщо час перерви не перевищує одного місяця.

9.10. При поверненні на роботу, що дає право на одержання винагороди за вислугу років, члена сім'ї (чоловіка, дружини), що знаходились разом з відрядженим працівником за кордоном, якщо член сім'ї до виїзду за кордон був зайнятий на роботах, що дають право на одержання цієї винагороди, і приступив до роботи протягом двох місяців, без врахування часу переїзду до місця проживання.

10. Особам, що влаштувалися на роботу після лікування в лікувально-трудових профілакторіях, стаж роботи, що дає право на одержання винагороди, не переривається за умови влаштування протягом одного місяця на роботу, що дає право на одержання винагороди.

Час перебування в лікувально-трудових профілакторіях включається в стаж, якщо той, що знаходився в профілакторії, був зайнятий на підприємствах Мінвуглепрому і Держвуглепрому на роботах, що дають право на винагороду.

11. У стаж роботи, що дає право на одержання винагороди, не включається, але і не перериває стажу час відбування на примусових роботах за місцем роботи, а також час перебування під арештом за дрібне хуліганство.

III. Порядок нарахування і виплати винагороди за вислугу років

12. Винагорода за вислугу років нараховується виходячи з присвоєної тарифної ставки (окладу), посадового окладу працівника, що діють на момент нарахування, і виплачується згідно з колдоговором за рік, щомісячно або в інші строки. При тимчасовому заступництві винагорода нараховується на тарифну ставку (оклад), посадовий оклад за основною роботою.

13. Винагорода виплачується за фактично відпрацьований час в межах календарного фонду робочого часу.

14. При звільненні працівника за власним бажанням, за порушення правил безпеки, за порушення трудової дисципліни і службових обов'язків, у випадку засудження судом винагорода не виплачується. У всіх інших випадках винагорода виплачується пропорційно часу, відпрацьованому в даному місяці.

15. При виникненні в працівника права на одержання винагороди протягом календарного року перша виплата винагороди провадиться у наступному календарному місяці, що іде за місяцем, у якому з'явилось право на її одержання.

16. Робітникам, у яких протягом календарного місяця з'явилось право на підвищення розміру винагороди за вислугу років, нарахування її провадиться в підвищених розмірах з наступного місяця.

17. За працівниками, що одержують винагороду і тимчасово переведеними у встановленому порядку за виробничою необхідністю або з причин простою на іншу роботу, де винагорода виплачується в менших розмірах, зберігається право на одержання винагороди за цей період у попередніх розмірах.

18. Трудовий колектив структурного підрозділу підприємства може на своїх зборах прийняти рішення про позбавлення окремих працівників структурного підрозділу винагороди до 50 % за порушення технологічної дисципліни, правил техніки безпеки й інструкцій з безпечного ведення робіт. На підставі цього рішення винні в допущених порушеннях позбавляються відповідної частини винагороди наказом керівника підприємства.

Відрахування з винагороди за вислугу років у випадку порушення працівником трудової дисципліни не проводяться.

Зниження розмірів винагороди за вислугу років за ініціативою Роботодавця не проводяться.

19. Працівникам, що виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру, що працюють тимчасово або за сумісництвом, винагорода не виплачується.

20. Розмір винагороди за вислугу років не може перевищувати в розрахунку на рік:

для працівників, зайнятих на підземних роботах і пов'язаних з підземними роботами - 8,11 мінімального окладу;

для решти - 5, 41 мінімального окладу.

При наступних підвищення тарифних ставок і окладів розмір винагороди збільшується пропорційно їхньому зростанню.

IV. Порядок установлення безперервного стажу роботи

21. Безперервний стаж роботи для виплати винагороди за вислугу років у вугільній промисловості визначається комісіями з установлення трудового стажу. Питання щодо визначення безперервного стажу роботи, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються вказаними комісіями.

Склад комісії затверджується керівником підприємства за узгодженням з профспілкою.

22. Основним документом для визначення стажу роботи є трудова книжка. Стаж роботи, не встановлений записами в трудовій книжці, може бути підтверджений належно оформленими довідками, підписаними керівниками підприємств (організацій, установ). Такі довідки видаються на підставі документів з обліку особового складу, табелів і інших документів, що підтверджують стаж роботи.

23. Рішення комісії з установлення стажу роботи записується до протоколу. Виписки з рішення, належним чином оформлені і скріплені печаткою підприємства (організації, установи), надаються бухгалтерії для нарахування винагороди, на руки працівнику і в службу кадрів підприємства (організації, установи).

24. Спірні питання з виплати винагороди за вислугу років вирішуються в порядку, визначеному законодавством.

 

Додаток
до Положення про порядок виплати винагороди за вислугу років на підприємствах вугільної промисловості

 

Коефіцієнти
для нарахування винагороди за вислугу років до тарифних ставок (окладів), посадових окладів працівникам підприємств вугільної промисловості

Категорія працівників

Одиниця нарахування

При безперервному стажі роботи

від 1 року до 2 років

від 2 років до 3 років

від 3 років до 5 років

від 5 років до 10 років

від 10 років до 15 років

понад 15 років

1. Працівники, зайняті на підземних роботах та пов'язані з підземними роботами

Річний коефіцієнт

0,8

1,0

1,4

1,6

1,8

2,0

% за місяць

6,7

8,3

11,7

13,3

15,0

16,7

2. Робітники, зайняті на гірничих роботах в діючих і тих, що будуються, розрізах

Річний коефіцієнт

0,6

0,8

1,0

1,4

1,6

1,8

% за місяць

5,0

6,7

8,3

11,7

13,3

15,0

3. Працівники, зайняті в технологічному ланцюжку на поверхні діючих і тих, що будуються, шахт і розрізів, на діючих збагачувальних (зневоджувальних) брикетних фабриках, установках і сортувалках, керівники, професіонали, фахівці шахт та підприємств з видобування вугілля (відкритих акціонерних товариств, створених на базі державних підприємств і виробничих об'єднань), у складі яких є діючі шахти

Річний коефіцієнт

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,6

% за місяць

4,2

5,8

8,3

10,0

11,7

13,3

4. Працівники будівельно-виробничого персоналу, що здійснюють будівництво підрядним способом і на інших роботах на поверхні діючих і тих, що будуються і ліквідуються, шахт і розрізів, на діючих збагачувальних і брикетних фабриках і сортувалках

Річний коефіцієнт

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

% за місяць

3,3

5,0

6,7

8,3

10,0

12,5

5. Інші працівники підприємств, організацій, установ

Річний коефіцієнт

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

% за місяць

2,5

4,2

5,8

7,5

9,2

10,8

 

 

Додаток 28
до Умов оплати праці

 

ПОРЯДОК
віднесення державних холдингових компаній, виробничих об'єднань, підприємств, організацій вугільної промисловості і їхніх структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Віднесення до груп з оплати праці керівників і фахівців державних холдингових компаній (ДХК), виробничих об'єднань, підприємств і організацій, які входять в сферу управління Міненерговугілля, проводиться Міненерговугіллям.

Віднесення структурних підрозділів підприємств і організацій до груп з оплати праці проводиться керівником підприємства (організації).

2. Віднесення державних холдингових компаній (ДХК), виробничих об'єднань, підприємств і організацій до груп з оплати праці керівників і фахівців проводиться при затвердженні планових річних показників і оформляється наказом (листом) відповідних органів.

3. Державні холдингові компанії, виробничі об'єднання, державні підприємства, відособлені (структурні) підрозділи і підприємства з урахуванням міри складності гірничо-геологічних або виробничо-технічних умов можуть бути віднесені Міненерговугіллям на одну групу вище або нижче порівняно з групою оплати праці керівників і фахівців, визначеною за встановленими показниками.

4. Група з оплати праці керівників і фахівців шахт, розрізів, фабрик (установок) і сортувалень, які входять на правах технічних одиниць до складу шахт, розрізів і фабрик, установлюється згідно з плановими показниками відповідної технічної одиниці.

5. Для підприємств, організацій і установ, яким були затверджені показники для віднесення до груп з оплати праці в вартісному вираженні, в наступні періоди при установленні груп показники повинні прийматися за порівняними цінами.

6. Підприємства і організації, не передбачені даним додатком, відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців за діючими раніше документами.

7. Дільниці (цехи), служби та інші службові підрозділи, а також шахти, розрізи, фабрики (установки) і сортувальні, які входять на правах технічних одиниць до складу шахт, розрізів і фабрик, відносяться до груп з оплати праці керівниками підприємств і організацій відособлених (структурних) підрозділів, до складу яких вони входять.

Віднесення дільниць з видобутку вугілля, підготовчих і гірничо-капітальних робіт, з ремонту гірничих виробок до груп з оплати праці керівників і фахівців проводиться при затвердженні планових квартальних показників, решті дільниць (цехів), служб і інших структурних підрозділів, а також шахт, розрізів, фабрик (установок) і сортувалень, які входять на правах технічних одиниць до складу шахт, розрізів і фабрик при затвердженні планових річних показників.

Дільниці, на яких проводиться випробування нової техніки, за рішенням керівника ДХК (об'єднання) на час проведення цих випробувань відповідно до графіка може установлюватись інша група з оплати праці керівників і фахівців, але не нижче групи, визначеної за встановленими показниками.

8. Відділи автоматизованої системи управління виробництвом та інформаційно-обчислювальні центри ДХК (об'єднань), підприємств і організацій вугільної промисловості відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців виробничого об'єднання, підприємства, організації, до складу яких вони входять.

I. ПОКАЗНИКИ
для віднесення державних підприємств, державних холдингових компаній (об'єднань), підприємств і організацій вугільної промисловості до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Державні підприємства, державні холдингові компанії (об'єднання) з видобутку вугілля

Державні підприємства, ДХК (об'єднання) з видобутку вугілля відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового річного обсягу видобутку рядового вугілля, річної планової чисельності трудящих і кількості шахт, шахтоуправлінь і розрізів (крім технічних одиниць):

Плановий річний обсяг видобутку рядового вугілля, млн. тонн

Планова чисельність трудящих, тис. чол.

Кількість шахт, шахтоуправлінь, розрізів (крім технічних одиниць)

Група з оплати праці

6 і більше

27 і більше

10 і більше

I

більше 3 до 6

більше 15 до 27

від 4 до 10

II

до 3

до 15

до 4

III

 

Примітки:

1. Віднесення державних підприємств, ДХК (об'єднань) до групи з оплати праці керівників і фахівців проводиться за одним з наведених показників.

2. Управління державних підприємств, ДХК (об'єднань), віднесеними до III групи з оплати керівників і фахівців, здійснює апарат управління головних шахт, визначених Міненерговугіллям.

При цьому, посадові оклади працівників апарату управління цих шахт визначаються відповідно до установлених для них груп з оплати праці, але не нижче мінімальних розмірів, передбачених для державного підприємства, ДХК (об'єднань) II групи з оплати праці керівників і фахівців.

3. При визначенні планового приведеного річного обсягу видобутку рядового вугілля:

- обсяг видобутку вугілля підземним способом враховується з коефіцієнтом 1,0;

- відкритим способом - з коефіцієнтом 0,3;

- обсяг розкривних порід (в млн. кубічних метрів) - з коефіцієнтом 0,03;

- обсяг переробки рядового вугілля: на брикетних і збагачувальних фабриках (установках) - з коефіцієнтом 0,2; на сортувальнях - з коефіцієнтом 0,1.

2. Вугільні шахти (шахтоуправління)

Вугільні шахти (шахтоуправління) відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від установленої планом середньодинамічної виймальної товщини розроблюваних пластів, кута їхнього падіння і планового річного обсягу видобутку рядового вугілля:

Середньодинамічна виймальна товщина розроблюваних пластів, м

Плановий річний обсяг видобутку рядового вугілля, тис. тонн

Група з оплати праці

2.1. Шахти, які розробляють пласти пологого та похилого падіння

до 0,8

450 і більше

I

більше 350 до 450

II

більше 250 до 350

III

до 250

IV

0,81 - 1,00

550 і більше

I

більше 450 до 550

II

більше 350 до 450

III

до 350

IV

1,01 - 1,20

650 і більше

I

більше 550 до 650

II

більше 450 до 550

III

до 450

IV

1,21 - 1,40

750 і більше

I

більше 650 до 750

II

більше 550 до 650

III

до 550

IV

1,41 - 1,70

900 і більше

I

більше 750 до 900

II

більше 650 до 750

III

до 650

IV

1,71 і більше

1050 і більше

I

більше 850 до 1050

II

більше 750 до 850

III

до 750

IV

2.2. Шахти, які розробляють пласти крутого та крутопохилого падіння

до 0,8

350 і більше

I

більше 250 до 350

II

більше 150 до 250

III

до 150

IV

0,81 - 0,90

400 і більше

I

більше 300 до 400

II

більше 200 до 300

III

до 200

IV

0,91 - 1,0

450 і більше

I

більше 350 до 450

II

більше 250 до 350

III

до 250

IV

1,01 - 1,20

500 і більше

I

більше 400 до 500

II

більше 300 до 400

III

до 300

IV

1,21 і більше

550 і більше

I

більше 450 до 550

II

більше 350 до 450

III

до 350

IV

 

Примітки:

1. До шахт (шахтоуправлінь), які розробляють пласти крутого і крутопохилого падіння, відносяться шахти (шахтоуправління), в яких плановий річний обсяг видобутку з вказаних пластів складає 50 % і більше від загального обсягу видобутку.

2. Шахти (шахтоуправління) з видобутку бурого вугілля відносяться на одну групу нижче в порівнянні з групою оплати праці керівників, які визначені за показниками, відповідно з даним пунктом.

3. При установленні планового приведеного річного обсягу видобутку рядового вугілля ураховується: обсяг видобутку вугілля підземним способом з коефіцієнтом 1,0; відкритим способом - з коефіцієнтом 0,3; обсяг переробки рядового вугілля на брикетних і збагачувальних фабриках (установках) - з коефіцієнтом 0,2; на сортувальнях - з коефіцієнтом 0,1.

2.1. Дільниці (цехи), служби та інші структурні підрозділи вугільних шахт (шахтоуправлінь)

2.1.1. Дільниці з видобутку вугілля

Дільниці з видобутку вугілля відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового середньодобового видобутку вугілля, середньодинамічної товщини розроблюваних пластів, кута їхнього падіння і виду застосовуваної механізації:

Вид механізації

Середньодинамічна виймальна товщина розроблюваних пластів, м

Плановий середньодобовий видобуток вугілля, тонн

Група з оплати праці

Пологе і похиле падіння пластів

Виїмкові очисні комплекси і агрегати

до 0,8

400 і більше

I

більше 250 до 400

II

до 250

III

0,81 - 1,0

550 і більше

I

більше 350 до 550

II

до 350

III

1,01 - 1,20

700 і більше

I

більше 450 до 700

II

до 450

III

1,21 - 1,40

850 і більше

I

більше 550 до 850

II

до 550

III

1,41 - 1,60

1000 і більше

I

більше 650 до 1000

II

до 650

III

1,61 і більше

1150 і більше

I

більше 750 до 1150

II

до 750

III

Струги з механізованим кріпленням

до 0,8

350 і більше

I

більше 200 до 350

II

до 200

III

0,81 - 1,0

500 і більше

I

більше 300 до 500

II

до 300

III

1,01 - 1,20

650 і більше

I

більше 400 до 650

II

до 400

III

1,21 і більше

750 і більше

I

більше 500 до 750

II

до 500

III

Вузькозахватні очисні комбайни з індивідуальним кріпленням

до 0,8

300 і більше

I

більше 200 до 300

II

до 200

III

0,81 - 1,0

400 і більше

I

більше 250 до 400

II

до 250

III

1,01 - 1,20

500 і більше

I

більше 300 до 500

II

до 300

III

1,21 - 1,40

600 і більше

I

більше 350 до 600

II

до 350

III

1,41 і більше

700 і більше

I

більше 400 до 700

II

до 400

III

Стругові установки з індивідуальним кріпленням

до 0,8

250 і більше

I

більше 180 до 250

II

до 180

III

0,81 - 1,0

350 і більше

I

більше 250 до 350

II

до 250

III

1,01 - 1,20

400 і більше

I

більше 301 до 400

II

до 300

III

1,21 і більше

500 і більше

I

більше 350 до 500

II

до 350

III

Широкозахватні очисні комбайни і інші види механізації і способи видобутку

до 0,8

200 і більше

I

більше 150 до 200

II

до 150

III

0,81 - 1,0

250 і більше

I

більше 200 до 250

II

до 200

III

1,01 - 1,20

300 і більше

I

більше 250 до 300

II

до 250

III

1,21 і більше

350 і більше

I

більше 300 до 350

II

до 300

III

Круте і крутопохиле падіння пластів

Виїмкові очисні комплекси і агрегати

до 0,65

150 і більше

I

більше 100 до 150

II

до 100

III

0,66 - 0,80

180 і більше

I

більше 130 до 180

II

до 130

III

0,81 - 1,0

220 і більше

I

більше 170 до 220

II

до 170

III

1,01 - 1,20

250 і більше

I

більше 200 до 250

II

до 200

III

1,21 - 1,50

300 і більше

I

більше 250 до 300

II

до 250

III

1,51 і більше

400 і більше

I

більше 300 до 400

II

до 300

III

Виїмкові очисні комбайни

до 0,65

130 і більше

I

більше 90 до 130

II

до 90

III

0,66 - 0,8

160 і більше

I

більше 120 до 160

II

до 120

III

0,81 - 1,0

180 і більше

I

більше 150 до 180

II

до 150

III

1,01 - 1,20

210 і більше

I

більше 180 до 210

II

до 180

III

1,21 і більше

250 і більше

I

більше 200 до 250

II

до 200

III

Відбійні молотки та інші види механізації

до 0,65

110 і більше

I

більше 80 до 110

II

до 80

III

0,66 - 0,8

130 і більше

I

більше 100 до 130

II

до 100

III

0,81 - 1,0

150 і більше

I

більше 120 до 150

II

до 120

III

1,01 - 1,20

170 і більше

I

більше 140 до 170

II

до 140

III

1,21 і більше

200 і більше

I

більше 160 до 200

II

до 160

III

 

Примітки:

1. Вид механізації і товщина пласта, що виймається, по дільниці приймається за показниками лави (забою), яка має найбільший плановий середньодобовий видобуток.

2. Плановий середньодобовий видобуток вугілля визначається діленням планового видобутку вугілля за квартал на кількість днів роботи, передбачених планом.

3. Група дільниці з оплати праці гірничих майстрів установлюється виходячи з сумарних показників обслуговуваних ними очисних і підготовчих забоїв, а з оплати праці решти керівників - за показниками дільниці в цілому.

4. Група оплати праці керівників і фахівців дільниці (лави) з видобутку вугілля, визначена за установленими показниками, відноситься на одну вище за наявності однієї з наступних умов:

- проведення робіт на пластах, небезпечних з раптових викидів вугілля та газу або гірничих ударів;

- з гідравлічною або пневматичною закладкою виробленого простору в лавах;

- а також може відноситись на одну групу вище при проведенні очисних робіт на глибині більше 800 м.

2.1.2. Дільниці підготовчих і гірничо-капітальних робіт

Дільниці підготовчих і гірничо-капітальних робіт відносяться до груп оплати праці керівників і фахівців залежно від планового місячного обсягу проведення, механізації робіт і гірничотехнічних умов проведення гірничих виробок:

Показники для віднесення дільниць підготовчих і гірничо-капітальних робіт до груп з оплати праці керівників і фахівців.

1. Виробки, які проводяться комбайнами і нарізними комплексами

а) виробки, які проводяться комбайнами легкого типу (ГПК3, ПК-3Р, 4ПУ, ГПКС, КСП22 (21) та інші).

Спосіб проведення виробки і обсяг присічки порід, %

Переріз виробки при проходженні, м2

Група з оплати праці

До 8,0

8,1 - 10

10,1 - 12

12,1 - 15

15,1 - 18

18,1 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробок, м

Горизонтальні і похилі виробки, які проводяться знизу наверх

Виробки, які проводяться по вугіллю і породі з коефіцієнтом міцності 2,5

251 і більше

221 і більше

201 і більше

181 і більше

161 і більше

146 і більше

I

181 - 250

161 - 220

146 - 200

131 - 180

146 - 200

106 - 145

II

до 180

до 160

до 145

до 130

до 115

до 105

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

201 і більше

181 і більше

171 і більше

151 і більше

141 і більше

126 і більше

I

151 - 200

131 - 180

121 - 170

111 - 150

101 - 140

91 - 125

II

до 150

до 130

до 120

до 110

до 100

до 90

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

181 і більше

161 і більше

151 і більше

141 і більше

131 і більше

116 і більше

I

131 - 180

116 - 160

106 - 150

96 - 140

86 - 130

76 - 115

II

до 130

до 115

до 105

до 95

до 85

до 75

III

Виробки, які проводяться по породі

171 і більше

151 і більше

141 і більше

131 і більше

121 і більше

106 і більше

I

121 - 170

111 - 150

96 - 140

86 - 130

76 - 120

66 - 105

II

до 120

до 110

до 95

до 85

до 75

до 65

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

Виробки, які проводяться по вугіллю і породі з коефіцієнтом міцності 2,5

231 і більше

211 і більше

191 і більше

171 і більше

151 і більше

136 і більше

I

161 - 230

146 - 210

131 - 190

116 - 170

106 - 150

96 - 135

II

до 160

до 145

до 130

до 115

до 105

до 95

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

181 і більше

161 і більше

151 і більше

141 і більше

126 і більше

111 і більше

I

141 - 180

121 - 160

111 - 150

96 - 140

86 - 125

76 - 110

II

до 140

до 120

до 110

до 95

до 85

до 75

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

161 і більше

146 і більше

136 і більше

121 і більше

111 і більше

101 і більше

I

121 - 160

106 - 145

91 - 135

81 - 120

76 - 110

66 - 100

II

до 120

до 105

до 90

до 80

до 75

до 65

III

Виробки, які проводяться по породі

151 і більше

136 і більше

126 і більше

116 і більше

101 і більше

91 і більше

I

111 - 150

96 - 135

81 - 125

71 - 115

61 - 100

51 - 90

II

до 110

до 95

до 80

до 70

до 60

до 50

III

 

б) виробки, які проводяться комбайнами важкого типу (4ПП2, 4ППМ, П110, П220, 4ПП5 та інші)

Спосіб проведення виробки і обсяг присічки порід, %

Переріз виробки при проходженні, м2

Група з оплати праці

До 10,0

10,1 - 12

12,1 - 15

15,1 - 18

18,1 - 21

21,1 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробок, м

Горизонтальні виробки і похилі, які проводяться знизу наверх

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

191 і більше

181 і більше

161 і більше

146 і більше

131 і більше

121 і більше

I

141 - 190

131 - 180

121 - 160

111 - 145

101 - 130

91 - 120

II

до 140

до 130

до 120

до 110

до 100

до 90

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

171 і більше

161 і більше

145 і більше

131 і більше

121 і більше

111 і більше

I

126 - 170

116 - 160

106 - 145

96 - 130

86 - 120

76 - 110

II

до 125

до 115

до 105

до 95

до 85

до 75

III

Виробки, які проводяться по породі

161 і більше

151 і більше

141 і більше

126 і більше

116 і більше

106 і більше

I

116 - 160

106 - 150

96 - 140

86 - 125

76 - 115

66 - 105

II

до 115

до 105

до 95

до 85

до 75

до 65

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

171 і більше

161 і більше

141 і більше

131 і більше

121 і більше

111 і більше

I

126 - 170

116 - 160

101 - 145

96 - 130

86 - 120

76 - 110

II

до 125

до 115

до 100

до 95

до 85

до 75

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

151 і більше

141 і більше

131 і більше

121 і більше

111 і більше

101 і більше

I

111 - 150

101 - 140

91 - 130

81 - 120

71 - 110

61 - 100

II

до 110

до 100

до 90

до 80

до 70

до 60

III

Виробки, які проводяться по породі

141 і більше

131 і більше

121 і більше

111 і більше

101 і більше

91 і більше

I

101 - 140

91 - 130

81 - 120

71 - 110

61 - 100

51 - 90

II

до 100

до 90

до 80

до 70

до 60

до 50

III

 

в) нарізні виробки, які проводяться комплексами типу КН (розрізні печі, просіки та інші)

Вид і напрям проведення виробок

Товщина пласта, що виймається (висота виробки), м

Група з оплати праці

До 0,9

0,91 - 1,20

1,21 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробки, м

Горизонтальні та похилі виробки, які проводяться знизу наверх

116 і більше

146 і більше

121 і більше

I

131 - 160

111 - 145

91 - 120

II

до 130

до 110

до 90

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

141 і більше

121 і більше

1011 і більше

I

111 - 140

91 - 120

76 - 100

II

до 110

до 90

до 75

III

 

2. Виробки, які проводяться буро-підривним способом

а) з механізованим вантаженням вугілля і породи

Спосіб проведення виробки і обсяг присічки порід, %

Переріз виробки при проходженні, м2

Група з оплати праці

До 8,0

8,1 - 10

10,1 - 12

12,1 - 14

14,1 - 16

16,1 - 18

18,1 - 20

20,1 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробок, м

Горизонтальні виробки і похилі, які проводяться знизу наверх

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

121 і більше

106 і більше

101 і більше

91 і більше

86 і більше

81 і більше

71 і більше

66 і більше

I

101 - 120

91 - 105

81 - 100

71 - 90

66 - 85

61 - 80

56 - 70

51 - 65

II

до 100

до 90

до 80

до 70

до 65

до 60

до 55

до 50

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

101 і більше

91 і більше

86 і більше

81 і більше

76 і більше

71 і більше

66 і більше

61 і більше

I

76 - 100

71 - 90

66 - 85

61 - 80

56 - 75

51 - 70

46 - 65

41 - 60

II

до 75

до 70

до 65

до 60

до 55

до 50

до 45

до 40

III

Виробки, які проводяться по породі

71 і більше

66 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

41 і більше

36 і більше

I

61 - 70

56 - 65

51 - 60

46 - 55

41 - 50

36 - 45

31 - 40

29 - 35

II

до 60

до 55

до 50

до 45

до 40

до 35

до 30

до 28

III

Квершлаги

66 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

41 і більше

36 і більше

31 і більше

I

51 - 65

46 - 60

41 - 55

39 - 50

36 - 45

33 - 40

29 - 35

26 - 30

II

до 50

до 45

до 40

до 38

до 35

до 32

до 28

до 25

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

106 і більше

101 і більше

91 і більше

86 і більше

71 і більше

61 і більше

56 і  більше

51 і більше

I

86 - 105

76 - 100

71 - 90

66 - 85

61 - 70

56 - 60

51 - 55

46 - 50

II

до 85

до 75

до 70

до 65

до 60

до 55

до 50

до 45

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

96 і більше

86 і більше

76 і більше

66 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

I

66 - 95

61 - 85

56 - 75

51 - 65

46 - 60

41 - 55

36 - 50

31 - 45

II

до 65

до 60

до 55

до 50

до 45

до 40

до 35

до 30

III

Виробки, які проводяться по породі

66 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

41 і більше

36 і більше

31 і більше

I

56 - 65

51 - 60

46 - 55

41 - 50

36 - 45

33 - 40

29 - 35

26 - 30

II

до 55

до 50

до 45

до 40

до 35

до 32

до 28

до 25

III

 

б) без механізованого вантаження вугілля і породи

Спосіб проведення виробки і обсяг присічки порід, %

Переріз виробки при проходженні, м2

Група з оплати праці

До 6,0

6,1 - 8

8,1 - 10

10,1 - 12

12,1 - 14

14,1 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробок, м

Горизонтальні виробки і похилі, які проводяться знизу наверх

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

101 і більше

91 і більше

81 і більше

71 і більше

66 і більше

61 і більше

I

81 - 100

71 - 90

66 - 80

61 - 70

56 - 65

51 - 60

II

до 80

до 70

до 65

до 60

до 55

до 50

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

81 і більше

76 і більше

71 і більше

66 і більше

61 і більше

56 і більше

I

66 - 80

61 - 75

56 - 70

51 - 65

46 - 60

41 - 55

II

до 65

до 60

до 55

до 50

до 45

до 40

III

Виробки, які проводяться по породі

71 і більше

66 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

I

56 - 70

51 - 65

46 - 60

41 - 55

36 - 50

31 - 45

II

до 55

до 50

до 45

до 40

до 35

до 30

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід до 50 %

91 і більше

81 і більше

76 і більше

66 і більше

61 і більше

56 і більше

I

71 - 90

66 - 80

61 - 75

51 - 65

46 - 60

41 - 55

II

до 70

до 65

до 60

до 50

до 45

до 40

III

Виробки, які проводяться змішаним забоєм з присічкою порід більше 50 %

76 і більше

71 і більше

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

I

61 - 75

56 - 70

51 - 60

46 - 55

41 - 50

36 - 45

II

до 60

до 55

до 50

до 45

до 40

до 35

III

Виробки, які проводяться по породі

61 і більше

56 і більше

51 і більше

46 і більше

41 і більше

36 і більше

I

49 - 60

46 - 55

41 - 50

36 - 45

31 - 40

28 - 35

II

до 48

до 45

до 40

до 35

до 30

до 27

III

 

в) нарізні виробки, які проводяться буро-підривним способом з немеханізованим вантаженням вугілля

Вид і напрям проведення виробок

Товщина пласта, що виймається (висота виробки), м

Група з оплати праці

До 0,9

0,91 - 1,20

1,21 і більше

Планові місячні обсяги проведення виробок, м

Горизонтальні та похилі виробки, які проводяться знизу наверх

116 і більше

101 і більше

86 і більше

I

101 - 115

86 - 100

71 - 85

II

до 100

до 85

до 70

III

Похилі виробки, які проводяться зверху вниз

86 і більше

81 і більше

71 і більше

I

76 - 85

71 - 80

61 - 70

II

до 75

до 70

до 60

III

 

Примітки:

1. Група дільниці з оплати праці гірничих майстрів установлюється виходячи з сумарних показників підготовчих і гірничо-капітальних забоїв, які вони обслуговують, а з оплати праці решти керівників - за показниками дільниці в цілому.

2. До I групи з оплати праці відносяться дільниці, де доля виробок I групи, які плануються, в загальному обсязі (в вартісному вираженні) складає 50 % і більше.

До II групи - за наявності виробок I і II груп в загальному обсязі (в вартісному вираженні) - 50 % і більше.

Інші підготовчі дільниці відносяться до III групи з оплати праці.

3. Група оплати праці керівників і фахівців дільниць підготовчих і гірничо-капітальних робіт, визначена за установленими показниками, підвищується на одну при наявності однієї з наступних умов:

- проведення робіт в особливо шкідливих і тяжких умовах, коли для оплати праці більше 50 % робітників застосовуються тарифні ставки II групи;

- при проведенні робіт з поглиблення стовбурів;

- а також може відноситись на одну групу вище при проведенні виробок на глибині більше 800 м.

4. Значення показників для установлення груп з оплати праці визначаються з урахуванням правил округлення.

2.1.3. Інші підземні дільниці та структурні підрозділи

Відношення інших підземних дільниць і структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників і фахівців проводиться виходячи з складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниць (робіт) структурних підрозділів

I

З монтажу, демонтажу, ремонту обладнання з виконанням робіт в очисних і підготовчих забоях з механізованими комплексами і агрегатами.

II

З монтажу, демонтажу, ремонту обладнання з виконанням робіт в інших забоях, дільниця шахтового транспорту (майстри гірничі), з ремонту гірничих виробок, вибухових робіт, профілактичних робіт з техніки безпеки, з протиаварійного захисту.

III

Інші дільниці та структурні підрозділи.

 

2.1.4. Дільниці (цехи), служби і інші структурні підрозділи шахтової поверхні

Підрозділи шахтової поверхні відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями (цехами), службами, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниць (цехів), служб (робіт), інших структурних підрозділів

з оплати праці керівників і майстрів

з оплати праці майстрів і майстрів контрольних

I

Монтаж, демонтаж, ремонт та налагодження обладнання та механізмів поверхні шахти

Основне виробництво: в збагаченні (зневодненні), брикетуванні вугілля

II

Тепловодопостачання, відділ технічного контролю якості вугілля

Технологічний комплекс поверхні (сортування, відкочування, вантаження, лісовий, вугільний склад); електромеханічний цех; обслуговування засобів зв'язку; ремонтно-будівельні роботи; відділ технічного контролю.

III

 

Адміністративно-побутовий комбінат; поверхневий склад вибухових матеріалів; лампова; господарських робіт.

 

3. Вугільні розрізи

Вугільні розрізи відносяться до груп з оплати праці керівників залежно від планового приведеного річного обсягу гірничої маси:

Група з оплати праці

Плановий приведений річний обсяг гірничої маси, млн. м3

I

20 і більше

II

більше 10 до 20

III

до 10

 

При визначенні планового річного обсягу гірничої маси:

обсяг видобутого вугілля (в млн. тонн) зараховується з коефіцієнтом 3,0;

обсяг перероблювання рядового вугілля: на брикетних і збагачувальних фабриках (установках) - з коефіцієнтом 0,6;

на сортувальнях - з коефіцієнтом 0,3;

обсяг розкривних порід при безтранспортній системі розробки, гідравлічним способом, з застосуванням транспортно-відвальних мостів - з коефіцієнтом 0,8;

при розроблюванні порід з застосуванням вибухових робіт - з коефіцієнтом 1,5;

інші види розкриву - з коефіцієнтом 1,0;

обсяг первинної переекскавації - з коефіцієнтом 0,8.

Обсяг гірничої маси визначається в масиві (цілику) без урахування переекскавації.

3.1. Дільниці, цехи та інші структурні підрозділи вугільних видобувних, розкривних і змішаних розрізів, розрізоуправлінь

3.1.1. Дільниці: видобувні, розкривні; змішані; переекскавації; відвальні; бурових, вибухових (буровибухових) і гірничо-капітальних робіт; рекультивації земель

Названі дільниці відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового середньодобового обсягу гірничої маси, розрахованого з урахуванням систем розробки:

Найменування дільниць

Група з оплати праці

I

II

III

Плановий приведенний середньодобовий обсяг гірничої маси, тис. м3

Видобувні, розкривні, змішані, відвальні, гірничо-капітальних робіт

більше 15

більше 7 до 15

до 7

Буровибухових робіт

більше 45

більше 30 до 45

більше 15 до 30

Бурових робіт

більше 40

більше 25 до 40

більше 10 до 25

Вибухових робіт

більше 15

більше 7,5 до 15

більше 2,5 до 7,5

 

При визначенні планового приведеного середньодобового обсягу гірничої маси враховується:

а) для видобувних, розкривних, змішаних, відвальних дільниць і дільниць гірничо-капітальних робіт:

- обсяг видобутку вугілля (в тис. тонн) - з коефіцієнтом 3,0;

- обсяг розкривних порід при безтранспортній системі розробки, гідравлічним способом, з застосуванням транспортно-відвальних мостів - з коефіцієнтом 0,8;

- при розроблюванні порід з застосуванням буровибухових (бурових) робіт (коли ці роботи ведуться розкривними або змішаними дільницями) - з коефіцієнтом 1,5;

- інші види розкриву - з коефіцієнтом 1,0;

б) для дільниць бурових, вибухових (буровибухових) робіт:

 

Розміри коефіцієнтів по дільницях

буровибухових робіт

бурових робіт

вибухових робіт

Обсяг підривного вугілля (тис. тонн)

1,0

0,7

0,3

Обсяг підривних розкривних порід

1,5

1,2

0,3

 

Обсяг гірничої маси визначається в масиві (цілику) з урахуванням первинної переекскавації. Обсяг первинної переекскавації враховується з коефіцієнтом 0,8.

Дільниці переекскавації та рекультивації земель відносяться до III групи з оплати праці керівників і фахівців.

3.1.2. Інші дільниці та структурні підрозділи в розрізах

Віднесення інших дільниць і структурних підрозділів в розрізах до груп з оплати праці керівників проводиться виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниць (робіт) структурних підрозділів

I

З монтажу, демонтажу, ремонту обладнання, гірничо-транспортний.

II

Автотракторобульдозерний; енергозабезпечення; транспортний цех (майстер); вентиляції та профілактичних робіт з техніки безпеки; дренажний; з улаштування, ремонтування та утримування виробничих автошляхів; відділ технічного контролю (майстер); цех залізничного транспорту, депо рухомого складу

 

3.1.3. Дільниці (цехи), служби і інші структурні підрозділи поверхневого комплексу розрізу

Підрозділи поверхневого комплексу розрізу відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями (цехами), службами, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниць (цехів), служб (робіт), інших структурних підрозділів

з оплати праці керівників і майстрів

з оплати праці майстрів і майстрів контрольних

I

З монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання і механізмів поверхні розрізу

Основне виробництво: в збагачуванні (зневоднюванні) вугілля, в брикетуванні вугілля; усереднювально-навантажувальний комплекс

II

Теплозабезпечення

Технологічний комплекс поверхні (сортування, вантаження, вугільний склад); електромеханічний цех; обслуговування засобів зв'язку; ремонтно-будівельні роботи; відділ технічного контролю

III

 

Адміністративно-побутовий комбінат; склад вибухових матеріалів; господарських робіт

 

4. Збагачувальні фабрики (установки), брикетні фабрики, сортувалки з перероблення вугілля

Збагачувальні фабрики (установки) відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового річного обсягу перероблення рядового вугілля, методу збагачення та кількості сортів крупносередніх класів; брикетні фабрики - від планового річного обсягу випуску брикету; сортувальні - від планового річного обсягу перероблення рядового вугілля:

 

Група з оплати праці

Плановий річний обсяг перероблення рядового вугілля, випуску брикету, тис. т

Збагачувальні фабрики (установки)

 

 

- за наявності флотаційного методу збагачування

I

більше 1300

II

до 1300

- з випуску двох і більше сортів крупно-середніх класів

I

більше 2300

II

більше 900 до 2300

III

до 900

- інші фабрики (установки)

I

більше 2700

II

більше 600 до 2700

III

до 600

- брикетні фабрики

I

більше 1200

II

більше 500 до 1200

III

до 500

- сортувальні

I

більше 3500

II

більше 2000 до 3500

III

до 2000

 

4.1. Дільниці та інші структурні підрозділи збагачувальних (зневоднювальних) фабрик (установок), брикетних фабрик; фабрик гранульованого вугільного порошку; сортувалень та установок з перероблення вугілля

Вказані підрозділи відносяться до груп з оплати праці майстрів і майстрів контрольних виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниці (робіт), інших структурних підрозділів

I

Основне виробництво: в збагаченні (зневоднюванні) вугілля, в брикетуванні вугілля, на фабриках гранульованого вугільного порошку, установок з перероблення вугілля; дільниця з монтажу, демонтажу, ремонту і налагоджування обладнання.

II

Сортування, приймання та вантаження вугілля; вантаження брикету; електромеханічний цех; дільниці: пароводопостачання, електропостачання; пиловентиляції; обслуговування засобів зв'язку; ремонтно-будівельних робіт; відділ технічного контролю.

III

Адміністративно-побутовий комбінат; господарських робіт

 

5. Управління з монтажу, демонтажу і ремонту обладнання

Управління з монтажу, демонтажу і ремонту обладнання відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового річного обсягу виконуваних робіт

Група з оплати праці

Плановий річний обсяг робіт, млн. грн.

I

10,5 і більше

II

більше 7,5 до 10,5

III

до 7,5

 

5.1. Дільниці управлінь з монтажу, демонтажу і ремонту обладнання

5.2.1. Підземні дільниці

Підземні дільниці відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями:

Групи з оплати праці

Найменування дільниць

I

з монтажу, демонтажу, ремонту обладнання з виконанням робіт в очисних забоях з механізованими комплексами і агрегатами; з ремонту стовбурів

II

з монтажу, демонтажу, ремонту обладнання з виконанням робіт в інших забоях; в підготовчих виробках.

 

5.2.2. Дільниці, служби та інші структурні підрозділи поверхні

Група з оплати праці

Найменування дільниць (цехів), служб (робіт), інших структурних підрозділів

з оплати праці керівників і майстрів

з оплати праці майстрів

I

з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання, механізмів поверхні шахт і розрізів, брикетних і збагачувальних фабрик (установок), сортувалень

з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування засобів автоматики, телемеханіки і електронно-обчислювальної техніки; ремонту і обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

II

підсобне виробництво

електромеханічний цех; ремонтно-будівельних робіт

III

 

Адміністративно-побутовий комбінат; господарських робіт.

 

6. Підприємства, управління, партії та контори з буріння технічних свердловин, підземної газифікації вугілля, дегазації вугільних родовищ, профілактики і гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах, осушування шахтових полів, буровибухових робіт, рекультивації земель, видобутку, перероблення та транспортування закладного матеріалу і фабрик інертного пилу

Підприємства, управління, партії та контори з буріння технічних свердловин, підземної газифікації вугілля, дегазації вугільних родовищ, профілактики і гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах, осушування шахтових полів, буровибухових робіт, рекультивації земель, видобутку, перероблення та транспортування закладного матеріалу і фабрик інертного пилу відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від питомої ваги виконуваних робіт з основного призначення підприємства, організації, управління в загальному плановому річному обсязі робіт:

Група з оплати праці

Питома вага виконуваних робіт з основного призначення підприємства, організації, управління в загальному плановому річному обсязі робіт, відсотків

I

75 і більше

II

більше 50 до 75

III

до 50

 

Підприємства підземної газифікації вугілля, дегазації вугільних родовищ відносяться до II групи з оплати праці керівників. Управління буровибухових робіт відносяться до III групи з оплати праці керівників.

6.1. Дільниці та інші структурні підрозділи підприємств, управлінь, партій і контор з буріння технічних свердловин, підземної газифікації вугілля, дегазації вугільних родовищ, профілактики і гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах, осушування шахтових полів, рекультивації земель, видобування, перероблення та транспортування закладного матеріалу, фабрик інертного пилу

Вказані підрозділи відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців виходячи зі складності та характеру робіт, виконуваних цими дільницями, структурними підрозділами:

Група з оплати праці

Найменування дільниць (робіт), структурних підрозділів

I

Підземні дільниці (майстри гірничі); гірничі дільниці з рекультивації земель, в розрізах і на їхніх відвалах.

II

Дільниці бурові, з дегазації вугільних родовищ, газогенераторні, газодувні, повітрянодувні; гірничі дільниці, не віднесені до I групи.

III

Інші дільниці, структурні підрозділи і види робіт.

 

7. Показники для віднесення Українського державного підприємства з водовідливу, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню підтоплення територій після закриття шахт ("Укршахтгідрозахист") та його структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників, професіоналів та фахівців

7.1. Українське державне підприємство з водовідливу, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню підтоплення територій після закриття шахт ("Укршахтгідрозахист")

Підприємство "Укршахтгідрозахист" відноситься до груп з оплати праці керівників, професіоналів та фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік та кількості водовідливних комплексів.

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік, млн. грн.

Кількість водовідливних комплексів

I

70 і більше

13 і більше

II

до 70

до 13

 

7.2. Територіальні дирекції

Територіальні дирекції відносяться до груп з оплати праці керівників, професіоналів та фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік і кількості водовідливних комплексів шахт.

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік, млн. грн.

Кількість водовідливних комплексів шахт

I

25 і більше

7 і більше

II

до 25

до 7

 

7.3. Підземні водовідливні комплекси (шахти)

Водовідливні комплекси з виконанням підземних робіт відносяться до груп з оплати праці керівників, професіоналів та фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік і планової чисельності працівників комплексу.

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік, млн. грн.

Планова чисельність працівників, чол.

I

15 і більше

161 і більше

II

більше 10 до 15

121 - 160

III

до 10

до 120

 

7.4. Поверхневі водовідливні комплекси з заглибними насосами.

Водовідливні комплекси з виконанням поверхневих робіт відносяться до груп з оплати праці керівників, професіоналів та фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік і планової чисельності працівників комплексу.

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат на забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки діючих шахт та прилеглих територій за попередній рік, млн. грн.

Планова чисельність працівників, чол.

I

6 і більше

31 і більше

II

більше 4 до 6

21 - 30

III

до 4

до 20

 

Примітка:

1. Віднесення до груп з оплати праці керівників, професіоналів і фахівців Українського державного підприємства з водовідливу, гідрозахисту діючих шахт та запобіганню підтоплення територій після закриття шахт "Укршахтгідрозахист" та його структурних підрозділів проводиться за одним з наведених показників.

2. Для водовідливних комплексів, що передаються на баланс ДП "Укршахтгідрозахист" у поточному році, група з оплати праці керівників, професіоналів і фахівців встановлюється за плановими або проектними показниками поточного року.

3. Якщо до складу територіальних дирекцій передаються нові водовідливні комплекси, то група з оплати праці дирекції переглядається з урахуванням планових (проектних) показників водовідливних комплексів, що передаються.

8. Показники для віднесення обласних дирекцій з ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств та їх структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників і фахівців, структура управління та нормативи чисельності

8.1. Обласні дирекції з ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств

Обласні дирекції з ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат (робіт) з ліквідації підприємств і кількості шахт (підприємств) за попередній рік.

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат (робіт) з ліквідації підприємств за попередній рік, млн. грн.

Кількість вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що знаходились в стадії ліквідації в попередньому році

I

150 і більше

30 і більше

II

до 150

до 30

 

8.2. Дирекції з ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств

Дирекції з ліквідації підприємств відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від річного обсягу витрат (робіт) з ліквідації підприємств і кількості шахт (підприємств) за попередній рік (з урахуванням наявності шахт, які мають комплекс підземних робіт).

Група з оплати праці

Фактичний річний обсяг витрат (робіт) з ліквідації підприємств, за попередній рік, млн. грн.

Кількість підприємств, що знаходились в стадії ліквідації в попередньому році

I

більше 18

більше 5

II

до 18

до 5

 

8.3. Шахти (підприємства), які підлягають реструктуризації

Шахти (підприємства) відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від фактичного річного обсягу витрат (робіт) та їх структури на ліквідацію за попередній рік.

Група з оплати праці

Фактичний обсяг витрат (робіт) з ліквідації шахт (підприємств) за попередній рік, млн. грн.

по шахтах, які мають комплекс підземних робіт

по шахтах (підприємствах), які мають комплекс поверхневих робіт

по шахтах (підприємствах), які здійснюють тільки соціальні виплати

I

більше 8

більше 6

більше 4

II

5 - 8

4 - 6

3 - 4

III

3 - 5

2 - 4

1,5 - 3

IV

до 3

до 2

до 1,5

 

Примітка:

1. Віднесення до груп з оплати праці керівників і фахівців обласних дирекцій з ліквідації збиткових вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, дирекцій проводиться за одним з наведених показників.

2. Для шахт (підприємств), які передані в поточному році, група з оплати праці керівників і фахівців на поточний рік установлюється за плановими або проектними показниками цього року.

3. Якщо до складу дирекцій передаються нові шахти (підприємства), то групи з оплати праці цих дирекцій переглядаються з урахуванням планових показників шахт (підприємства), що передаються.

9. Показники для віднесення вуглезбутових підприємств до груп з оплати праці керівників і фахівців

Державні відкриті акціонерні товариства, підприємства і управління зі збуту вугілля і продуктів його перероблення відносяться до групи з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового річного обсягу реалізації товарної вугільної продукції (в тис. тонн):

Група з оплати праці

Плановий річний обсяг реалізації товарної вугільної продукції (в тис. тонн)

I

1500 і більше

II

більше 900 до 1500

III

до 900

 

Вуглезбутові підприємства, організації і служби, що мають в своїй структурі відділи з матеріально-технічного постачання, відносяться до груп з оплати праці, встановленої для холдингових компаній і об'єднань з видобування вугілля.

10. Показники для віднесення холдингових компаній (виробничих об'єднань) зі збагачення вугілля до груп з оплати праці керівників і фахівців

Холдингові компанії (виробничі об'єднання) зі збагачення вугілля відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від планового річного обсягу переробки рядового вугілля, кількості збагачувальних фабрик.

Група з оплати праці

Плановий річний обсяг переробки рядового вугілля, млн. т

Кількість збагачувальних фабрик

I

5 і більше

4 і більше

II

до 5

до 4

 

II. ПОКАЗНИКИ
для віднесення заводів вугільного машинобудування та ремонтних підприємств до груп з оплати праці керівників і фахівців

Показники

Група з оплати праці

I

II

III

IV

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

120 і більше

більше 60 до 120

більше 15 до 60

більше 9 до 15

Чисельність ВПП, тис. чол. (за умови виконання плану з виробки на 1-го працівника ВПП)

4,0 і більше

більше 2,0 до 4,0

більше 0,5 до 2,0

більше 0,3 до 0,5

 

Примітка.

1. Група з оплати праці підприємствам вугільного машинобудування установлюється за тими, що склалися за попередній рік, фактичними даними одного з показаних в таблиці показників.

2. Підприємства вугільного машинобудування відносяться на одну групу вище, ніж визначена за одним з показників, в наступних випадках:

- за випуску більше 50 % продукції (в вартісному вираженні), віднесеної до особливо складної категорії;

- якщо обсяг дослідних (експериментальних) робіт в вартісному вираженні складає не менше 50 % загального обсягу виробництва;

- якщо вони є головними в холдинговій компанії.

Підвищення групи може проводиться за однією із підстав.

3. Підприємства вугільного машинобудування, що мають значення показників, нижчі передбачених в таблиці для IV групи, установлюють оклади в мінімальних розмірах, визначених "вилкою" для IV групи. В випадках, коли підприємство має право на підвищення групи відповідно з п. 2, йому встановлюється група без обмежень при визначенні окладів.

4. Показники для віднесення до групи розраховані для підприємств з серійним виробництвом. Для підприємств з іншим типом виробництва їх потрібно коригувати на наступні коефіцієнти:

при одиночному і дрібносерійному виробництві - 1,2;

при масовому та крупносерійному виробництві - 0,8.

5. До типу масового і крупносерійного виробництва відносяться підприємства, спеціалізовані на щоденний протягом року випуск визначених машин та виробів, оснащені переважно спеціалізованою технологічною оснасткою, за умови закріплення за кожним робочим місцем, як правило, 1 - 2 деталей-операцій.

6. До типу серійного виробництва відносяться підприємства, спеціалізовані, як правило, на випуск визначених виробів і машин різних типорозмірів партіями, що чергуються протягом року, оснащені частково спеціалізованим обладнанням, розташованим за груповою ознакою або за ходом технологічного процесу при закріпленні за кожним робочим місцем декількох деталей-операцій, які періодично повторюються.

7. До типу одиничного і дрібносерійного виробництва відносяться підприємства, що випускають машини і вироби різної номенклатури, типорозміри яких протягом року рідко або зовсім не повторюються, оснащені переважно універсальним обладнанням, розміщеним за груповою ознакою, з обмеженим застосуванням спеціальної технологічної оснастки та за відсутності постійно закріплених за робочим місцем деталей-операцій.

8. В зв'язку з специфікою робіт, високою трудомісткістю і фондомісткістю виробництва заводи шахтової автоматики відносяться на одну групу вище, ніж визначена за одним з показників, без обмежень при визначенні окладів в межах групи.

9. При наявності структурних підрозділів, що виконують роботи, властиві підприємствам електроенергетичної промисловості (енергоуправлінням, електростанціям), і які мають значну питому вагу вартості основних виробничих фондів (більше 50 % загальної вартості підприємства), підприємства вугільного машинобудування відносяться на одну групу вище, ніж визначена за одним з показників, без обмежень при визначенні окладів в межах групи.

III. ПОКАЗНИКИ
для віднесення вантажно-транспортних управлінь до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Вантажно-транспортні управління з оплати праці керівників і фахівців розподілені на групи, виходячи з характеру, обсягу і складності виконуваних робіт.

2. Групи вказаних підприємств установлюються на основі оцінки показників, що характеризують їхню роботу, в умовних одиницях (за сумою балів). Віднесення до груп проводиться за річними плановими показниками з урахуванням фактично досягнутих обсягів і нормативів, передбачених цими показниками.

3. Віднесення вантажно-транспортних управлінь до груп з оплати праці керівників і фахівців проводиться за наступними нормативами:

Група з оплати праці

Норма балів по групах

I

200 і більше

II

більше 100 до 200

III

більше 50 до 100

IV

більше 10 до 50

 

4. Сума балів по кожному підприємству визначається виходячи з наступних показників, які характеризують їхню роботу:

Показники, що характеризують роботу підприємства

Одиниця вимірювання

Кількість балів за одиницю вимірювання

1. Перевезення вантажів (в річному обчисленні)

 

 

а) які виконуються власними локомотивами (тяговими агрегатами):

 

 

розкривних порід

100 тис. т

1,0

вугілля та інших вантажів

100 тис. т

2,0

б) які виконуються локомотивами МШС, інших міністерств (відомств) або інших підприємств і підрозділів транспорту:

 

 

розкривних порід

100 тис. т

0,5

вугілля та інших вантажів

100 тис. т

0,75

2. Довжина залізничних колій (приведена довжина), широкої колії

10 км

1,5

3. Робочий парк локомотивів

1 локомотив

0,5

4. Робочий парк вагонів

10 вагонів

0,1

 

IV. ПОКАЗНИКИ
для віднесення підприємств автомобільного транспорту до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Підприємства автомобільного транспорту вугільної промисловості відносяться до груп з оплати праці керівників і спеціалістів залежно від наявних автотранспортних засобів за показниками, що визначаються в умовних одиницях:

 

Група з оплат праці

I

II

III

IV

V

Кількість умовних одиниць

500 і більше

більше 380 до 500

більше 230 до 380

більше 130 до 230

більше 100 до 130

 

Кількість умовних одиниць по автотранспортному підприємству і колоні, яка входить до складу підприємства, визначається за наступною формулою:

Код = Нпр + (Нпр х Квип.),

де: Код - кількість умовних одиниць по підприємству або колоні;

Нпр - кількість приведених автомобілів з урахуванням перевідних коефіцієнтів;

Квип. - коефіцієнт випуску автомобілів та інших машин на лінію.

Кількість автомобілів приймається за планом на поточний рік, а коефіцієнт випуску автомобілів на лінію за звітом за попередній рік.

2. Для визначення кількості приведених автомобілів застосовуються переводні коефіцієнти:

а) Автомобілі вантажні бортові та легкові бензинові, шляхові машини - 1,0

б) Автомобілі вантажні бортові та спеціалізовані газобалонні, легкові газобалонні та дизельні, електромобілі, електронавантажувачі, автомобілі спеціалізовані та спеціальні бензинові вантажністю до 20 т - 1,2

в) Автомобілі вантажні бортові, спеціалізовані та спеціальні дизельні вантажністю до 20 т, а також спеціалізовані та спеціальні, віднесені до III групи з оплати праці водіїв; екскаватори місткістю ковша до 1 м3; трактори, спецтрактори; автобуси малі та особливо малі габаритною довжиною до 7,5 м - 1,8

г) Автомобілі вантажні, спеціалізовані і спеціальні вантажністю понад 20 т до 40 т, трактори-підіймальники, залізничні крани, пневмокрани, екскаватори з місткістю ковша понад 1 м3; автобуси середні та великі габаритною довжиною понад 7,5 м до 11,0 м - 2,5

д) Автомобілі вантажні, спеціалізовані та спеціальні вантажністю понад 40 т до 60 т, автобуси особливо великі та спарені габаритною довжиною понад 11,0 м до 18,0 м - 3,5

є) Автомобілі вантажні, спеціалізовані та спеціальні вантажністю понад 60 т, автобуси габаритною довжиною понад 18,0 м - 5,0

ж) Причепи, напівпричепи, мотоцикли, моторолери, мопеди - 0,5

В тих випадках, коли по одному типу автомобілів може бути установлено декілька різних коефіцієнтів (наприклад, дизельний тягач), застосовується один вищий коефіцієнт, а для тягачів з причепами і напівпричепами - сума перевідних коефіцієнтів.

3. Колони, які входять до складу автотранспортних підприємств, розділяються на три групи з оплати праці керівників, старших механіків і механіків

 

Група з оплати праці

I

II

III

Кількість умовних одиниць

190 і більше

більше 130 до 190

більше 70 до 130

 

Посадовий оклад старшому механіку і механіку автотранспортного підприємства в разі відсутності колони або коли в штаті колони не вводяться посади механіків, встановлюється по першій групі колон.

4. Керівник підприємства може збільшувати групу з оплати праці на одну проти визначеної в зазначеному порядку керівникам і фахівцям колони, що виконують технологічні перевезення вантажів, а також досягли ефективного використання рухомого складу, виробничого устаткування, підвищення коефіцієнта випуску автомобілів.

V. ПОКАЗНИКИ
для віднесення геологорозвідувальних підприємств до груп з оплати праці керівників і фахівців

Найменування організації

Група з оплати праці

Річний обсяг робіт, млн. грн.

Виробниче об'єднання шахтової геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія"

I

більше 6

II

більше 3 до 6

III

до 3

Геологорозвідувальні експедиції

I

більше 0,8

II

більше 0,5 до 0,8

III

до 0,5

 

Примітка:

Керівним працівникам геологорозвідувальних партій (в складі експедицій) і лабораторій посадові оклади встановлюються по тій же групі, що і експедиції.

VI. ПОКАЗНИКИ
для віднесення управлінь і підприємств зв'язку до груп з оплати праці керівників і фахівців

Експлуатаційні (виробничо-технічні) управління, підприємства зв'язку відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців, виходячи з наявних технічних засобів зв'язку за показниками, визначеними в умовних одиницях:

 

Обсяг робіт по групах з оплати праці, тис. умовних одиниць

I

II

III

IV

Територіальні, зональні міські та інші експлуатаційні (виробничо-технічні) управління і підприємства зв'язку

більше 12,0

більше 6,0 до 12,0

більше 3,0 до 6,0

більше 2,5 до 3,0

 

Засоби зв'язку оцінюються за наступними розмірами умовних одиниць:

Найменування засобів (пристроїв) зв'язку

Одиниця вимірювання

Кількість умовних одиниць

Міжміські телефонно-телеграфні і місцеві (виробничі) повітряні лінії зв'язку

 

 

Матеріали опор:

 

 

- дерево

км

1

- дерево на залізобетонних опорах

- " -

1,5

- залізобетон

- " -

2

Повітряні лінії місцевого (виробничого) зв'язку

- " -

1,9

Кабелі далекого зв'язку магістральні всіх систем (в т. ч. оптоволоконний кабель)

- " -

2

Кабелі магістральні та розподілені місцевого (виробничого) зв'язку в 50-парному вимірі

- " -

2

Кінцеві канали телефонного зв'язку, утворені кінцевою апаратурою ущільнювання (ІКМ, ОПМ):

 

 

- аналогові

канал

3

- цифрові

- " -

3,5

Проміжні канали зв'язку, включаючи ВЧ транзит

- " -

1

Телеграфні канали всіх видів

- " -

1

Радіорелейні станції

станція

25

Апаратура радіорелейних ліній

канал

5

Мультіплексори

потік (канал)
(1 потік - 30 кан.)

2

Радіолакаційна і теплопеленгаторна апаратура всіх систем, іоносферна станція

комплект

15

Електронавігаційні прилади (без радіолокаторів)

- " -

5

Ретрансляційний вузол:

 

 

потужністю до 100 ват

радіовузол

5

потужністю більше 100 ват до 500

- " -

10

ват потужністю понад 500 ват

- " -

15

Промислові та інші телевізійні установки

комплект

20

Ручні телефонні станції всіх систем

задіяний номер

0,2

Автоматичні телефонні станції всіх систем:

 

 

- декадно-шагова

задіяне N

0,25

- координатна

- " -

0,5

- квазіелектронна

- " -

1

Станції супутникового зв'язку

станція

40

Оптичний КРОСС

задіяне N

0,5

Цифрові АТС - порт передачі даних:

 

 

- до 10 мб/сек.

порт

4

- більш 10 мб/сек.

порт

6

Сервер:

 

 

- програмний

установка

30

- апаратний

установка

40

Мережа:

 

 

- локальна до 10 комп'ютерів

комплект

20

- з виходом глобальна до 50 комп.

- " -

40

- - " - більше 50 комп.

- " -

60

Споруди передачі даних:

 

 

- маршрутизатор

шт.

20

- концентратор

шт.

20

Обладнання для передавання даних:

 

 

- маршрутизатор

шт.

20

- концентратори

шт.

40

Радіотелефонна система з рухомими об'єктами

станція

30

Телефонні комутатори диспетчерські та оперативні

задіяне N

0,5

Телефонна і фототелеграфна апаратура всіх систем, телеграфні абонентські установки

апарат (установки)

3

Приймально-передавальні радіостанції потужністю:

 

 

до 250 ват

станція

10

більше 250 ват до 1 кВт

- " -

15

Радіостанція УКХ потужністю:

 

 

до 100 ват

- " -

1,6

100 ват і більше

- " -

8

Апаратура ЗАЗ

комплект

20

Приймальна радіостанція

приймач

5

Телефонні комутатори міжміські М-60

канал

3

Телефонні станції міжміські МТС-МРУ

- " -

6,5

Абонентські телефонні установки електронні (Елетап, автонабирання)

Установка

0,5

Телеграфний комутатор (телеграфна станція)

номер

0,5

Апаратура П-160

комплект

20

Стійка СЦВ, блок ОБ-60

задіяний номер

0,25

Акумуляторні батареї мобільних (рухомих) об'єктів

батареї

3

Апаратура місцевого (технологічного) зв'язку і сигналізації

- " -

3

Комп'ютери, принтери, сканери

компл.

20

Модеми

устан.

15

Ксерокси, друкарські машини

устан

1

Факсимільне абонентське обладнання

пристрій

1

Апаратура почасового обліку вартості телефонних розмов (АПСС)

задіяних N

0,5

Апаратура автоматичного визначення номерів (АВН)

задіяних N

0,5

Прикінцеві канали зв'язку телефонні, утворені аналоговими системами передачі (СП)

канал

2

Те ж, цифрові системи передачі (СП)

канал

3

Проміжні посилювальні пункти аналогових СП

пункт

1

Те ж цифрові СП

пункт

1

Дизель-генератор до 10 кВт - 50 кВт

устан.

20

50 кВт - 100 кВт

устан.

40

більше 100 кВт

устан.

60

Акумуляторні батареї 24 В

батарея

2

60 В

- " -

5

Зарядне обладнання, випрямлячі

пристрій

6

Стояки службового зв'язку

стояк

5

Стояки проміжних маніпуляцій (СПМ)

стояк

5

Апаратура до комплексного прослуховування

апарат

5

Апарат абонентського високочастотного ущільнення (АВУ)

номер

0,25

 

Примітки:

1. Додаткове обладнання АТС міжміських і комутаторних вузлів може враховуватись в умовних одиницях по еквівалентній ємкості.

2. Технічні засоби зв'язку, що не знаходяться на балансі підприємства зв'язку, але обслуговуються і ремонтуються персоналом підприємства зв'язку, враховуються в умовних одиницях з коефіцієнтами:

- встановлені на шахтах і інших підприємствах (організаціях) галузі - 0,2;

- встановлені в гірничих виробках шахт і розрізів - 0,6

3. Телефонні апарати, радіоточки, підсилювачі, джерела живлення, вимірювальні прилади, антенні пристрої і інша апаратура і обладнання самостійно не враховується, так як передбачені в умовних одиницях по відповідних основних пристроях.

4. Обладнання, не передбачене переліком, може бути прирівняним до аналогічного за своїм призначенням і будовою обладнання, вказаного переліку.

5. При віднесенні провідних (головних) підприємств і організацій зв'язку до груп з оплати праці обсяг роботи підприємств зв'язку, що перебувають в їхньому складі, враховуються в половинному розмірі.

6. Управління і підприємства можуть бути віднесеними на одну групу вище або нижче порівняно з аналогічними підприємствами з урахуванням вимог, поставлених до якості обслуговування і досягнутого рівня продуктивності праці.

7. Виробничі підрозділи зв'язку (вузли зв'язку, телефонні станції, телеграфи, міжміські телефонні станції, радіотрансляційні вузли, телеграфно-телефонні станції, радіоцентри і радіостанції та інші), що входять до складу управлінь і підприємств зв'язку, відносяться по оплаті праці керівників на одну групу нижче від групи, визначеної за показниками.

Цехи і виробничі дільниці управління і підприємства зв'язку

 

Обсяг робіт по групах оплати праці в умовних одиницях

I

II

III

Цехи

більше 2200

від 1500 до 2200

менше 1500

Виробничі дільниці

більше 1200

від 800 до 1200

від 400 до 800

 

Примітка:

Дільниці, по яких сума засобів зв'язку в умовних одиницях менше мінімального показника, необхідного для встановлення третьої групи, очолюються не начальником, а старшим за посадою спеціалістом.

VII. ПОКАЗНИКИ
для віднесення шахтобудівельних, розрізобудівельних організацій до груп з оплати праці керівників і фахівців

N з/п

Найменування організації

Група з оплати праці

Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами, за сумою укладених на рік контрактів (млн. грн.)

1.

Шахтобудівельні холдингові компанії

I

315 і більше

II

більше 180 до 315

III

більше 105 до 180

2.

Шахтобудівельні, шахтопрохідницькі трести і прирівняні до них організації

I

105 і більше

II

більше 48 до 105

III

більше 24 до 48

3.

Будівельні і розрізобудівельні трести

I

120 і більше

II

більше 60 до 120

III

більше 30 до 60

4.

Шахтобудівельні, шахтопрохідницькі та прирівняні до них управління

I

18 і більше

II

більше 10,5 до 18

III

більше 4,8 до 10,5

5.

Розрізобудівельні управління

I

24 і більше

II

більше 12 до 24

III

більше 6 до 12

6.

Будівельні та прирівняні до них управління

I

12 і більше

II

більше 7,5 до 12

III

більше 4,5 до 7,5

 

Примітки:

1. Обсяги підрядних робіт, що виконуються власними силами, які враховуються при віднесенні шахтобудівельних і розрізобудівельних організацій до груп з оплати праці керівників і фахівців (рядок 343 форми N 1-КБ) визначається розрахунково, виходячи з обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами, за сумою укладених контрактів за попередній рік, з урахуванням поправочних коефіцієнтів до вартості підрядних робіт, які враховують специфіку і трудомісткість виконуваних робіт (К). "Поправочні коефіцієнти до обсягів підрядних робіт..." додаються.

2. Генпідрядні шахтобудівельні холдингові компанії, відкриті акціонерні товариства, трести, управління та прирівняні до них організації при визначенні групи з оплати праці керівників, крім показника обсягу будівельно-монтажних робіт, розрахованого відповідно до пункту 1, застосовують також коефіцієнт, який враховує питому вагу обсягу робіт, виконаних власними силами за договірними цінами, в загальному обсязі робіт. Обсяг робіт в даному разі визначається на основі показників форми N 1-КБ за формулою:

ряд. 343 х К + (1 - ряд. 343 / ряд. 310) х ряд. 343 х К. за умови, коли обсяги субпідрядних робіт в організації складають 50 і більше відсотків.

3. По ДХК, які не мають в своєму складі трестів, група з оплати праці керівників і фахівців визначається відповідно до пунктів 2 і 3 Показників залежно від характеру виконуваних робіт.

4. Керівникам і фахівцям шахтобудівельних, розрізобудівельних і будівельних організацій, які мають значення показників менші, передбачених в таблиці для III групи, установлюють оклади в мінімальних розмірах, визначених "вилкою" для III групи.

5. Шахтобудівельні, розрізобудівельні та будівельні організації з урахуванням міри складності гірничо-геологічних або виробничо-технічних умов можуть бути віднесені Міненерговугіллям на одну групу вище порівняно з групою оплати праці керівників і фахівців, визначеною за встановленими показниками.

Поправочні коефіцієнти
до обсягів підрядних робіт, що виконуються власними силами, для визначення групи з оплати праці керівників будівельних, будівельно-монтажних, спеціалізованих, пусконалагоджувальних, ремонтно-будівельних, реставраційних і інших прирівняних до них організацій з урахуванням специфіки і трудомісткості робіт

I. До обсягів перерахованих нижче робіт, виконуваних власними силами, застосовуються наступні поправочні коефіцієнти, що враховують трудомісткість робіт:

1. Будівельні, ізолювальні, монтажні, зварювально-монтажні роботи з лінійного будівництва магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (без наземних споруд):

діаметром до 700 мм - 1,00;

діаметром 700 - 1000 мм - 0,80*;

діаметром 1000 - 1400 мм - 0,50*.

____________
* в таких же розмірах застосовуються поправочні коефіцієнти до робіт, виконуваних силами залучених організацій

2. Роботи з монтажу збірних залізобетонних конструкцій - 0,80.

3. Підводно-технічні роботи; роботи з будівництва тонкостінних залізобетонних споруд; теплоізоляційні роботи; роботи з будівництва повітряних ліній електропередачі; капітальний ремонт будівель і споруд виробничого призначення - 1,20.

4. Роботи з монтажу технологічного обладнання; роботи з благоустрою та озеленення; роботи з будівництва мереж: водопроводу, каналізації (включаючи зливну) і теплофікації; роботи з антикорозійних і хімзахистних покриттів; роботи з будівництва морських і річних портів, виконувані будівельними управліннями і прирівняними до них організаціями, госпрозрахунковими дільницями (крім трестів і прирівняних до них організацій); зведення основ і фундаментів з застосуванням залізобетонних паль великої довжини (понад 12 м), буронабивних, буроспускних і складених паль, спускних колодязів, кесонів і загороджувальних споруд способом "Стіна в грунті" - 1,30.

5. Роботи з монтажу будівельних металоконструкцій промислових об'єктів, висотних і спеціальних споруд, легких металоконструкцій (для управлінь і прирівняних до них організацій, госпрозрахункових дільниць) - 1,30.

6. Ін'єкційні роботи (цементація, бітумізація, силікатизація та інші); роботи з водопостачання - 1,40.

7. Оздоблювальні роботи; земляні роботи; бурові, буро-підривні та вибухові роботи; роботи з будівництва телефонних мереж, антено-фідерних пристроїв, обладнання радіотелевізійних споруд, ліній зв'язку, роботи з монтажу засобів зв'язку (в тому числі диспетчерського зв'язку ліфтів) - 1,50.

8. Санітарно-технічні роботи; електромонтажні роботи; вентиляційні роботи; роботи з газифікації:

для трестів і прирівняних до них організацій. - 1,30;

для управлінь і прирівняних до них організацій - 1,60.

9. Монтаж трубопроводів і апаратури зі скла; експлуатація будівельних машин і механізмів, централізоване технічне обслуговування та різні види ремонтування будівельних машин і механізмів - 1,70.

10. Роботи з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних шляхів, аеропортів і аеродромів; роботи з ремонту об'єктів і споруд невиробничого призначення; ремонт ліфтів - 1,80.

11. Вентиляційні роботи:

для трестів і прирівняних до них організацій - 1,50;

для управлінь і прирівняних до них організацій - 1,70.

12. Роботи з монтажу засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів, сигналізації, централізації та автоблокування; монтаж слабострумного обладнання:

для трестів і прирівняних до них організацій - 1,50;

для управлінь і прирівняних до них організацій, госпрозрахункових дільниць - 1,70.

13. Буріння свердловин на воду - 2,40.

14. Роботи з експлуатації, централізованого технічного обслуговування і ремонтування засобів малої механізації (що виконуються управліннями і госпрозрахунковими дільницями малої механізації); роботи з реставрації і спорудження пам'ятників культури, меморіальних комплексів і монументально-декоративного оформлення; монтаж ліфтів - 2,50.

15. Роботи з ремонту і будівництва житла та інших надвірних будівель за замовленням населення (до повної вартості наданих послуг), пусконалагоджувальні роботи - 3,00.

Поправочні коефіцієнти на трудоміскість робіт застосовуються в тих випадках, коли в річному плані робіт, виконуваних власними силами, сумарний обсяг перерахованих вище робіт не менше 75 відсотків. Поправочний коефіцієнт до обсягів робіт з лінійного будівництва магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів і водоводів (без наземних споруд) застосовується незалежно від їхньої питомої ваги в річному плані організації.

В ремонтно-будівельних організаціях поправочний коефіцієнт 1,80 до обсягів ремонтно-будівельних робіт об'єктів і споруд невиробничого призначення використовується незалежно від їхньої питомої ваги в річному плані організації і тільки в тих випадках, коли ці роботи включені до плану підрядних робіт організації.

В організаціях, які частково виконують роботи з будівництва житла і інших надвірних будівель за замовленням населення, поправочний коефіцієнт 3,0 до намічених обсягів застосовується незалежно від їхньої питомої ваги в річному плані організації.

II. До обсягів перерахованих нижче робіт, виконуваних власними силами, незалежно від їхньої питомої ваги, застосовуються наступні поправочні коефіцієнти, що одночасно враховують специфіку і трудомісткість робіт (без застосовування поправочних коефіцієнтів на трудомісткість робіт, передбачених розділом I).

1. Роботи на діючій мережі залізниці з будівництва других колій, електрифікації залізниць, розвитку вузлів, станцій і службово-технічних будівель (для трестів і прирівняних до них організацій) - 1,40.

2. Роботи з будівництва, реконструкції об'єктів транспортного призначення:

для будівельно-монтажних поїздів (БМП), головних ремонтно-відновлювальних поїздів (горемів), колієукладальних і шляхових ремонтних поїздів (шляхремів) - 1,60;

для спеціалізованих будівельно-монтажних поїздів з сантехнічних робіт і електромонтажних поїздів - 1,80;

для плавучих загонів - 2,00;

для мостобудівельних поїздів, спеціалізованих будівельно-монтажних поїздів з водопостачання (водореми), зв'язку, ЗЦБ, енергомонтажних поїздів - 2,40;

для механізованих колон I - II групи - 2,80.

3. Роботи з будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння і ремонтування об'єктів Міністерства агропромислового комплексу України:

для кооперативно-державних і державно-кооперативних об'єднань і трестів, державно-кооперативних і кооперативно-державних будівельних організацій, управлінь (прирівняних до них організацій), госпрозрахункових дільниць - 1,50;

для спеціалізованих управлінь (прирівняних до них організацій), госпрозрахункових дільниць з виконання санітарно-технічних електромонтажних і оздоблювальних робіт, монтажу технологічного обладнання - 3,00.

4. Роботи з будівництва, розширення, реконструкції технічного переозброєння та ремонтування об'єктів виробничого призначення для виробництва, переробки та зберігання продукції сільського господарства, житлових та цивільних будівель, призначених для обслуговування сільського населення, яке виконується іншими організаціями, крім організацій Міністерства агропромислового комплексу (за винятком будівництва перерахованих об'єктів у містах); роботи з будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння і ремонтування внутрішньогосподарського, диспетчерського і телефонного зв'язку, які виконуються в сільській місцевості (включаючи районі центри); роботи з будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння і ремонтування об'єктів електрифікації сільського господарства; роботи з водогосподарського і меліоративного будівництва (в тому числі з ремонтування зрошувальних і осушувальних систем); роботи з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння та ремонтування об'єктів виробничого і невиробничого призначення для лісової промисловості, лісового господарства і рибогосподарських об'єктів; для трестів, управлінь і пересувних механізованих колон (прирівняних до них організацій) і госпрозрахункових дільниць - 1,50;

для спеціалізованих управлінь (прирівняних до них організацій) і госпрозрахункових дільниць з виконання санітарно-технічних, електромонтажних і оздоблювальних робіт, монтажу технологічного обладнання та засобів зв'язку - 3,00.

5. Роботи по спорудженню вертикальних стволів шахт - 1,50.

III. До загальних обсягів робіт, виконуваних перерахованими нижче організаціями, застосовуються наступні поправочні коефіцієнти, що враховують специфіку робіт (без застосування поправочних коефіцієнтів на трудомісткість, передбачених в розділі I):

1. Шахтобудівельні холдингові компанії - 1,5.

2. Шахтопрохідницькі, шахтобудівельні, вуглебудівельні, шахтомонтажні та розрізобудівельні трести і прирівняні до них організації - 1,5.

3. Шахтопрохідницькі управління, шахтобудівельні, вуглебудівельні, шахтомонтажні, шахтобудівельномонтажні, шахтоспецмонтажні, розрізобудівельні управління та прирівняні до них організації - 1,5.

До вказаних вище організацій відносяться організації з обсягом робіт з будівництва, реконструкції і технічного переозброєння шахт, розрізів не менше 50 відсотків загального обсягу будівельно-монтажних робіт, виконуваного власними силами за річним планом.

В обсязі будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції та технічного переозброєння шахт, розрізів включаються: гірничі, розкривні, підземні монтажні роботи, а також будівельно-монтажні роботи з будівництва, реконструкції і технічного переозброєння об'єктів шахтової поверхні та поверхні розрізів, що виконуються за рахунок витрат на будівництво даної шахти, розрізу.

У вугільній і сланцевій промисловості до шахтобудівельних, вуглебудівельних, шахтопрохідницьких, шахтомонтажних, шахтобудівельно-монтажних і шахтоспецмонтажних відносяться організації з обсягом робіт з шахтового будівництва (гірничих, підземних монтажних робіт, робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння промислових об'єктів шахтової поверхні) 50 і більше відсотків річного плану (для організацій генеральних підрядників - по обсягу будівельно-монтажних робіт, виконуваних власними силами) за наявності обсягів гірничих і підземних монтажних робіт у шахтобудівельних, вуглебудівельних організаціях - не менше 25 відсотків, у шахтобудівельномонтажних, шахтомонтажних, шахтоспецмонтажних - не менше 15 відсотків, у шахтопрохідницьких організаціях - не менше 75 відсотків обсягів робіт з шахтового будівництва.

VIII. ПОКАЗНИКИ
для віднесення цехів виробничих об'єднань і підприємств промисловості будівельних матеріалів до груп з оплати праці керівників і фахівців

Цехи виробничих об'єднань і підприємств відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від річного обсягу виробництва продукції за наступними показниками:

Найменування цехів

Групи з оплати праці

Показники

I. Виробництво залізобетонних і бетонних виробів і конструкцій

 

 

Річний обсяг виробництва збірного залізобетону (в тис. м3)

Формувальні цехи, арматурні цехи

I

100 і більше

II

більше 50 до 100

III

більше 25 до 50

Об'єднані цехи, що включають формувальну і бетонозмішувальну дільниці

I

90 і більше

II

більше 40 до 90

III

більше 20 до 40

Об'єднані цехи, що включають формувальну і арматурну дільниці

I

90 і більше

II

більше 40 до 90

III

більше 20 до 40

Комплексні цехи, що включають формувальну, бетонозмішувальну і арматурну дільниці

I

80 і більше

II

більше 30 до 80

III

більше 15 до 30

 

 

Річний обсяг виробництва закладних деталей (в тис. т)

Цехи закладних деталей

I

3 і більше

II

більше 1,5 до 3

III

більше 0,7 до 1,5

 

 

Річний обсяг виробництва бетонної суміші (в тис. м3)

Бетонозмішувальні цехи

I

110 і більше

II

більше 60 до 110

III

більше 30 до 60

Об'єднані цехи, що включають бетонозмішувальну і сировинну (транспортно-сировинну) дільниці

I

90 і більше

II

більше 40 до 90

III

більше 20 до 40

II. Видобування і перероблення нерудних будівельних матеріалів

 

 

Річний обсяг виробництва щебеню (тис. м3)

Об'єднані цехи з видобутку каменя і виробництва щебеню

I

200 і більше

II

більше 100 до 200

III

до 100

 

IX. ПОКАЗНИКИ
для віднесення підприємств з монтажу, налагоджування та технічного обслуговування обладнання і систем управління (налагоджувальні управління) до груп з оплати праці керівників і фахівців

Група з оплати праці

Плановий обсяг робіт, млн. грн.

I

7,5 і більше

II

більше 2,4 до 7,5

III

до 2,4

 

X. ПОКАЗНИКИ
для віднесення підприємств (об'єднань) і організацій житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (житлових ремонтно-експлуатаційних управлінь, управлінь соціальної сфери, комбінатів комунальних підприємств, комбінатів з благоустрою, управлінь адміністративними будівлями і т. д.) і їхніх структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Підприємства (об'єднання) і організації житлово-комунального господарства і їхні структурні підрозділи відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців відповідно до обсягу робіт за планом на рік:

1.1. Віднесення виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств (об'єднань), організацій, управлінь до груп з оплати праці керівників провадиться залежно від розміру приведеної корисної площі:

Група з оплати праці

Розмір приведеної корисної площі (в тис. м2)

I

5000 і більше

II

більше 3200 до 5000

III

більше 1500 до 3200

IV

більше 600 до 1500

V

більше 300 до 600

VI

більше 100 до 300

 

1.2. Віднесення житлових ремонтно-експлуатаційних дільниць до груп з оплати праці керівників і фахівців провадиться залежно від розміру приведеної корисної площі:

Група з оплати праці

Розмір приведеної корисної площі (в тис. м2)

I

300 і більше

II

більше 220 до 300

III

більше 150 до 220

IV

більше 80 до 150

V

більше 40 до 80

VI

більше 20 до 40

 

Примітка:

а) Розмір приведеної корисної площі визначається за наступною формулою:

Sприв. = (Sврах. х Кзн.) : 100 - Sпер. в аренду,

де Sврах. - сума загальної площі житлових приміщень в житлових спорудженнях (торгових, складських, культурно-освітніх, конторських і ін.) з коефіцієнтом 0,5, а також корисна площа готелів і гуртожитків з коефіцієнтом 0,33;

Sпер. в аренду - розмір приведеної корисної площі, переданої в оренду;

Кзн. - відсоток зношення будівель і споруд.

б) Обсяг платних побутових послуг, що надаються житловими ремонтно-експлуатаційними організаціями і дільницями населенню, на суму 1 тис. грн. прирівнюються до 5 тис. м2 приведеної корисної площі.

Обсяг доходів цих організацій від інших видів робіт, виконуваних власними силами на суму 10 тис. грн. прирівнюється до 2 тис. м2 приведеної корисної площі.

в) Гуртожитки з приведеною корисною площею понад 20 тис. м2 відносяться до груп з оплати праці керівників як житлові ремонтно-експлуатаційні дільниці.

2. Багатогалузеві підприємства (об'єднання) житлово-комунального господарства (житлово-комунальні управління, управління соціальної сфери, комбінати комунальних підприємств, комбінати благоустрою, управління адміністративними будівлями і т. п.) відносяться до груп з оплати праці керівників і фахівців залежно від загального обсягу балів, визначених виходячи з річних планових показників, а також за наступними нормативами:

Група з оплати праці

Обсяг роботи (в балах)

I

2300 і більше

II

більше 1100 до 2300

III

більше 400 до 1100

IV

більше 150 до 400

V

більше 75 до 150

VI

більше 50 до 75

 

Примітки:

а) Дільниці багатогалузевих підприємств (об'єднань) житлово-комунальних господарств оплачуються і відносяться до груп з оплати праці керівників фахівців в порядку, встановленому для дільниць (цехів) підприємств (організацій) відповідних господарств.

б) В випадках, коли при виконкомах Рад народних депутатів відсутні райміськкомунгоспи і їхні функції виконуються багатогалузевими підприємствами (об'єднаннями) комунального господарства можуть відноситись по оплаті праці керівників на одну групу вище порівняно з групою, визначеною за встановленими показниками.

При визначенні обсягу робіт багатогалузевих підприємств (об'єднань) житлово-комунального господарства за плановими показниками за один бал приймається:

- Приведений розмір корисної площі, який визначається відповідно пункту "а" примітки до розділу 1 - 2,0 тис. м2

- Відпускання котельними теплової енергії споживачам - 700 Гкал

- Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі - 1,3 км

- Обсяг доходів готельного господарства, а також гуртожитків (без урахування різниці в тарифі) - 3,0 тис. грн.

- Обсяг будівельних робіт, виконуваних сторонніми організаціями - 4,0 тис. грн.

- Обсяг будівельних робіт, виконуваних власними силами - 6,0 тис. грн.

- Обсяг роботи з санітарного очищення і прибирання міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, експлуатації міських доріг, мостів, шляхопроводів, переходів, набережних, берегових укріплень і т. д., озеленення міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також обсяг роботи протиселевих, сміттєперероблюваних і змивних станцій, звалищ і прибирання громадських туалетів - 3,5 тис. грн.

- Обсяг реалізації побутових послуг - 5,0 тис. грн.

- Обсяг доходів від інших видів робіт - 10,0 тис. грн.

- Обсяг доходів від підприємств міського електротранспорту і автогосподарств (в тому числі автогосподарств, зайнятих пасажирськими перевезеннями) - 3,5 тис. грн.

- Обсяг роботи електричних мереж, який визначається відповідно до "Системи умовних одиниць підприємств електричних мереж і сітьових підприємств засобів диспетчерського і технологічного управління", приведений в розділі XV "Електроенергетична промисловість" - 12 умов. один.

- Обсяг подавання води споживачам і очищення (пропускання) стічних вод (з урахуванням поправочних коефіцієнтів) - 100 тис. м3

а) по водопровідному господарству:

- подавання води технічного призначення і води, купленої в інших підприємствах - 0,5;

- подавання води, купленої та яка пройшла процес дезинфекції - 0,6;

- подавання питної води, що не потребує очищення - 1,0;

- подавання питної води, що пройшла процес дезинфекції - 1,1;

- подавання питної води, що пройшла процес дезинфекції з додатковим обробленням - 1,2;

- подавання питної води, що пройшла процес коагулювання, фільтрації та дезинфекції - 1,3;

- подавання питної води, що пройшла процес коагулювання, фільтрації, дезинфекції, з додатковим обробленням, що підвищує її якість (озонування, фторування, йодування, стабілізацію і т. п.) - 1,4;

- подавання питної води, що поступає в мережу з підігріванням - 1,5;

б) по каналізаційному господарству:

- пропускання стічних вод через зливову каналізацію та дренажну мережу - 0,2;

- пропускання стічних вод через каналізаційні мережі без очищення - 0,85;

- очищення води на спорудах механічного очищення з обробленням осадку - 1,3;

- довжина каналізаційних мереж - 1,4;

- очищення стічних вод на спорудах механічного і біологічного очищення з обробленням осадку - 1,6;

в) довжина водопровідних і каналізаційних мереж діаметром більше 600 мм - 1,2.

- Робота з газифікації:

а) по мережному газу:

- мережі і дворові розводження - 0,1 км

- газифіковані квартири - 10 кв.

- газифіковане комунально-побутове підприємство - 2 підпр.

б) по рідкому газу

- газифіковані квартири - 5 кв.

- газифіковане комунально-побутове підприємство - 0,5 підпр.

XI. ПОКАЗНИКИ
для віднесення закладів охорони здоров'я до груп з оплати праці керівників і фахівців

1. Заклади охорони здоров'я

Найменування закладу

Показники

Група з оплати праці

I

II

III

IV

V

1. Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади, за якими закріплена територія по обслуговуванню населення

чисельність прикріпленого населення (тис. чол.)

 

100 і більше

більше 75 до 100

Більше 50 до 75

до 50

2. Санітарно-курортні заклади

кількість ліжок (од.)

 

300 і більше

більше 200 до 300

більше 100 до 200

до 100

3. Центри здоров'я

 

третя група

4. Дільничні лікарі

кількість ліжок (од.)

 

 

500 і більше

більше 300 до 500

 

5. Інші заклади охорони здоров'я, які не вказані в пп. 1 - 4

 

 

 

 

 

Незалежно від показників

 

2. Будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази, профілакторії, бази відпочинку

 

Кількість відпочиваючих, людино-днів за рік (тис. )

Групи з оплати праці

Будинки відпочинку, пансіонати

Туристичні бази, профілакторії

I

300 і більше

600 і більше